Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ РУМЕН ГЕЧЕВ И ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ – НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

28.07.2017 г.

Относно: Задължения на „България Ер" АД към държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СВИЛЕНСКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЧЕВ,

 

В информационната система на Националната агенция за приходите, към 25.07.2017 г., няма данни за наличието на непогасени в съответния срок за доброволно изпълнение публични задължения на „България Ер" АД.

Следва да имате предвид, че информация за конкретния размер на публичните задължения на дадено задължено лице представлява данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, поради което, в случай на наличието на такава в НАП, намират приложение  императивните разпоредби на чл. 74 и чл. 75 от ДОПК и предоставянето й без да са налице условията на посочените разпоредби би било в противоречие със закона.

В действащото законодателство липсва правно основание за разкриване на данъчна и осигурителна информация по искане на народен представител. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 80 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 115 - 117 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Националната агенция за приходите предоставя на парламентарните комисии  данни, включени в обхвата на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, по писмено искане на председателя на съответната парламентарна комисия. 

Уведомявам Ви, че Националната агенция за приходите обслужва своите клиенти и събира публичните задължения, спазвайки принципите на равнопоставеност и справедливост, заложени в Хартата на клиента на Агенцията. Органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките на установените от закона правомощия,  като прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица.

Правя уточнението, че взаимоотношенията между „България Ер" и „Летище София", свързани с плащане на такси, са извън компетентността на НАП до 05.09.2017 г. по силата на ратифициран от българския парламент международен договор от 38-мото НС. В този смисъл НАП, тъй като международният договор е с предимство пред вътрешното законодателство, не може до тази дата да прилага ДОПК по отношение на уреждането на взаимоотношенията между „България Ер" АД и „Летище София".

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация