Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И МОТИВИТЕ КЪМ НЕГО

19.10.2010 г.

На интернет-страницата на Министерството на финансите са публикувани проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и мотивите към него. Направените предложения за промени са свързани с разширяването на правомощията на общините с цел повишаване на събираемостта на местните данъци и такси и постигане на по-голяма финансова устойчивост и самостоятелност на общините. Основните предложения в проекта са направени на основата на пакет от предложения на Националното сдружение на общините в Република България. Предложените промени в ЗМДТ са насочени към увеличаване на собствените приходи на общините и осигуряване на по-добрата им събираемост и улесняване на данъкоплатците и общините при декларирането и администрирането на местните данъци и такси. 

Сред предложенията в посока увеличаване на собствените приходи на общините  и осигуряване на по-добрата им събираемост е въвеждането на туристически данък, който заменя туристическата такса. С него обект на облагане ще са броят на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване. Данъчно задължени ще са лицата, които предоставят услугата по настаняване в тези места. Данъкът ще се определя в максимални и минимални граници в зависимост от категорията на местата за подслон и настаняване. С предложението ще се осигури по-ефективно събиране на приходите в бюджетите на общините, чрез точно определяне на обекта на облагане при настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване.

В изпълнение на РМС № 180 от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция са предвижда недвижимите имоти с данъчна оценка над средната за съответната община да се облагат с данък, завишен с 30 на сто. По същата мярка, одобрена от МС и с цел диференциране на различни етажи на мощност за по-мощните моторни превозни средства, е добавен нов диапазон за определяне на данъка за леките автомобили с мощност над 149 kW.

За улесняване на данъкоплатците и общините при декларирането и администрирането на местните данъци и такси се предлага  нормативна промяна във връзка с уеднаквяване на процедурите, по които се администрират местните данъци и такси. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси вече ще се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Сред другите предложения е уеднаквяване на сроковете за заплащане на годишните данъци и такси по закона като се предвижда заплащането да става на две равни вноски.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация