Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 29.02.2020 г.

31.03.2020 г.

Представените данни обхващат период преди въвеждането на извънредното положение, във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 в България.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2020 г. са в размер на 7 463,8 млн. лв. или 15,9 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те нарастват номинално с 244,1 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи – със 166,1 млн. лв. (2,5 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - със 78,0 млн. лв. (16,7 %).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 5 836,5 млн. лв., което представлява 15,6 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 775,5 млн. лв. или 10,8 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 3 123,9 млн. лв., което е 17,6 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 2 151,9 млн. лв. или 18,3 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 920,0 млн. лв. (16,2 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 39,6 млн. лв. или 16,7 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и други данъци по ЗКПО) са в размер на 172,2 млн. лв. или 14,0 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 1 764,8 млн. лв., което представлява 15,7 % от разчетените за 2020 година

Неданъчните приходи са в размер на 1 082,3 млн. лв., което представлява 16,0 % от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 545,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2020 г. възлизат на 5 983,6 млн. лв., което е 12,8 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2019 г. бяха в размер на 5 706,2 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с февруари 2019 г., се дължи основно на по-високия размер на капиталовите разходи, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 5 630,7 млн. лв., което представлява 12,6 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към февруари 2020 г. са в размер на 5 273,9 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 351,1 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 5,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 47,9 млн. лв. или 7,3 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 29.02.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 305,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа за месец февруари 2020 г. е положително в размер на 1 480,2 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 220,8 млн. лв. и по европейските средства в размер на 259,4 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 29.02.2020 г. е 10,6 млрд. лв., в т.ч. 10,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 29 февруари 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация