МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 1 104,2 млн. лв. към август 2019 г.

30.08.2019 г.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към август 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 1 104,2 млн. лв. (1,0 % от прогнозния БВП). На месечна база само за месец август бюджетното салдо по КФП е отрицателно.

След приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и ратифицирането от Народното събрание на международните договори за закупуване на самолети F-16 Block 70, въоръжение и свързаните с него системи за дългосрочна експлоатация и поддръжка, както и цялостна подготовка на пилоти и помощен персонал, през месец август Министерството на отбраната преведе сумата в размер на 1,2 млрд. щатски долара по сметка на правителството на САЩ. С това българската страна изпълни ангажимента си по договорите, сключени по проекта за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ за Военновъздушните сили на Република България и започна тяхното практическо изпълнение.

Значителният размер на разходите за реализиране на този инвестиционен проект доведе до свиване на текущото превишение на приходите над разходите към края на август до около 1 % от прогнозния БВП.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към август 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 29 298,8 млн. лв., което е 66,8 % от годишния разчет. Спрямо август 2018 г. приходите по КФП нарастват с 3 323,1 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. Ръстът при данъчните приходи е в размер на 1 930,7 млн. лв., неданъчните приходи нарастват с 1 102,1 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – с 290,3 млн. лева. В частта на неданъчните приходи основно се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2019 г. са в размер на 28 194,6 млн. лв., което е 60,9 % от годишния разчет[1]. За сравнение разходите по КФП към август 2018 г. бяха в размер на 23 587,7 млн. лева. Освен посочените по-горе разходи по бюджета на Министерството на отбраната, номиналното нарастване спрямо същия период на предходната година се дължи и на по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 903,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към август 2019 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец септември 2019 г.

 

[1] Разчети към ЗИД на ЗДБРБ за 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019  г.)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация