Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30.04.2019 г.

31.05.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец април 2019 г. е положително в размер на 2 699,8 млн. лв. (2,3 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 565,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 134,6 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към април 2019 г. са в размер на 15 176,2 млн. лв. или 34,6 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 820,8 млн. лв. (14,5 %), а постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 384,6 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 11 965,1 млн. лв., което представлява 34,6 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 2 446,9 млн. лв. или 37,3 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 5 610,4 млн. лв., което е 34,1 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 3 798,1 млн. лв. или 35,1 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.04.2019 г. е 83,0 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 717,6 млн. лв. (32,2 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 76,9 млн. лв. или 32,5 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 567,2 млн. лв. или 48,5 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 3 340,6 млн. лв., което представлява 32,2 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 11,1 на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 2 449,1 млн. лв., което представлява 37,0 % от годишните разчети. Следва да се отбележи, че при неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите четири месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Приходите от помощи са в размер на 762,1 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2019 г. възлизат на 12 476,5 млн. лв., което е 28,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 11 651,7 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с април 2018 г., е основно поради по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, увеличение на разходите за персонал (поради увеличението с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), както и по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.).  

Нелихвените разходи са в размер на 11 557,9 млн. лв., което представлява 27,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към април 2019 г. са в размер на 10 775,9 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 772,5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 9,6 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 381,9 млн. лв. или 57,1 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 536,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв {1} към 30.04.2019 г. е 10,62 млрд. лв., в т.ч. 10,07 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,55 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 април 2019 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 

{1}Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация