Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

МФ публикува данните за финансовото състояние на общините за първото тримесечие на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси

27.05.2019 г.

Анализът на данните в края на първото тримесечие на 2019 г. спрямо края на 2018 г., както и спрямо същия период на 2018 г., показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната намалява до 33,60 % спрямо 36,65 % в края на 2018 г., като остава по-нисък и спрямо същия период на миналата година, когато е 36,36 %. Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления по-висок от средния за страната, е 40, при 38 в края на 2018 г. и 41 година по-рано. Приходите превишават разходите за местни дейности към края на първото тримесечие на 2019 г. при 21,9 % (58 общини), през същия период на миналата година общините са били 78. В края на 2018 г. този резултат се наблюдава само при 8,3 % от всички общини или 22 общини. Средното за страната равнище на размера на дълга като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет, нараства до 48,50 % спрямо 45,83 % година по-рано, но остава по-ниско спрямо края на 2018 г., когато е 50,25 %. Бюджетното салдо на общините на национално ниво се запазва положително и през трите наблюдавани периода.

Наличните в края на март 2019 г. задължения за разходи по бюджетите на общините към годишния размер на разходите на общините намалява до 3,6 % (при 4,2 % към 31.03.2018 г. и 6,7 % към 31.12.2018 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 78, при 81 за същия период на миналата година и 68 към края на 2018 година. Към 31.03.2019 г. в 13 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 22 общини за същия период на миналата година и също толкова към 31.12.2018 г.).

Просрочените задължения на общините към 31.03.2019 г. са в размер на 119,9 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 111,0 млн. лв., като са формирани от 133 общини, представляващи 50,2 % от общия брой общини. 132 общини завършват първото тримесечие на 2019 г. без просрочени задължения по бюджета си. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 35,5 % или 94 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 40,2 млн. лева. В същото време 46 общини (17,4 %) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 12,9 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 3,1 млн. лв. и съставляват около 2,8 % от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.

Общинският дълг и общинските гаранции към 31.03.2019 г. възлизат на 1 402,0 млн. лв., в т.ч 617,4 млн. лв. вътрешен (44,0 %) и 784,6 млн. лв. (56,0 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции – 1 180,1 млн. лв. (84,2 %) са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Дългът на Столична община формира 51,9 % от общия размер на дълга. Спрямо края на 2018 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции се увеличава с 5,3 млн. лв., което се дължи на увеличение на размера на външния дълг с 12,6 млн. лв. и намаление на размера на вътрешния със 7,3 млн. лв.

От началото на 2019 г. на основание чл. 130е, ал. 4 във връзка с чл. 130ж от ЗПФ не са съгласувани планове за финансово оздравяване на общини.

Усилията на Министерството на финансите продължават да бъдат в посока подобряване на ефективността на управление на общинските бюджети. Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така те ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация