Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Министерството на финансите очаква излишък в размер на 1 789,0 млн. лв. по консолидираната фискална програма към март 2019 г.

29.03.2019 г.

На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 1 789,0 млн. лв. (1,5 % от прогнозния БВП).

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към март 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 10 849,2 млн. лв., което е 24,7 % от годишния разчет. Спрямо март 2018 г. приходите по КФП нарастват с 1 629,3 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 713,9 млн. лв., неданъчните приходи – 510,2 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 405,2 млн. лева. Следва да се отбележи, че поради спецификата на данъчния календар, през месец март постъпва голяма част от приходите от корпоративни данъци, което се отразява в по-високи от средномесечните данъчни постъпления за годината. В частта на неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първото тримесечие на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2019 г. са в размер на 9 060,2 млн. лв., което е 20,4 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към март 2018 г. бяха в размер на 8 628,2 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал (увеличение на индивидуалните работни заплати на държавните служители), социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г.) и вноската в общия бюджет на ЕС. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.03.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 466,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към март 2019 г., ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец април 2019 година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация