ЕВРОПРОЕКТ НА МФ ЩЕ СИНХРОНИЗИРА ПРАВИЛАТА В ОБЛАСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ ЗА УСЛУГИТЕ ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС

31.05.2018 г.

„Липсата на точни правила в България за начина на определяне, изпълнение и контрол на услугите от общ икономически интерес (УОИИ) от страна на общинските администрации във връзка със законодателството на ЕС в областта на държавните помощи, води до различно определяне от страна на общините на същността, обхвата, правилата за възлагане, финансирането и контрола на тези услуги, а това заплашва коректното изпълнение на договорите при възлагането им на изпълнителите“. Това коментира днес Мария Веселинова, началник-отдел в дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ към МФ, при представянето на проекта „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ)", който се изпълнява от Министерството на финансите в рамките на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.". Общата стойност на проекта е 1 261 755 лв. и е с продължителност 30 месеца. Според Мария Веселинова, която е ръководител на проекта, това е и основната причина МФ да започне реализацията му.

Услугите от общ икономически интерес (УОИИ) са икономически дейности, чиито резултати са от полза за цялото общество, но които без публична намеса не биха били предоставени от пазара или биха били предоставени при различни условия по отношение на обективното качество, безопасността, достъпността, равното третиране или универсалния достъп. Предоставянето на каквато и да е подкрепа чрез публичен ресурс на определени предприятия за дейности, които са с икономически характер, създава предпоставки за нарушаване на конкуренцията и следва да бъде съобразено с правилата по държавните помощи. В тази връзка е необходимо, съобразно условията на пазара в страната, да се извърши анализ на съществуващата практика и от него да се изведат възможните услуги, които биха могли да се разглеждат като услуги от общ икономически интерес. Липсата на конкретна дефиниция за този вид услуги в европейската правна рамка и/или изчерпателен списък на всички услуги, които могат да представляват услуги от общ икономически интерес, предполага относителна свобода за определянето им.

„Важно е да се отбележи, че финансирането на услугите от общ икономически интерес е обхванато от правилата за държавните помощи, като възлагането и компенсирането на такива услуги се извършва при стриктно спазване на европейските правила, установени в приетия от Европейската комисия през 2012 пакет от документи за услугите от общ икономически интерес“ – поясни още ръководителят на проекта.

Мария Веселинова съобщи, че изпълнението на проекта е основно в подкрепа на общините, които ще бъдат подпомогнати при идентифицирането и възлагането на услугите от общ икономически интерес, при определянето на компенсационния механизъм и осъществяването на контрол от тяхна страна. В рамките на проекта е предвидено изготвянето на примерна карта (списък) на основните видове услугите от общ икономически интерес, предоставяни от общините. Ще бъдат разработени унифицирани правила за условията, при които се предоставят и разходват публични средства при реализирането на този вид услуги, и типове примерни договори за възлагането им. Предвижда се също така и разработване на проекти и предложения за изменения на съществуващата обща нормативна база с оглед синхронизирането й с правилата по държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес. Всичко това цели минимизиране на рисковете от установяване на несъвместима и/или незаконосъобразна държавна помощ, преустановяване на услуги, възстановяване на средства и други негативни последици, от които потърпевшо би било основно населението на съответната община.  

Важен аспект, който беше представен, е че при изпълнението на проекта на МФ са ангажирани и следните общини: София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Изборът на общините е съобразен с определени техни характеристики, които включват брой население, наличие на финансови ресурси, брой и характер на предлаганите услуги. Общините са предоставили писмено съгласие за съдействие при извършването на по-задълбочено проучване по проекта във връзка с услугите от общ икономически интерес, като МФ очаква активно съдействие от тяхна страна. Предвидено е на всеки етап от проекта да се търси съдействието на общините, като ще се обсъждат извършените анализи, подготвените правила и примерни договори, ще се споделя опитът при възлагането на съответни услуги. Включването на посочените общини в работата по проекта е с цел разработените от консултанта по проекта документи да бъдат обсъдени и консултирани с пряко прилагащите режима на държавни помощи по услугите от общ икономически интерес – а именно, общините.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация