ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪЛГ И ГАРАНЦИИ НА ПОДСЕКТОР „ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА АВГУСТ

29.09.2017 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на август 2017 г. възлиза на 12 614,9 млн. евро. Дългът намалява приблизително със 7,6 млн. евро в сравнение с края на предходния месец.

Вътрешните задължения са 3 329,0 млн. евро, а външните 9 285,9 млн. евро.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 25,4 %, като делът на вътрешния дълг е 6,7 %, а на външния дълг – 18,7 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 26,4 %, а външните – от 73,6 %.

Среднопретегленият лихвен процент на дълга за периода януари – август 2017 г. възлиза на 2,70 %, като намалява с 22 б. т. спрямо същия период на 2016 г. (2,92 %).  

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 август 2017 г. е в размер на 390,4 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,9 млн. евро, а съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“ към БВП е в размер на 0,8 %.

Съгласно водения от МФ на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на август 2017 г. достига до 11 976,3 млн. евро или 24,1 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 3 288,9 млн. евро, а външните – в размер на 8 687,4 млн. евро.

Държавногарантираният дълг през август 2017 г. възлиза на 1 039,8 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,9 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 2,1 %.

Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

 

Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м. юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, в новото издание се съдържа в приложението на стр. 13.

 

[1] Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК

 

[2] По прогнозни данни за БВП, съгласно пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2017 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация