Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 867,3 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017 г.

31.01.2017 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2017 г. да бъде положително в размер на 867,3 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП). За сравнение за януари 2016 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 991,6 млн. лв. (1,1% от БВП). Следва да се отбележи, че през първото полугодие на 2016 г. постъпиха значителни по размер грантове от ЕС, които представляваха възстановени извършени в края на 2015 г. разходи по европейските програми, което от своя страна бе свързано със сроковете за окончателно разплащане към изпълнителите по проектите по предходния програмен период 2007-2013 г. Поради тази причина съпоставено със същия период на 2016 г. постъпленията в частта на приходите от помощи от ЕС за януари 2017 г. са по-ниски, което при други равни условия се отразява и в по-малко по размер превишение на приходите над разходите по КФП за месеца.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП за януари 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 3 326,7 млн. лв. (9,4% от годишния разчет), като спрямо януари 2016 г. се отбелязва ръст от 196,4 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 265,8 млн. лв. (9,1%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2017 г. са в размер на 2 459,4 млн. лв., което е 6,7% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на предходната година разходите по КФП отчитат нарастване, главно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на оигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към.31.01.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 71,3 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014,  за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2017 година.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация