Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 3 388,4 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

30.09.2016 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за деветмесечието на 2016 г. да бъде положително в размер на 3 388,4 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 632,6 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,1 процентни пункта.

През месец септември продължи тенденцията на превишение на приходите над разходите по КФП, основно в резултат на по-високите данъчни и неданъчни приходи по националния бюджет. Разходите са на по-ниско ниво и както бе посочено най-големите суми за разплащане на инвестиционни разходи обичайно се осъществяват в края на годината, след приемането на извършените дейности. Подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително, като излишъкът по европейските средства е в размер на 1,6% от прогнозния БВП.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към края на месец септември 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 25 690,1 млн. лв. (77,8% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2015 г. се отбелязва ръст от 1 527,8 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 936,1 млн. лв., докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението на постъпленията от помощи спрямо разчета за годината е 91,8%.  

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 22 301,7 млн. лв., което е 64,1% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 23 529,7 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към септември 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 611,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014, за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец октомври 2016 година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация