МФ ОЧАКВА ИЗЛИШЪК В РАЗМЕР НА 627 МЛН. ЛВ. ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ 2015 г.

30.09.2015 г.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма към 30.09.2015 г. да бъде излишък в размер на 627 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на предходната година бе отчетен дефицит по КФП в размер на 1 478,9 млн. лв. (1,8% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,5 процентни пункта. По-високите приходи  и помощи продължават да бъдат основните фактори за подобрението в бюджетната позиция към края на септември.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към 30.09.2015 г. се очаква да бъдат в размер на 24 141,4 млн. лв. (79,5% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст от 12,0% (2 585,0 млн. лв.). Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 1 644,7 млн. лв. и 940,3 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 23 514,4 млн. лв., което е 71,6% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 23 035,3 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на месец септември 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 624,5 млн. лв.,  което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета № 1150/2000, изменен с Регламент № 2018/2004, Регламент № 105/2009 и Регламент № 1377/2014,  за прилагане на Решение 2007/436/ЕО.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец октомври 2015 година.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация