ПУБЛИКУВАН Е ГОДИШНИЯТ ОБЗОР НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА 2014 г.

30.09.2015 г.

Осъществяваната през 2014 г. политика по управление на държавния дълг следваше основните правителствени приоритети, свързани с осигуряване на ефективни дългови източници за финансиране на правителствените нужди при запазване на контролирано нарастване на суверенните задължения и поддържане на стабилността на ключовите дългови параметри.

Номиналният размер на държавния дълг в края на 2014 г. възлиза на 22 102,3 млн. лева, от които 13 850,6 млн.лева външен и 8 251,8 млн. лева вътрешен дълг. В номинално изражение държавният дълг бележи нарастване със 7 983,8 млн. лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края на 2013 г., което се дължи основно на реализираните през годината дългови операции за набиране на необходимия финансов ресурс, както на вътрешния пазар на ДЦК, така и на международните капиталови пазари. Съотношението „държавен дълг/БВП" в края на 2014 г. е 26,9% при 17,6% към края на декември 2013 година.

Емитирането на 10-годишните бенчмаркови еврооблигации на международните капиталови пазари, поемането на нов външен дълг под формата на краткосрочен мостови заем Bridge to bond loan в евро, както и пласирането на вътрешния пазар на бонове, деноминирани в евро, са основните фактори, обуславящи отчетените положителни промени във валутната структура на държавния дълг. Дългът в евро се увеличава, като към края на 2014 г. достига до 70,1%, за сметка на задълженията в левове, щатски долари и други валути, които намаляват съответно до 20,8%, 8,4% и 0,7% от общия размер на държавния дълг.

В лихвената структура на държавния дълг се отчита увеличение на дълга с фиксирани лихвени проценти. Относителният им дял в общия размер на дълга към 31 декември 2014 г. възлиза на 92,4%. Частта на задълженията с плаващи лихви заема 7,6% от общия размер на държавния дълг.

В номинално изражение размерът на държавногарантирания дълг към края на 2014 г. намалява с 119,1 млн. лв. спрямо нивото му от декември 2013 г., като достига до 651,2 млн. лв., от които 44,1 млн. лв. вътрешен и 607,1 млн. лв. външен държавногарантиран дълг. Отчетеното намаление се дължи на извършените през годината погашения по външни държавногарантирани заеми. Съотношението държавногарантиран дълг /БВП е 0,8%.

Годишният обзор на държавния дълг за 2014 г. можете да видите в раздел „Статистика".

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация