Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Предварителен отчет за изпълнението на консолидираната фискална програма за 2002 г.

22.01.2003 г.

Министърът на финансите Милен Велчев и заместник-министрите на финансите Кирил Ананиев и Гати ал Джебури представиха предварителния отчет за изпълнението на консолидираната фискална програма за 2002 г.

Министърът на финансите определи като успешна изминалата бюджетната година, тъй като България е запазила своята макроикономическа стабилност и е реализирала икономически растеж. В съответствие с целите на управленската програма на правителството са изпълнени основните бюджетни параметри за 2002 г. Милен Велчев отчете стабилно управление на публичните разходи при спазване на строга фискална дисциплина и повишаване на качеството и ефективността им.

По предварителни данни реализираният дефицит е 232 млн. лв. (0,7% от БВП), което представлява подобрение на баланса с 25 млн. лв. (0,1% от БВП). Ниското ниво на дефицита съдейства за постигането на общата икономическа стабилност – през 2002 г. България отново (както и миналата година) се нарежда сред страните с най-висок ръст в икономиката – очаква се ръст от над 4,2%. Ниската средногодишна инфлация от 5,8% (в края на периода – 3,8%) и очакваното подобряване на баланса на текущата сметка на платежния баланс – 4,3%, са добрите постижения спрямо предходните години.

По предварителен отчет изпълнението на приходите в консолидираната бюджетна програма за 2002 г. е 12 510 млн. лв. или 100,7%. Номиналните приходи като цяло са изпълнени нормално, като с по-високите неданъчни приходи се компенсира намалението на данъците и осигурителните вноски. През годината е отчетено и намаляване на приходите от ДДС поради ниския курс на долара. Преизпълнението на приходите по републиканския бюджет е 285 млн. лв. или 104.1% при сто процентно изпълнение на данъчните приходи. Министър Велчев посочи, че един от факторите, оказали благоприятно влияние върху това постижение е повишената събираемост на данъчните приходи в резултат на предприетия комплекс от мерки, включително и засилените данъчни ревизии и митнически проверки.

На консолидирана база най-високо е преизпълнението, спрямо заложеното по програма, на данъците върху печалбата (20.4 на сто), митата (88.4 на сто) и неданъчните приходи (17.5 на сто).

Според Милен Велчев разумната и добре обмислена бюджетна политика, активната политика по управлението на дълга, повлияна и от спада на лихвените проценти на международните пазари и спада на долара и поддържането на стриктна финансова дисциплина през годината са дали своя принос за успешното приключване на бюджетната година. Той отбеляза, че значителните подобрения, направени през последната година по изпълнението на републиканския бюджет, вкл. консолидирането на приходите и разходите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити в единната сметка в БНБ, са оказали своето благотворно влияние върху финансовата дисциплина в този сектор.

Общото ниво на разходите по предварителни данни е 12 742 млн. лв. или 100.6% изпълнение спрямо заложеното по програмата. Доброто изпълнение на бюджета през 2002 г. доведе до преизпълнение на приходите, което позволи да бъдат отпуснати допълнително стотици милиони лева /над 621.8 млн. лв./ за покриване на дефицитите по общинските бюджети, за издръжка на училищата, за покриване на задълженията на болниците, за коледни надбавки към пенсиите и заплатите в бюджетната сфера и други приоритетни разходи. През годината на общините бяха отпуснати допълнително 217.4 млн. лв., с което може да се отчете цялостно изпълнение на ангажимента от страна на Министерството на финансите по одобрената програма с НСОРБ за постепенно намаляване и ликвидиране на неразплатените разходи на общините за 2002 г.

По отношение на политиката на доходите се отчита реално нарастване на средногодишната работна заплата с 4,2%, а реалният ръст на минималната работна заплата е 8,3%.

В заключение министърът на финансите Милен Велчев посочи, че приключилата успешна бюджетна година се характеризира и с намаление на държавния дълг – вследствие на политиката по активното му управление сега той е под 58% от БВП и е в рамките на критериите от Маастрихт. Като признание за увеличеното доверие на международната общност той определи неколкократното повишаване на кредитния рейтинг на България от кредитните агенции, определянето на страната ни от ЕС като “функционираща пазарна икономика” и успешната приватизация на банка “Биохим”.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация