Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.05.2023 г.

30.06.2023 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на май 2023 г. е отрицателно в размер на 1 178,5 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 316,1 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 137,7 млн. лева. За сравнение, за първите пет месеца на 2022 г. бе отчетен излишък в размер на 605,1 млн. лв. Докато приходите по КФП нарастват с 9,1 на сто, при разходите се отчита ръст от 17,3 на сто, което съответно води до превишение на разходите над приходите и формиране на дефицит за периода.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2023 г. са в размер на 24 922,5 млн. лв. Постъпленията нарастват с 2 073,0 млн. лв. (9,1 %) спрямо отчетените към май 2022 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 2 207,3 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко със 134,3 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 19 795,5 млн. лв. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2 027,1 млн. лв. (11,4 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 79,4 % от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 3 398,0 млн. лв., като нарастват с 411,0 млн. лв. (13,8 %) спрямо отчетените към май 2022 г. Постъпленията от косвени данъци (в най-голямата си част ДДС) са в размер на 8 698,9 млн. лв. (спад с 19,5 млн. лв., 0,2 % спрямо отчетените към май 2022 г.). Приходите от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и др. данъци) са в размер на 1 528,3 млн. лв. (в т. ч. 656,2 млн. лв. целеви вноски във Фонд "Сигурност на електроенергийната система") или ръст от 771,5 млн. лв. спрямо отчетените към май 2022 г. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 6 170,2 млн. лв., което представлява ръст от 864,1 млн. лв. (16,3 %) спрямо отчетените за същия период на 2022 година.

Неданъчните приходи са в размер на 4 147,5 млн. лв. (ръст от 180,2 млн. лв., 4,5 % спрямо същия период на 2022 г.) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 979,5 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2023 г. възлизат на 26 100,9 млн. лв. За сравнение, разходите по КФП към май 2022 г. бяха в размер на 22 244,4 млн. лева. В номинално изражение разходите нарастват спрямо първите пет месеца на 2022 г. с 3 856,6 млн. лв. (17,3 %). В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при разходите за пенсии (1 716,4 млн. лв.), както и в частта на разходите за персонал (919,9 млн. лв.), капиталовите разходи (539,0 млн. лв.), разходите за субсидии (150,6 млн. лв.), разходите за издръжка (146,8 млн. лв.) и други. Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия, разплащане на задължения по бюджета на МРРБ, влезли в сила увеличени размери на възнагражденията в редица администрации и други. 

Нелихвените разходи са в размер на 25 053,6 млн. лв. (ръст от 3 853,5 млн. лв., 18,2 % спрямо отчетените към май 2022 г.). Текущите нелихвени разходи са в размер на 23 313,2 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 729,3 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 11,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 335,7 млн. лв. (спад с 36,6 млн. лв., 9,8 % спрямо същия период на 2022 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 711,7 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2023 г. е 11,7 млрд. лв., в т.ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 май 2023 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация