Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за октомври  

30.11.2021 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на октомври 2021 г. възлиза на 31 116,1 млн. лева, като бележи увеличение с 998,8 млн. лв. спрямо края на септември 2021 г. Вътрешните задължения са 7 413,0 млн. лева, а външните 23 703,0 млн. лева.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 24,2 %, като делът на вътрешния дълг е 5,8 %, а на външния дълг – 18,4 %. В структурата на дълга на подсектора за октомври 2021 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 23,8 % и 76,2 %.

В структурата на дълга по инструменти към 31 октомври 2021 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 56,8 %, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 22,7 % и държавните заеми – 20,5 %. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98,1 %), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,8 %). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г.  - 65,4 %, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 28,6 %, от 1 до 5 г. – 5,9 %. В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи - 8,9 % представляват плащанията до 1 г., 34,3 % - от 1 до 5 г., 31,6 % - от 5 до 10 г. и 25,2 % - над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 октомври 2021 г. е в размер на 499,0 млн. лева. Вътрешните гаранции са 68,4 млн. лева, а външните – 430,6 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на октомври 2021 г. достига до  29 814,0 млн. лева или 23,2 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 7 137,1 млн. лева, а външните – в размер на 22 676,8 млн. лева. 

Държавногарантираният дълг през октомври 2021 г. възлиза на 1 898,9 млн. лева, вътрешните гаранции са 68,4 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,5 %.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

 

Забележка: Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 43 от 7.06.2016 г., ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г.), считано от м. юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг (поет по реда на ЗДД), публикувана до м. май 2016 г. в бюлетин „Държавен дълг“, се съдържа в новото издание в приложението на стр. 11.

[1] Дълг на подсектор „Централно управление" е дългът на подсектор „Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор „Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК) ,можете да намерите ТУК.

[2] Прогнозни данни на Министерството на финансите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация