Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

МФ публикува данните за финансовото състояние на общините за третото тримесечие на 2020 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване

27.11.2020 г.

Публикувани са данните за финансовото състояние на общините за третото тримесечие на 2020 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

Анализът на данните в края на третото тримесечие на 2020 г. спрямо края на 2019 г., както и спрямо същия период на 2019 г., показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната спада до 34,26 % спрямо 34,92 % в края на 2019 г., като остава по-нисък и спрямо същия период на миналата година (38,32 %). Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, е 39, колкото е и към края на месец септември 2019 г., при 38 към края на преходната година. Приходите превишават разходите за местни дейности към края на третото тримесечие на 2020 г. при 17 % или при 44 общини, като се отчита подобрение спрямо същия период на миналата година, когато са били 31. В края на 2019 г. този резултат се наблюдава при само 16 общини. Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ, остава стабилно на ниво от 47,34 % спрямо 47,48 % година по-рано, като остава по-ниско спрямо края на 2019 г., когато е 48,49 %. Към края на месец септември 2020 г. бюджетното салдо на общините е положително, като излишъкът достига 207,4 млн. лв.

Делът на наличните в края на септември 2020 г. задължения за разходи по бюджетите на общините към годишния дял на разходите на общините е 3,5 % (при 3,6 % към 30.09.2019 г. и 6,9 % към 31.12.2019 г.). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 85, при 82 за същия период на миналата година и 70 към края на 2019 година. Към 30.09.2020 г. в 15 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишават 15 на сто (при 14 за същия период на миналата година и 24 към 31.12.2019 г.).

Просрочените задължения на общините към 30.09.2020 г. са в размер на 158,9 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 139,7 млн. лв., като са формирани от 132 общини, представляващи 50 % от общия брой, а 133 общини, завършват третото тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения по бюджетите си. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 26 % или 70 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 18,3 млн. лева. За същия период 66 общини, представляващи 25 % от всички, увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 32,9 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 1,8 млн. лв. и  съставляват около 1,3 % от размера на просрочените задължения по бюджетите на общините.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.09.2020 г. възлизат на 1 444,0 млн. лв., в т.ч. 685,6 млн. лв. вътрешен (47,6 %) и 754,4 млн. лв. (52,4 %) външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции 1 205,0 млн. лв. (83,7 %) са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Дългът на Столична община формира 48,5 % от общия размер на дълга. Спрямо края на 2019 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 8,5 млн. лв., което се дължи на увеличение на размера на вътрешния дълг с 22,1 млн. лв. и на намаление в размера на външния дълг с 31,0 млн. лв.

Усилията на Министерството на финансите продължават в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските бюджети. Препоръчително е общините да приемат и изпълняват планове за финансово оздравяване при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. По този начин местните власти ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация