Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2020 г.

28.02.2020 г.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2020 г. са в размер на 3 774,5 млн. лв. или 8,1 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите, помощите и даренията по КФП са близки по размер.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 3 192,4 млн. лв., което представлява 8,5 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 406,1 млн. лв. или 5,6 % от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 1 849,0 млн. лв., което е 10,4 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 1 329,4 млн. лв. или 11,3 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 489,0 млн. лв. (8,6 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 21,4 млн. лв. или 9,0 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 71,7 млн. лв. или 5,8 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 865,7 млн. лв., което представлява 7,7 % от разчетените за годината. Неданъчните приходи са в размер на 500,6 млн. лв., което представлява 7,4 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения са в размер на 81,5 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2020 г. възлизат на 2 895,9 млн. лв., което е 6,2 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП за януари 2019 г. бяха в размер на 2 712,1 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с януари 2019 г., е основно поради по-високия размер на капиталовите разходи, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.) и други. Нелихвените разходи са в размер на 2 663,5 млн. лв., което представлява 6,0 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за януари 2020 г. са в размер на 2 459,6 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 202,0 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 1,9 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 45,1 млн. лв. или 6,9 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 187,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа за месец януари 2020 г. е положително в размер на 878,6 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 967,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 88,5 млн. лева

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2020 г. е 10,7 млрд. лв., в т.ч. 9,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 януари 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация