Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

МФ очаква превишение на приходите над разходите в размер на 3 198,3 млн. лв. по консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2019 г.

28.06.2019 г.

На база на предварителни данни и оценки приходите и помощите по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 50,8 на сто от годишния разчет. Изпълнението на приходите към полугодието е в съответствие с плана за периода и спецификата на данъчния календар, въз основа на който се концентрира значителна част от годишните постъпления по някои данъци (корпоративен данък, ДДФЛ и др.) в първата половина на годината. Това е и причината приходите за периода традиционно да надвишават 50 на сто от годишния план.

Изпълнението на годишния план в частта на разходите по КФП за първото полугодие се очаква да бъде в размер на 42,9 на сто. Видно е, че усвояването на разходите изостава спрямо изпълнението на приходите, което е и причината за формирането на превишение на приходите над разходите за периода. През втората половина на годината ще се приложи планираното индексиране на пенсиите, което е заложено в годишния разчет. Освен това голяма част от планираните за годината капиталови разходи се извършват през втората половина на годината, поради строителния сезон и други фактори.

Предвид посочените причини, традиционно бюджетното изпълнение през първото полугодие на годината се характеризира с превишение на приходите над разходите, докато през второто полугодие, и по-специално през последното тримесечие, се отчита отрицателно бюджетно салдо. Поради това бюджетното салдо за полугодието не може да бъде съотнесено към заложената годишна фискална цел с разчетите към ЗДБРБ за 2019 г.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите и помощите по КФП към юни 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 22 273,3 млн. лв., което е 50,8 % от годишния разчет. Спрямо юни 2018 г. приходите по КФП нарастват с 3 063,0 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на наличните предварителни оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 1 710,3 млн. лв., неданъчните приходи – 902,4 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 450,3 млн. лева. В частта на неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първото полугодие на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2019 г. са в размер на 19 075,0 млн. лв., което е 42,9 % от годишния разчет, като обичайно изпълнението на разходите спрямо планираното с разчетите за годината е по-високо през второто полугодие. За сравнение разходите по КФП към юни 2018 г. бяха в размер на 17 497,1 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и други. 

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.06.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 717,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Превишението на приходите над разходите по КФП за първото полугодие на 2019 г. се очаква да бъде в размер на 3 198,3 млн. лв. (2,8 % от прогнозния БВП).

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юни 2019 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация