Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.05.2019 г.

28.06.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец май 2019 г. е положително в размер на 3 025,8 млн. лв. (2,6 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 832,8 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 193,0 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към май 2019 г. са в размер на 18 719,6 млн. лв. или 42,7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 239,8 млн. лв. (14,5 %), а постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 501,4 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 14 777,3 млн. лв., което представлява 42,8 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 2 931,9 млн. лв. или 44,7 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 971,1 млн. лв., което е 42,4 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 4 647,8 млн. лв. или 42,9 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.05.2019 г. е 131,7 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 205,5 млн. лв. (41,4 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 96,7 млн. лв. или 40,8 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 636,5 млн. лв. или 54,4 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 4 237,8 млн. лв., което представлява 40,8 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 11,6 на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 2 952,7 млн. лв., което представлява 44,6 % от годишните разчети. Следва да се отбележи, че при неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите пет месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Приходите от помощи са в размер на 989,5 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2019 г. възлизат на 15 693,8 млн. лв., което е 35,3 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 14 556,8 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с май 2018 г., е основно поради по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и други.  

Нелихвените разходи са в размер на 14 691,4 млн. лв., което представлява 34,7 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към май 2019 г. са в размер на 13 630,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 049,8 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 11,2 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 403,2 млн. лв. или 60,2 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 599,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2019 г. е 11,3 млрд. лв., в т.ч. 10,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 май 2019 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация