Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2019 г.

28.02.2019 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа за месец януари 2019 г. е положително в размер на 1 005,9 млн. лв. (0,9 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 944,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 61,7 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за януари 2019 г. са в размер на 3 717,9 млн. лв. или 8,5 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите и помощите са близки по размер.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 3 034,4 млн. лв., което представлява 8,8 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 405,0 млн. лв. или 6,2 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година постъпленията са близки по размер.

Приходите от косвени данъци са в размер на 1 789,4 млн. лв., което е 10,9 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 1 354,4 млн. лв. или 12,5 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.01.2019 г. е 68,4 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 408,5 млн. лв. (7,7 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 19,9 млн. лв. или 8,4 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 54,4 млн. лв. или 4,6 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 785,6 млн. лв., което представлява 7,6 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 10,0 на сто.  

Неданъчните приходи са в размер на 527,5 млн. лв., което представлява 8,0 % от годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 156,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2019 г. възлизат на 2 712,1 млн. лв., което е 6,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 2 543,8 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с януари 2018 г., е основно поради по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г.), както и поради нарастване на капиталовите разходи и други.    

Нелихвените разходи са в размер на 2 472,1 млн. лв., което представлява 5,8 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за януари 2019 г. са в размер на 2 352,9 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 116,3 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 2,9 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 91,0 млн. лв. или 13,6 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 149,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв[1] към 31.01.2019 г. е 10,5 млрд. лв., в т.ч. 9,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 януари 2019 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

 

 

[1] Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация