Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Календар

Интервю на заместник-министър Андрей Цеков в предаването "Лице в лице" на БТВ

Интервю на заместник-министър Андрей Цеков в предаването "Лице в лице" на БТВ
Снимка: Интервю на заместник-министър Андрей Цеков в предаването "Лице в лице" на БТВ

17.06.2022 г.

Водещ: Продължаваме с темата за парите за пътища. Андрей Цеков, зам.-министър на финансите. Вие сте в междуведомствената група, която е проверявала прословутите пари за пътища, около които има митове и легенди. Нека започнем обаче с това, което опроверга преди малко Гроздан Караджов. Показваше документи, че не е плащал никакви тръби за милиони, че не е плащал за никакви стълби, че това било платено от ВиК. Защо дадохте такава информация?

Андрей Цеков: Вижте, междуведомствената работна група имаше за цел да изясни фактите и да им даде правна квалификация. Прословутата „златна” тръба за 6 метра се превърна в нарицателен пример за един системен проблем.

Водещ: И той е?

Андрей Цеков: Системният проблем е съществуването на такава система на финансово управление на публичния ресурс в Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), която позволява изобщо да бъде правено подобно възлагане – не чрез обществена поръчка, на тъмно, чрез едно допълнително задание, гласувано от Управителния съвет на АПИ, не в съответствие с Националната стратегия за развитие на пътната инфраструктура, която не позволява по обекти за текущ ремонт и поддръжка изобщо да се изпълняват ВиК дейности.

Водещ: И сега какво става?

Андрей Цеков: Това, което се е случило, е, че е възложено изпълнението на дейност, която излиза извън предмета на договора...

Водещ: АПИ възлага?

Андрей Цеков: АПИ. По една анализна цена, която не почива на базата на някакви предварителни тръжни цени, които са оферирани в условията на конкуренция и които касаят наистина подмяната на един локален 6-метров водопровод в обхвата на един мост. Дали е платена тази сума, нашата комисия не е имала за цел да проверява. Тя се ограничи върху това да установи какво е възложено, дали възложеното отговаря на предмета на сключените договори, които са за текущ ремонт и поддръжка, или не отговаря.

Водещ: Тоест вие документално проверявате дали документите са изрядни, дали са платени на данъкоплатеца пари...

Андрей Цеков: Дали са спазени два основни закона. Това е, на първо място, Законът за обществените поръчки.

Водещ: И установявате, че...?

Андрей Цеков: Установяваме, че в огромна част от случаите той не е спазен, тъй като, ако имаме договор за текущи ремонти и поддръжка на пътища, по него не може да се възлага реконструкция, основни ремонти и ново строителство, изобщо нещо различно от текущия ремонт. В случаите, в които има данни, че е изпълнявано такова строителство, то това изисква провеждането на нова обществена поръчка, при което в условията на свободна конкуренция, прозрачно да бъде избран изпълнител при най-добри условия за публичния интерес. Това, което се е случило, или поне което нашата комисия експертно установява – подчертавам експертно, дотолкова, доколкото тя има функциите на съвещателен орган, тоест тя трябва да провери едни факти и когато намери данни за нарушаване на закона, следва да сигнализира за тях. От тук насетне има компетентни органи...

Водещ: Там сте какви специалисти? Юристи, вероятно...

Андрей Цеков: Няколко души юристи са. Това са от Министерството на финансите, от Министерството на регионалното развитие...

Водещ: Има ли инженери, архитекти, строители, счетоводители?

Андрей Цеков: Да, има трима инженери, има финансисти от Министерството на финансите. Общо взето застъпени са цялата нужна експертиза, за да бъде направена такава проверка.

Водещ: И установявате всъщност какво?

Андрей Цеков: Установяване, че в огромна част от случаите – тук става въпрос за 34 договора, по които са изпълнени общо дейности за 3,4 млрд. за период от около 2 години. Договорите са сключени при стойност 757 млн. Тоест имаме първия сигнал за някакъв тип нередност – многократното надвишаване на сумата на договорите.

Водещ: Договорили сме се за 100, а аз получавам 200.

Андрей Цеков: Точно така.

Водещ: На какво основание ги получавам тези 100 отгоре?

Андрей Цеков: В самите договори има клауза, която предвижда, че при наличието на бюджет може да се увеличи стойността на договора. Няма да влизам в детайлен анализ за действителността на такава клауза...

Водещ: Това щях да Ви питам – а законно ли е това нещо? Защото така да се раздават незаконно пари...

Андрей Цеков: От юни 2021 г. има едно решение на Съда на Европейския съюз, което казва, че при рамкови договори най-общо бюджетите не могат да бъдат надвишавани. Тоест договорът, след изчерпване на бюджетната рамка, договорената, изчерпва своето действие.

Водещ: А у нас?

Андрей Цеков: А у нас се е стигнало до 757 млн. договорени, изпълнено за 3,4 млрд. Това е може би по-малкият проблем, въпреки че това беше първата причина, която наложи да се извърши по-подробен анализ на фактите. От там насетне бяхме изправени пред следния въпрос – дали всичко, което е възложено, съответства на предмета на тези договори. Дали няма нарушение на Закона за обществените поръчки. Заключение или подобен извод може да бъде направен само на базата на това да се анализира естеството на самите строителни работи, които са изпълнявани по всяко едно задание  Става въпрос за 906 допълнителни извънредни задания, по които УС на АПИ е утвърждавал и са възлагани изпълнението на отделни строителни обекти.

Водещ: Например? Дайте нещо конкретно.

Андрей Цеков: Примерът, с който са запознати абсолютно всичко, е ремонтът на магистрала „Тракия” между Чирпан и Стара Загора.

Водещ: Какво се е случило?

Андрей Цеков: Той е възложен с две допълнителни задания на обща стойност 164 млн. лева. 164 млн. лева за превантивен ремонт – така е наречен, но по същество той представлява основен ремонт.

Водещ: Как да не представлява? На който е пътувал е ясно, че трябваше да се изрине всичко и да се направи наново.

Андрей Цеков: Между другото, тези факти са потвърдени от едно изявление на бившия премиер г-н Борисов през 2021 г., януари месец, мисля, при посещение на обекта, при което той недвусмислено заявява „Строим нова магистрала”. Факт.

Водещ: Аз като изграждане знам, минавайки от там, беше страшно. Тоест там не е възложено основен ремонт, така ли?

Андрей Цеков: Там не е възложен основен ремонт, там на изпълнителя, в случая държавното дружество „Автомагистрали”, е възложено по договора му за текущ ремонт и поддръжка, тоест по договора, съобразно който то трябва да кърпи дупки и да реже храсти, най-общо, да изпълни нова магистрала, по думите на г-н Борисов. И тук се явяват няколко проблема. Първо, че за подобен тип ремонти трябва да бъде проведена обществена поръчка, така че да си осигурим най-добра цена.

Водещ: За основен или за...

Андрей Цеков: За основен. За текущия може да се възлага.

Водещ: Аха, затова всъщност, ако трябва да бъде обявен за основен ремонт, трябва да има обществена поръчка.

Андрей Цеков: Това е първият проблем. Вторият въпрос е свързан с разпоредбите на законодателството в областта на устройство на територията. Основният ремонт е много сериозна инвестиционна интервенция. Основната цел на законодателството в тази област е да осигури достатъчни гаранции, че този тип строежи ще отговарят на изискванията за стабилност, устойчивост и безопасност, най-вече. Поради това има режим на разрешаване на строителството. Съставят и се одобряват инвестиционни проекти, издава се разрешение за строеж, избира се строителен надзор, съставят се актове и протоколи по време на строителството и се извършва държавно приемане.

Водещ: Тоест за основен ремонт има много по-високи критерии, които са заложени?

Андрей Цеков: Точно така.

Водещ: Затова в нашия случай избираме за основния ремонт – текуща поддръжка, или там каквото е.

Андрей Цеков: Причината, поради която са се случили всичките тези възлагания, е много дълбока. Тя е едно изключително тежко болестно състояние на държавната инфраструктурна политика. И тя произтича от няколко неща. Може би на първо място е изключително тежкият закон за устройство на територията.

Водещ: Извинявайте, само да довършим. Ще продължите, но нещо важно е. Различна ли е гаранцията, когато се прави основен ремонт и при текущ ремонт?

Андрей Цеков: Да, разбира се. Гаранцията при основни ремонти за автомагистрали е 7 години. По договор за текущ ремонт и поддръжка е 2 години.

Водещ: Значи това е много сериозно основание...

Андрей Цеков: Естествено.

Водещ: То и толкова горе-долу траят нашите ремонти по пътищата.

Андрей Цеков: Това е огромен проблем. Но болестното състояние на държавната ни инфраструктурна политика се дължи както на изключително тромавата нормативна уредба, която изисква периоди от порядъка на 3 до 5 години, за да се разреши една такава инвестиция, но по-големият проблем е липсата на стратегически подход в управлението на инфраструктурата. Както споменах по-рано, законът за пътищата изисква да се състави стратегия за управление на държавната пътна мрежа – Национална стратегия за развитие на пътната инфраструктура. Такава е приета през 2015 г., актуализирана 2016 г. и валидна до 2022 г. В тази стратегия е подробно разписано път по път какви ремонти трябва да бъдат направени. За да изпълни тази стратегия, АПИ следва да планира възлагането на проектиране, издаването на разрешение за строеж и провеждането на обществени поръчки. Това обаче не е правено. В момента, когато ние изискахме от АПИ да ни представи одобрените си годишни инвестиционни програми, се оказа, че колегите от там не са чували за такъв документ. Което, от своя страна, води в един момент до положение на цайтнот – в който трябва да бъде направен един основен ремонт, но няма време да се снабдим с необходимите документи...

Водещ: Към финала сме. Изводите?

Андрей Цеков: ... и да проведем обществена поръчка. В резултат на това е установена една дългогодишна порочна система, при която основни ремонти се възлагат без обществени поръчки и без разрешения за строеж, под прикритието и фасадата на текущи ремонти.

Водещ: Това, според Вас, може ли да кажа... някакъв вид измама ли е, може ли да бъде дадено на съд, може ли да бъде разследвано, или това е било пожарното решение на властите, за да се избегне тази дълга процедура, за която и Вие говорихте?

Андрей Цеков: Аз бих казал следното – първо трябва фактите да се потвърдят от ДНСК, която е компетентният орган. От там насетне решението е еднозначно. Решението е промяна в законодателството, решението е промяна в подхода в управлението на пътната инфраструктура – стратегическо планиране, навременно проектиране и спазване на принципите на конкуренцията. Не трябва да допускаме по никакъв начин публични средства да се разходват в такъв обем, непрозрачно и неконкурентно.

Водещ: Добре. Благодаря ви за този разговор.

Видео

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация