Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Законопроекти

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона обществените поръчки се предлагат промени, част от които са свързани с европейското законодателство в областта, а други имат за цел преодоляване на констатирани проблеми в практиката. Законопроектът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, в частта относно обществените поръчки, като определя обектите на поръчки, за които възложителите следва да прилагат изискванията за чисти превозни средства. Предлага се отмяна на три от изключенията от приложното поле на закона, които са в неъответствие с Директива 2014/24/ЕС. Първото касае договори, свързани с изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница. Второто се отнася до закупуване от лечебни заведения за болнична помощ на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Третото изключение е свързано с възлагането на дейности в горски територии за създаване на гори, добив на дървесина и недървесни горски продукти, за които към момента се прилага Закона за горите. Уеднаквява се подходът при определяне статута на публичните и частните лечебни заведения като възложители на обществени поръчки. По-съществените промени за преодоляване на констатирани проблеми в практиката са в следните насоки: Във връзка със случаи на неправилно прилагане на т.нар. вътрешно „in house“ възлагане и сключване на договори със свързано предприятие, изрично се уточнява, че юридическото лице – изпълнител няма право да превъзлага предмета на договора или части от него на други лица. Предложена е санкция за нарушаване на забраната, както и публичност на сключените на тези основания договори, анексите към тях и извършените плащания. С оглед осигуряване на по-голяма конкуренция се въвежда забрана за отстраняване на кандидати и участници за формални несъответствия. При част от основанията за провеждане на процедура на договаряне без обявление се ограничава възможността възложителят да покани само един стопански субект. Ограничава се използването на застраховката като вид гаранция само до случаите, при които размерът на определената гаранция не надвишава 500 000 лв. Със законопроекта се предлага разширяване обхвата на външния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, като се предвижда задължителна проверка на всички процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв. С цел повишаване прозрачността във възлагателния процес, е предложена нова форма на осъществяване на контрол чрез участие на наблюдатели при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност над европейските прагове. С цел допълнителна увереност на възложителя за законосъобразност на провежданата процедура се предлага звената за вътрешен одит в организациите да дават одиторско мнение при по-значимите обществени поръчки. С прецизирането на нормативната рамка ще се постигне съответствие на закона с изискванията на европейското законодателство в областта на обществените поръчки. Същевременно ще се улесни прилагането на закона от субектите на възлагателния процес и ще се спомогне за установяване на правилна и непротиворечива практика.

Отговорна дирекция:Агенция по обществени поръчки
E-mail:[email protected]
Дата на откриване:08.06.2022
Дата на приключване:09.07.2022

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация