ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ДЕБАТИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 ГОДИНА

11.11.2010 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Представям на вашето внимание проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2011 година. Ще бъда кратък, за да има достатъчно време за обсъждане в зала.

Рамката на бюджета е базирана на следните прогнози:

 • Ръст на БВП от 0,7% в края на 2010 година;
 • Ръст от 3,6% през 2011 година;
 • Двигатели на икономическия растеж ще бъдат основно износа и плавното възстановяване на вътрешното потребление през 2011 година.

Основните фискални цели, заложени в бюджета, са ясни:

 • Планиран дефицит в размер на 1 963 млн. лв. или 2,5% от прогнозния БВП. България ще изпълни критериите на Пакта за стабилност на ЕС за дефицит под 3%;
 • По-висока приходна част. Засилен контрол от страна на приходните агенции;
 • Стегната и последователна политика по отношение на разходите;
 • Плавно намаляване на публичните разходи до ниво от 36 % от БВП.

Бюджет 2011 следва средносрочната фискална рамка за мандата на нашето правителство:

 • Стабилност на валутния борд;
 • Ниски данъци за бизнеса и за домакинствата (от 01.01.2011 г. ще бъдат най-ниските в ЕС);
 • Ориентиране на публичните разходи към стимулиране на растежа;
 • Осъществяване на пенсионна, здравна и административна реформа;
 • Запазване размера на пенсиите и на заплатите в публичния сектор.

Относно приходната част:

 • Предвиденият размер на приходите е 25844,0 млн. лв. или 33,5% от БВП. Номиналният ръст на приходите спрямо 2010 г. е 1295,9 млн. лв. или 5,3% повече от 2010 година. Делът на приходите в реалното преразпределение през бюджета ще бъде ограничен с 0,8% от БВП спрямо 2010 година;
 • От началото на 2011 г. някои от акцизните ставки ще бъдат синхронизирани с изискваните от ЕС минимални нива. Очакваният фискален ефект от тази синхронизация е около 65 млн. лева;
 • Емисионната политика ще бъде сред основните инструменти за управление на държавния дълг и за подкрепа на фиска. Тук основният акцент ще бъде развитие на местния пазар на ДЦК при минимално възможна цена и оптимална степен на риск;
 • Продължаваме политиката на ниски данъци с цел подобряване на бизнес средата, насърчаване на заетостта и ограничаване на сивия сектор;
 • Решението за увеличаване на осигурителните вноски за Фонд „Пенсии" с 1,8% е част от взаимосвързаните мерки за провеждане на пенсионната реформа. Тези мерки бяха обсъдени, съгласувани и приети заедно със социалните партньори;
 • По-доброто усвояване на средствата от фондовете на ЕС остава стратегически приоритет. Спазва се принципът за допълване на финансовите средства, предоставяни от бюджета на ЕС: приоритетните цели ще се осъществяват с национални ресурси, допълнени със средства от фондовете на ЕС.

Относно разходната част:

 • Планираните публични разходи за 2011 г. са 27807 млн. лв. или 35% от БВП. С това намаляваме преразпределителната роля на държавата и оставяме повече свободен ресурс в ръцете на хората и на бизнеса;
 • В социалния сектор са предвидени разходи в размер на 12,6% от БВП. Осигурени са средства за провеждане на политиката по намаляване на безработицата, съхраняване и поддържане на работната сила;
 • Предлагаме засилване на контрола при поемането на ангажименти за разходи. Министерският съвет ще може да определя и актуализира лимити на държавните органи, министерствата и ведомствата за сключване на договори.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бюджет `2011 е бюджет на стабилността.

Желая ви ползотворни дебати.

Благодаря!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация