Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Схема на управление

С Решение на Европейската комисия от 29.06.2007 г. програма ФАР в България се управлява в условията на Разширена система за децентрализирано управление. Това е система за изпълнение на програмата, при която акредитираните Изпълнителни агенции по програма ФАР/ПФИ (вкл. ЦЗФД) поемат отговорността за осъществяване на дейностите по предварително одобрение на техническите спецификации и документации за провеждане на процедури за обществени поръчки, провеждането на търгове и сключването на договори по помощта, финансирана от Общността.

Основните участници в процеса на подготовката, изпълнението и наблюдението на програма ФАР са:

 • Националният координатор на помощта е заместник-министърът на финансите, отговарящ за цялостната координация на средствата от предприсъединителните фондове на национално ниво и обезпечава политическата координация между ЕК и българските бенефициенти. Той се определя с Решение на Министерския съвет. Националният координатор на помощта действа като единствен представител на Република Българя пред ЕК, с оглед на цялостното планиране, програмиране и управление на финансовата помощ, предоставяна от ЕС. Понастоящем националният координатор на помощта е заместник – министъра на финансите Любомир Дацов.
 • Националният ръководител е заместник-министърът на финансите, в чийто ресор е Националният фонд. Националният ръководител се определя с Решение на Министерския съвет. Той носи пълната финансова отговорност за помощта, предоставена на Република България от ЕС по предприсъединителните инструменти; ръководи и наблюдава системата за ефективно, ефикасно и икономично финансово управление на предприсъединителните инструменти. Той гарантира цялостното финансово управление на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране от всички структури, включени в процеса на управление на предприсъединителните финансови инструменти. Понастоящем националният ръководител е заместник-министъра на финансите Димитър Ивановски.
 • Национален фонд е централният съкровищен орган, получател на средствата от ЕС и подчинен на националния ръководител. Националният фонд е отговорен за финансовото управление на помощта, предоставяна от страна на ЕС, както и на кореспондиращото съфинансиране. Действа като агент по плащането на даден проект, организира и поддържа система за финансова отчетност и информация по програмите и проектите, финансирани от Европейския съюз.
 • Ръководителят на програма е представител на администрацията, който оглавява съответната Изпълнителна агенция и се определя от националния ръководител за всяка Изпълнителна агенция. Той е отговорен за ефективното финансово управление на проектите, които ще се изпълняват. Ръководителят на програмата е отговорен за провеждането на тръжните процедури, подписването на индивидуалните договори със спечелилите кандидати, извършването на плащанията по договорите както и извършването на контрол по време на изпълнението на договорите .
 • Изпълнителните агенции по ФАР отговарят за изпълнението на програмите и проектите, както е посочено в съответното Финансово споразумение.
 • Старшите програмните ръководители са представители на бенефициентите – държавни институции, отговорни за техническото изпълнение на проектите. Старши програмните ръководители са номинирани от съответните министерства или агенции - бенефициени по проекта.
 • Бенефициентите могат да бъдат както структури от държавната администрация, така и други институции в публичната администрация. При грант схемите крайни бенефициенти могат да бъдат неправителствени организации и/или частни организации.
 • Звеното за изпълнение на проекта е създадено от старши програмния ръководител за изпълнение на определени дейности по проекта;
 • Делегацията на ЕК (само при децентрализираното управление DIS) представлява Европейската комисия, осъществява предварителен контрол върху управлението и усвояването на помощта от ЕС.
 • Секторните подкомитети за наблюдение са съвместени органи между ЕК и бенефициента, създадени за да съблюдават развитието на всеки проект и предприемането на корективи действия при необходимост.
 • Съвместният комитет за наблюдение е съставен от Националния ръководител, Националния координатор на помощта, директора на дирекция „Национален фонд”, директора на дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерството на финансите, директора на дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции” в Министерския съвет и представители на Европейската комисия. Комитетът има за задача да прегледа и оцени технически и финансово развитието на текущите предприсъединителни програми във връзка с постигане на целите поставени в програмните документи. В условия на разширена децентрализация съвместният комитет за наблюдение се събира два пъти годишно под ръководството на Националния координатор на помощта.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация