Група на Световната банка

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) е създадена през 1945 г. вследствие на споразумението, постигнато на Бретън-Уудската конференция от 1944 г. МБВР е една от петте институции, които обхваща Групата на Световната банка, като останалите са: Международната финансова корпорация (МФК), създадена през 1956 г., Международната асоциация за развитие, създадена през 1960 г., Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (АМГИ), създадена през 1988 г. и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (МЦУИС), създаден през  1966 г.

Основните форми за подпомагане и финансиране от отделните организации в рамките на Групата на Световната банка са подчинени на общи цели и приоритети: намаляване на бедността, стимулиране на икономическото и социално развитие и подобряване на жизнения статус на населението. Това определя и широкия секторен обхват и спецификата на финансиране на Световната банка, както и нейната роля в международната финансова общност като група от организации, които оказват съдействие във всички сектори на икономиката - от инфраструктура до социална сфера. При предоставянето на финансова подкрепа те се ръководят освен от чисто търговски и икономически критерии за ефективност и възвращаемост и от критерии, свързани със стимулирането на позитивни реформи и устойчиво развитие. По тази причина освен в традиционните области, организациите от Групата на Световната банка са основен източник за получаване на финансиране и в нисковъзвръщаеми или невъзвръщаеми дейности с обществено значение - социални услуги, здравеопазване, образование, развитие на човешкия капитал, опазване на околната среда и др.

Членският състав на отделните организации от Групата на Световната банка варира, като към м. август 2012 г. в МБВР членуват 188 държави.

Групата на Световната банка се управлява от Управителен съвет, който по правило заседава присъствено веднъж годишно и се състои от по един представител (управител) и един негов заместник (заместник управител) от всяка страна-членка. Управителите делегират оперативната дейност на 25-ма изпълнителни директори, които заседават редовно и присъствено в централата на банката във Вашингтон, като всеки от тях представлява отделна страна или група от страни.

МБВР е основната организация от Групата на Световната банка и предвид установената през годините добра практика и надеждно управление, притежава кредитен рейтинг на първокласен кредитополучател, което й дава възможност да финансира дейността си при най-благоприятни условия на международните финансови пазари. Това позволява на МБВР да предоставя относително субсидиарни и по-благоприятни условия при отпускането на заеми на своите страни-членки. Банката отпуска финансиране само на правителства и подправителствени сруктури или при наличието на  държавна гаранция от страната членка. 

Базисните финансови условия, при които МБВР кредитира заемополучателите си, към настоящия момент включват заеми със среднопретеглен матуритет до 18 години при общ срок на погасяване до 30 години, първоначална такса и плаващи лихвени проценти с възможност за фиксиране на отделните им компоненти или прилагане на инструменти за управление на валутно-курсови и други рискове.

Република България е член на четири от организациите от Групата на Световната банка: МБВР, МФК и АМГИ, към които се присъединява в началото на 90-те години и на МЦУИС, чийто пълноправен член става през 2001 г.

Към МБВР страната ни се присъединява със записан дялов капитал в размер на 521,5 млн. щ.д. (около 0,3% от общо записания капитал). Функциите на управител в организациите от Групата на Световната банка за България се осъществяват от министъра на финансите, а на заместник управителя - от подуправител на БНБ.

Подкрепата за България от момента на членството й се осъществява основно под формата на предоставяното структурно и инвестиционно финансиране на държавно ниво или при наличието на държавна гаранция. В допълнение към кредитирането МБВР осигурява безвъзмездна помощ от собствени или управлявани от нея фондове и оказва съпътстваща аналитична и консултантска помощ в отделни ключови направления.  

Общата стойност на договорените държавни и гарантирани от държавата заеми от МБВР за Република България от присъединяването на страната през 1990 г. до м. август 2012 г. възлиза на около 3 млрд. щ.д., в подкрепа на проекти и програми в инфраструктурата, социалния сектор, здравеопазването, околната среда, телекомуникациите, енергетиката и др. Към м. август 2012 г. активният портфейл включва държавни инвестиционни заеми от МБВР на обща стойност 250,5 млн. евро, финансиращи четири проекта: в пътната и водна инфраструктура, за улесняване на търговията и транспорта и за социално включване.

Дейността на МФК и АМГИ в страната от членството й в тях е с различна интензивност, като е насочена към подпомагане на частни инвестиции "на зелено" (в това число и чрез дялово участие), инвестиционно кредитиране за отделни проекти в частния сектор и отпускане на гаранции за чужди инвестиции. Присъствието на МФК е умерено, а това на АМГИ след присъединяването на България към ЕС е ограничено до работа по вече издадени гаранции.

Стратегията за партньорство на МБВР и МФК с Република България за периода 2011-2013 г. е фокусирана върху европейските приоритети на страната и се основава на Националната програма за реформи, приета в изпълнение на Стратегията „Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Очертаните в Стратегията за партньорство основни възможни области на взаимодействие са: образование, публични финанси и конкурентоспособност, публична администрация, регулаторна бизнес-среда, иновации, социално включване, зелен растеж и действия в областта на климата, транспорт (пътища и железници) и воден сектор. Наблюдава се съществена промяна в 20-годишното партньорство с МБВР като фокусът на взаимоотношенията се измества от традиционните заеми към предоставяне на знания и консултантски услуги. В Стратегията се предвижда МФК да съсредоточи своите инвестиции в частния сектор върху области като инфраструктура и отрасли, свързани с възобновяемата енергия и изменението на климата, и избирателно във финансовите пазари и земеделието.

Постоянно представителство на Световната банка в България

ИНТЕРПРЕД, Световен търговски център
Бул. "Драган Цанков" № 36
София 1057
Тел.: (359-2) 969-72-29
Факс:(359-2) 971-20-45
http://www.worldbank.org/bg

Седалището на Световната банка във Вашингтон е на адрес:

The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 USA
tel: (202) 473-1000
fax: (202) 477-6391
http://www.worldbank.org/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация