Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Група на Световната банка

Групата на Световната банка включва пет институции: Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), създадена през 1945 г. вследствие на споразумението, постигнато на Бретън-Уудската конференция от 1944 г., Международната финансова корпорация (МФК), създадена през 1956 г., Международната асоциация за развитие, създадена през 1960 г., Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (АМГИ), създадена през 1988 г. и Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (МЦРИС), създаден през 1966 г.

Групата на Световната банка е един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни в световен мащаб. Дейността на отделните организации в нейните рамки е подчинена на общи цели и приоритети: намаляване на бедността, увеличаване на споделения просперитет и насърчаване на устойчивото развитие. Това определя и широкия секторен обхват и спецификата на финансиране на Световната банка, както и нейната роля в международната финансова общност като група от организации, които оказват съдействие във всички сектори на икономиката – от инфраструктура до социална сфера и екология. При предоставянето на финансова подкрепа те се ръководят освен от търговски и икономически критерии за ефективност и възвращаемост и от критерии, свързани със стимулирането на позитивни реформи и устойчиво развитие. По тази причина освен в традиционните области, организациите от Групата на Световната банка са основен източник за финансиране и в нисковъзвръщаеми или невъзвръщаеми дейности с обществено значение – социални услуги, здравеопазване, образование, развитие на човешкия капитал, опазване на околната среда и др.

Членският състав на отделните организации от Групата на Световната банка варира, като към м. октомври 2018 г. в МБВР членуват 189 държави.

Висш орган на управление на Групата на Световната банка са управителните съвети, които по правило заседават присъствено веднъж годишно и се състоят от по един представител (управител) и един негов заместник (заместник-управител) от всяка страна-членка. Управителите делегират вземането на решения по специфични въпроси на 25-ма изпълнителни директори, които заседават редовно и присъствено в централата на банката във Вашингтон, като всеки от тях представлява отделна страна или група от страни. Обичайната дейност на институциите от Групата се осъществява от президент, оперативно ръководство и персонал под общия контрол на изпълнителните директори, като президентът председателства заседанията на изпълнителните директори и отговаря за цялостното управление на банката. Предвид спецификата на МЦРИС неговата структура на управление е по-опростена като се състои от административен съвет и секретариат.

МБВР е основната организация от Групата на Световната банка. Предоставяните от нея форми на подпомагане са: заеми, гаранции, продукти за управление на риска и консултантски услуги, като банката координира и администрира и инициативи и фондове, създадени и функциониращи в отговор на регионални и глобални предизвикателства. МБВР отпуска заеми само на свои страни-членки, техни политически подразделения или при наличието на предоставена от съответната страна-членка държавна гаранция, като се фокусира върху страни със средни доходи и платежоспособни страни с ниски доходи. Банката притежава кредитен рейтинг на първокласен кредитополучател, което й дава възможност да финансира дейността си при най-благоприятни условия на международните финансови пазари. Това позволява на МБВР да предоставя относително субсидиарни и по-благоприятни условия при отпускането на заеми. МАР се фокусира върху най-слабо развитите страни. МФК е фокусирана върху инвестиции, съвети и управление на активи в частния сектор, а АМГИ - върху предоставянето на гаранции срещу политически и нетърговски рискове по чуждестранни инвестиции и заеми. МЦРИС е ангажиран с уреждането на международни инвестиционни спорове.

Република България членува в четири от организациите от Групата на Световната банка: МБВР, МФК и АМГИ, към които се присъединява в началото на 90-те години, и МЦРИС, чийто пълноправен член става през 2001 г.

Към м. октомври 2018 г. записаният дялов капитал на страната в МБВР се състои от 6 608 акции (на стойност около 797,2 млн. щ. д. или около 0,3% от общо записания капитал). Функциите на управител в организациите от Групата на Световната банка за България се осъществяват от министъра на финансите, а на заместник-управител – от подуправител на БНБ.

Общата стойност на договорените държавни и гарантирани от Република България заеми от МБВР за страната възлиза на около 3,3 млрд. щ. д. Заемите са в подкрепа на проекти и програми във: финансовия сектор, инфраструктурата, социалния сектор, здравеопазването, околната среда, телекомуникациите, енергетиката и др. След 2010 г. фокусът на взаимоотношенията на страната с МБВР се измества от традиционното инвестиционно и структурно кредитиране към предоставяне на знания и консултантски услуги.

Дейността на МФК и АМГИ в страната от членството й в тях е с различна интензивност, като е насочена към подпомагане на частни инвестиции основно чрез дялови участия и кредитиране, както и чрез издаване на гаранции в полза на чуждестранни инвеститори. Присъствието на МФК е умерено, а това на АМГИ след присъединяването на България към ЕС е ограничено до вече издадените преди това гаранции.

Действащата в момента Рамка за партньорство на МБВР, МФК и АМГИ с Република България за периода 2017-2022 финансова година се базира на два основни принципа: (а) селективна роля на международната финансова институция в страната чрез стратегическа подкрепа за ключови елементи на програмата на България за развитие; и (б) диалог и аналитична работа в области с потенциал за трансформиращо въздействие. Взаимодействието с МБВР се осъществява под формата на селективно кредитиране и оказване от международната финансова институция на безвъзмездни и възмездни консултантски услуги за български институции. Възмездните консултантски услуги от МБВР се договарят в контекста на координиран от българска страна от структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕС, Меморандум за разбирателство, като за финансирането им се използват основно предоставяни на страната безвъзмездни средства по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.

Постоянно представителство на Световната банка в България:

ИНТЕРПРЕД, Световен търговски център

Бул. „Драган Цанков“ № 36

София 1057

Тел.: (359 2) 969-72-29

Факс:(359 2) 971-20-45

http://www.worldbank.org/en/country/bulgaria

Седалището на Световната банка във Вашингтон е на адрес:

The World Bank

1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA tel: (202) 473-1000

http://www.worldbank.org/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация