Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Национален компенсационен жилищен фонд

НКЖФ 

Националният компенсационен жилищен фонд е създаден по силата на чл.5, ал.1 от приетия от Великото народно събрание Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, обнародван в бр. 82 на Държавен вестник от 4 октомври 1991 година.

Ръководен орган на Националния компенсационен жилищен фонд е Управителен съвет, който се състои от 7 членове, назначени от Председателя на Министерски съвет за срок от 5 години, съгласно чл. 8, ал. 1 от закона.

За оперативна работа по управлението на фонда, съгласно чл. 9, ал. 3 от закона към Управителния съвет е създаден постоянно действащ Изпълнителен орган. Същият съгласно чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона е с численост на персонала 9 бройки, включително изпълнителен директор.

В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от закона, Управителният съвет е утвърдил по предложение на общинските съвети 152 местни комисии към общините от представители на общинските съвети, общинската администрация и организациите, представляващи гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на закона, местните комисии се състоят от 5 до 9 члена и са компетентни да извършват дейността си след утвърждаването им от Управителния съвет и обнародване на решението му в „Държавен вестник" за числения състав и техния председател.

По изпълнение функциите на:

І. Управителен съвет на НКЖФ

Съгласно чл. 9, ал. 1 от закона същият:

1. Управлява имуществото на фонда. Със закона ( чл. 6, ал. 2) е предвидено средствата на фонда да се съхраняват в Банка ДСК-ЕАД. Постъпленията от държавната субсидия се съхраняват в сметка на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити - Министерство на финансите, а той ги предоставя на НКЖФ под формата на лимит ежемесечно в сметка открита на името на НКЖФ. Сметките на местните комисии се захранват със средства за изплащане на левови компенсации след проверка на постъпилите в ИО на НКЖФ поименни списъци-искания и при налични средства във фонда.

2. Определя размера на левовия индекс на спестовното число, съгласно ал. 2 на чл. 7. От 1993 г. до сега левовият индекс е променян единадесет пъти, като последната промяна е от 01.05.2008 г. - 0.08 лв. на спестовно число, действащ и в момента. В изпълнение изискването на чл. 11, ал. 3 от Правилника, решенията на Управителния съвет за промени в левовия индекс се обнародват в „Държавен вестник".

3. Контролира дейността на местните комисии. УС на НКЖФ утвърждава предложените от общинските съвети местни комисии и упражнява контрол по спазване изискванията за представителност в тях.

Извън посочените функции се отделя внимание за решаване на текущи оперативни въпроси, както и такива по изпълнение и приложение на ЗУПГМЖСВ и Правилника за прилагането му.

ІІ. Изпълнителен орган на Националния компенсационен жилищен фонд

Съгласно чл.15 от Правилника за прилагане на закона, общия оперативен контрол се извършва от Изпълнителния орган към Управителния съвет и се изразява в следното:

1. Контрол върху дейността на местните комисии по разпореждане с преведените от ИО на НКЖФ средства по сметките им;

2. Контрол по навременното представяне на тримесечните и годишните отчети;

3. Преценка на исканията на местните комисии за превеждане на средства по набирателните им сметки в Банка ДСК-ЕАД;

4. Контрол по определяне на левовата компенсация на спестовните числа по реда на чл. 11, ал. 4, 5 и 6 и по изплащането й;

5. Извършва кореспонденция с общините, ведомствата и гражданите;

6. Съхранява документацията на фонда.

Съгласно §11, ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУЖВГМЖСВ се съблюдава поредността за изплащане на левовите компенсации по реда на постъпилите заявления за реализирани права в НКЖФ, като крайният срок за изплащане е 31.12.2019 година.

Елемент от контрола е извършването на периодични проверки на място в местните комисии при общините с оглед еднаквото и точно прилагане на Закона и Правилника за прилагането му. Указва методична помощ при решаване на конкретни казуси.

ІІІ. Местни комисии при общините

Във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ ( ДВ, бр. 100/2008 г.; изм. бр. 44/2009 г.; изм. бр. 99/2009 г.) на 31.12.2009 г. изтече последния срок за гражданите, невключени в окончателни списъци по чл.7 от Правилника, както и на приемателите на влог по реда на чл. 4а от Закона да подадат необходимите документи пред местните комисии, а на 21.11.2010 г. бяха одобрени последните окончателни списъци от кметовете на общините.

След тази дата дейността на местните комисии се състои основно в:

1. Приемане на документи от правоимащи жилищно-спестовни вложители за реализирани права по реда на чл.11, ал.6, т.1-6 от ППЗУПГМЖСВ, придружени с молба за изплащане на левова компенсация, даване на разяснения и информация.

2. Разглеждане на постъпилите искания, определяне размера на левовия индекс и полагащата се левова компенсация, като решенията се оформят с протокол на МК.

3. Въз основа на горния се изготвят поименни списъци-искания за отпускане на финансови средства, които се изпращат в ИО на НКЖФ.

4. Създава и съхранява първичната документация, както и преписките на жилищно-спестовните вложители.

5. Изготвят тримесечни и годишен отчети за изразходваните средства по фонда, придружени с поименни списъци на ползвалите левова компенсация, заверени от съответния клон на Банка ДСК- ЕАД.

С годишния Закон за Държавния бюджет на Република България, респективно Постановлението за изпълнението му, всяка година се определя субсидия за нуждите на НКЖФ.

Контакти: Гаврил Митов, изпълнителен директор, тел. 02/ 986 3552, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация