Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“

Директор на дирекцията е Весела Данева
Весела Данева

Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2530

e-mail: Embedded Image

ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯ

Основна цел на дирекцията е да допринася за поддържането на устойчив икономически растеж и ефективно управление на финансовите ресурси, чрез:

1.    подпомагане министъра на финансите при изпълнение на правомощията му като националният орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи и при изпълнение на държавната политика, относно ефективното и ефикасно разходване на публични средства, вкл. и във връзка с публични и публично-частни инвестиционни проекти;

2.    координиране съгласуването на следните политики, които са от компетенциите на дирекцията - транспорт; енергетика; съобщения; мониторинг на финансовото състояние и управлението на паричните средства на държавните предприятия, търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала; дивидентна политика; публични и публично-частни инвестиции, приложимост на принципа на частния инвеститор и други;

3.    участие в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове, на методологии, указания и насоки в областите, свързани с компетенциите на дирекцията;

4.    бюджетиране на средствата от държавния бюджет, администрирани от дирекцията;

5.    организиране на изпълнението на правомощията и функциите на министъра на финансите в качеството му на представител на държавата-собственик на дялове и акции в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия и на тези, свързани с мониторинга на финансовото състояние на държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират;

6.    организиране, поддържане и актуализиране на законово регламентираните регистри свързани с функционалните компетенции на дирекцията, при спазване принципите на публичност и прозрачност; 

7.    оказване на административни услуги, възложени на дирекцията по силата на нормативни актове и заповеди на министъра на финансите.

ОТДЕЛ "МЕТОДОЛОГИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ"

√. Съдействие за  законосъобразното предоставяне на държавни и минимални помощи, спазване на условията за прозрачност чрез осъществяване на наблюдение, координация и взаимодействие с Европейската комисия в областта на държавните помощи и оценка на  мерки и уведомления за помощ;

√. Подпомагане на администраторите на държавна и минимална помощ чрез предоставяне на методологическа помощ, извършване на оценка за съответствие и съвместимост, поддържане на информация за предоставените държавни и минимални помощи;

√. Оказване на съдействие за защита на националния интерес чрез участие в работните органи на ЕК и чрез оценка на максималния интензитет на регионалната помощ и специфичния местен обхват на регионите, приемливи за регионална помощ.

ОТДЕЛ „ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ, УЧАСТИЯ И КОНЦЕСИИ"

√. Организиране изпълнението на правомощията на министъра на финансите по отношение държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при реализирането на публично-частни инвестиционни проекти;

√. Съгласуване на  предложения за откриване на процедури по предоставяне на концесии и придружаващите ги документи съгласно нормативната уредба, при спазване принципите на законосъобразност, публичност и прозрачност;

√. Изразяване на становища по финансовите обосновки по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация на проекти на актове за предоставяне на концесии и даване на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства.

√. Извършване на мониторинг на държавното участие в държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и в тези, в които министърът на финансите упражнява правата на държавата в капитала им;

√. Координация по спазването на законодателството в областта на държавните помощи при структурирането на финансови модели в публични и публично-частни инвестиционни проекти, включително  проекти реализирани с използването на средства от фондовете на Европейския съюз, предоставянето на концесии, както и дивидентната политика на държавата в държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала.

√. Осигуряване на публичност, прозрачност и срочност по отношение на регистрационните режими, които отдела поддържа.

ОТДЕЛ „ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА РЕАЛНИЯ СЕКТОР И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ В ЧУВСТВИТЕЛНИ ОТРАСЛИ"

√. Оптимално разпределение на публичните финанси и повишаване ефективността на разходите за нефинансовите предприятия от реалния сектор; реализиране на основните приоритети на финансовото подпомагане, насочени към изпълнението на задължителни обществени услуги от общ икономически интерес;

√. Набиране на информация и оценка на прогнозните показатели на юридическите лица, които попадат в обхвата на сектор „Държавно управление" от съответните първостепенни разпоредители с бюджет в хода на бюджетната процедура и при подготовката на отчета на държавния бюджет за съответната година.

√. Спомагане за ефективното и ефикасно разходване на средствата за изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети на приватизирани търговски дружества чрез одобряване на оптимални разходи по проектите и контрол на извършваните разходи при тяхното изпълнение.

√. Организиране и координиране на дейностите, свързани с  текущото изпълнение на параметрите на разходите в държавния бюджет, администрирани от дирекцията.

√. Съдействие за законосъобразното предоставяне на държавни помощи в чувствителните отрасли за спазване на условията за прозрачност чрез подпомагане на администраторите на държавна помощ и извършване на оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи.

Повече информация за дейността на дирекцията може да намерите в:

Информация за юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление" тук.

Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Плащания на лихви по ЗУНК с компенсаторни инструменти

Публично-частно партньорство

Държавни помощи

Информационна система „Регистър на минималните и държавните помощи"

Информация относно ПМС №114 от 2010 г.  

Информация за Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

Публичен регистър за регистрация на цени на тютюневи изделия

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация