Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Публично-частно партньорство

През м. ноември 2017 г. Народното събрание на Република България прие изцяло нов Закон за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), който транспонира в българското законодателство Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия. С новия Закон се концесии се отмениха действащия дотогава Закон за концесиите (от 2006 г.) и Закона за публично-частното партньорство (от 2013 г.).

Със Закона за концесиите се урежда публично-частното партньорство, при което икономически оператор изпълнява строителство или предоставя услуги по възлагане от публичен орган чрез концесия за строителство или концесия за услуги.

Целта на закона е да осигури:

  1. развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес чрез партньорство между публичните органи и икономическите оператори;
  2. задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в строителството и в предоставянето и управлението на услуги при най-добро съотношение на качество и цена;
  3. ефективност и ефикасност при разходването на публични средства и на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и програми;
  4. икономическа ефективност при управлението на публичната собственост в защита интереса на гражданите и обществото.

Методически указания и насоки по прилагането на Закона за концесията дава дирекция „Икономическа и социална политика“ към Администрацията на Министерски съвет. За информация - ТУК.

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор" в Министерството на финансите подпомага изпълнението на функциите на министъра на финансите в областта на концесиите.

Съгласно чл.39, ал.2 от Закона за концесиите, министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите, като:

  1. дава писмени указания относно финансово-икономическите елементи на концесията при извършване на подготвителните дейности и при изпълнение на концесионните договори;
  2. прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки относно финансово-икономическите елементи на концесиите;
  3. одобрява ежегодно план-сметка за финансиране на разходите по държавните концесии;
  4. извършва предварителна оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите преди включването им в плана за действие за държавните концесии, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 35;
  5. изразява становище относно финансово-икономическите елементи на проектите за държавни и общински концесии с плащания от концедентите преди откриването на съответната процедура за определяне на концесионер;
  6. може да изпраща наблюдател, който да присъства на заседанията на комисиите за провеждане на процедурата за определяне на концесионер без право на глас.

Концедентите са длъжни да предоставят на министъра на финансите, във връзка с правомощията му по чл.39, ал.2, изискваната от него информация, свързана с подготовката и провеждането на процедурите за определяне на концесионер, както и с изпълнението на концесионните договори.

Министърът на финансите може да се подпомага за дейностите по чл.39, ал.2, т.4 и 5 от Българската банка за развитие.

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация