Публично-частно партньорство

Публично-частното партньорство (ПЧП) е водещ инструмент за реализацията на инфраструктурни проекти в цял свят. Необходимостта от развита публична инфраструктура, като двигател на икономическото развитие на страната, и ограничените бюджетни средства за нейното изграждане и поддържане, са основните предпоставки за възникването и разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните органи и частния сектор. Основните характеристики и предимства на публично-частното партньорство са:

- Дългосрочен договор между публичен и частен партньор за предоставяне на услуги от обществен интерес, базиран на нови или подобрени активи;

- Частният партньор участва във всички етапи на реализацията на проекта - проектиране, строителство, финансиране, поддържане и/или експлоатацията на обекта;

- Публичният орган дефинира целите, определя изискванията за качество и количество и контролира изпълнението;

- Частният партньор финансира изцяло и по-голяма част от реализацията на проекта;

- Справедливо разпределение на рисковете между партньорите на база на това кой може по-добре да се справи с тях;

- Механизмът на плащане от публичния сектор се обвързва с изпълнението;

- Подобряване на управлението на обекта и повишаване качеството на услугите;

- По-добра стойност на вложените средства.

През м.юни 2012 г. Народното събрание на Република България прие Закон за публично-частното партньорство (обн., ДВ, бр.45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.). Основните цели на закона са:

- да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените публични средства;

- да се даде възможност за насърчаване на частните инвестиции в строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и социалната инфраструктура и в извършването на дейности от обществен интерес;

- да създаде гаранции за защита на публичните активи и за ефективното управление на публичните средства при осъществяването на ПЧП,

при спазване на принципите публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.

В нормативно-установените срокове бе разработена и приета и подзаконовата нормативна уредба към Закона за публично-частното партньорство.

С цел популяризиране на ПЧП в Министерството на финансите са разработени Методически указания, ръководства, финансови модели и други материали, които да подпомогнат централните и местни органи в осъществяването на ПЧП проекти.  

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор" в Министерството на финансите, подпомага изпълнението на функциите на министъра на финансите в областта на концесиите и публично-частните инвестиционни проекти в страната. Основните й функциите в тази област включват:

1. Организиране изпълнението на правомощията на министъра на финансите по отношение държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при реализирането на публично-частни инвестиционни проекти и прилагането на инструментите за финансов инженеринг

2. Участие в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни актове, методологии, указания, насоки, финансови модели, финансово-икономически анализи и примерни договори в областта на концесиите и публично-частните инвестиционни проекти в съответствие с най-добрите европейски и световни практики и с оглед на по-ефективното и по-ефикасното разходване на публични средства;

3. Представителство и експертно участие в дейностите по предоставяне на концесии и даване на  разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства, участие в конкурсни комисии и комисии за контрол, в които нормативно е регламентирано участието на Министерството на финансите;

4. Координация по спазването на законодателството в областта на държавните помощи при разработването и изпълнението на концесионни и публично-частни инвестиционни проекти;

5. Оказване на методическа помощ на централните и местните власти в процеса на разработка и структуриране на публично-частни инвестиционни проекти;

6. Представлява Министерството на финансите в Европейския експертен център за ПЧП (ЕРЕС) и в работата на експертните групи към него, както и в работни групи по ПЧП на ниво Европейски съюз, в Екипа от специалисти по ПЧП към Икономическата комисия за Европа на ООН (ToS on PPP - UNECE) и в работата на експертните групи към него.