Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Счетоводно законодателство

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1910 на Комисията от 28 октомври 2016 година относно еквивалентността на изискванията на някои трети държави за докладване за плащанията към правителства с изискванията на глава 10 от Директива 2013/34/ес на Европейския парламент и на Съвета.

Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (консолидиран текст)

Директива на Съвета от 8 декември 1986 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (86/635/ЕИО)

Директива на Съвета от 19 декември 1991 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (91/674/ЕИО)

Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/319/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета

Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти

Регламент (ЕС) 2023/1803 на Комисията от 13 септември 2023 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация