Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

План за действие за изпълнение на последващите ангажименти след присъединяването към ERM II

План за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II и на други свързани политики

 

Мерки

Действия

Резултати

Краен срок

Статус

1.        НЕБАНКОВ ФИНАНСОВ СЕКТОР

отговорна институция: Комисия за финансов надзор

Прилагане и отчитане на надзорния план на Комисията за финансов надзор от август 2019 г., съгласуван с ЕОЗППО

Извършване на проверки за съответствие на техническите резерви със задълженията по „Зелена карта“. Действията включват извършване на проверки, включително насрещни проверки, когато е необходимо, за да се установи достатъчността на заделените технически резерви във връзка със задълженията към участниците в системата „Зелена карта“

Да адресира достатъчността на равнището на техническите резерви

септември 2020

изпълнена

Извършване на проверки: дистанционни и на място, включително въз основа на риск базирания надзор

Да адресира достатъчността на равнището на техническите резерви

регулярно 
(най-късно до 
декември 2022)

изпълнява се

Извършване на целеви срещи с одиторските дружества

Спазване на приложимите изисквания за оценка на активите и пасивите

регулярно 
(най-късно до декември 2022)

изпълнява се

Разработване на подзаконова нормативна уредба по прилагане на Кодекса за застраховането по отношение на системата на управление, включително принципа на разумния инвеститор

Ефективността на системата за управление

декември 2021

изпълнена

Извършване на анализ на инвестиционните политики и портфейлите на застрахователите по общо застраховане и предприемане на действия спрямо застрахователите, където е необходимо

Прилагане на принципа на „благоразумния инвеститор“

май 2020

изпълнена

Мониторинг на финансовата стабилност на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи чрез получаване на периодични справки за финансовия му състояние

Гарантиране на правилното обработване и уреждане на претенциите от дружествата, както се изисква от европейското законодателство, за да се разрешат проблемите, пред които е изправена системата на Зелената карта

регулярно 
(най-късно до 
декември 2022)

изпълнява се

Засилване на капацитета на застрахователния и пенсионно осигурителния надзор чрез осигуряване на обучения

Изпълнение на пилотен проект за обучения с ЕОЗППО по Програмата за подкрепа на структурни реформи (ППСР) - EIOPA Pilot Insurance Program Training.

Реализирана програма за обучение по пилотния проект

декември 2020

изпълнена

Изпълнение на нов проект по ППСР за предоставяне на обучения в рамките

Реализирано обучение по Програмата за подкрепа на структурни реформи

декември 2021

изпълнена

Гарантиране на ефективното управление на надзорния орган, включително чрез своевременно попълване на свободните позиции в неговия ръководен състав

Приключване на законовата процедура за назначаване на нови членове на КФН от Народното събрание

Избрани  членове на КФН: заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и член на комисията, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

юли 2020

изпълнена

2.        РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

отговорна институция: Агенция за публични предприятия и контрол

Осигуряване на навременното и ефективно прилагане на Закона за публичните предприятия и укрепване на капацитета на Агенцията за публично предприятие и контрол чрез изпълнение на проект по ППСР с помощта на ОИСР

Разработване на политика за държавното участие

Разработен и приет политически документ, установяващ държавната политика на собственост за следващите четири години

март 2021

изпълнена

В рамките на 12 месеца от влизането в сила на Закона за привеждане в състава на управителните съвети на публичните предприятия в съответствие с процедурите за подбор, посочени в Закона за обществените предприятия

-         Осигурено съответствие между състава на управителните съветите и процедурите за подбор, определени в закона

-         Въведен механизъм за наблюдение на номинациите на борда

април 2021

изпълнява се

Извършване на анализ на дейността на държавните предприятия, създадени със специални закони, и представянето му на Министерския съвет

-         В рамките на 12 месеца от влизането в сила на закона, агенцията да изготви анализ на държавните предприятия, за да изясни естеството на извършваните от тях дейности - предимно търговски или публични функции и политики, представени пред Министерския съвет.

-         Разработени и приети насоки за анализ на дейността на държавните предприятия, с оглед подпомагане превръщането им в акционерни дружества или агенции.

февруари 2021

изпълнена

Подготвяне и одобряване на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на държавните публични предприятия

-         Изготвен и приет годишен обобщен отчет за резултатите от дейността на държавните публични предприятия

-         Разработена методология за обобщена годишна отчетност

февруари 2021

изпълнена

Изготвяне на процедурен правилник на Агенцията за публични предприятия и контрол

-         Приемане на Правилник за дейността на Агенцията за публични предприятия и контрол от Министерския съвет

-         Даване възможност на Агенцията да изпълнява своята роля, като същевременно запазва своята независимост и осигурява подходящи ресурси, включително чрез оптимизиране на съществуващите

април 2020

изпълнена

3.        РАМКА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА

отговорна институция: Министерство на правосъдието

Повишаване на ефективността на процедурите по несъстоятелност и преструктуриране чрез прилагане на законодателни изменения за реформиране на организацията на съдебните процедури, за засилване на регулирането на професията на синдиците и позволяване използването на електронни средства по време на процедурите.

Проекти на законодателни изменения на Търговския закон относно рамката за несъстоятелност, включително пълно транспониране на Директива 2019/1023 в съответствие с приложимите срокове за транспониране

Изготвени и одобрени законодателни изменения на Търговския закон и други съответни първични и вторични законодателства в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1023, предвиждаща:

-         инструменти за ранно предупреждение;

-         улесняване на откриването на производство по несъстоятелност;

-         въвеждане на всеобхватна рамка за задълженията на директорите, когато съществува вероятност от неплатежоспособност;

-         съкращаване на процедурните срокове в рамките на процедурите за преструктуриране и несъстоятелност;

-         въвеждане на нова рамка за въведената рехабилитационна процедура;

-         допълнителни предпазни мерки срещу измамни действия в рамките на процедури, свързани с преструктуриране, несъстоятелност и освобождаване от дълг;

-         подобрено регулиране на професията на синдиците.

юли 2022

изпълнява се

Организационна промяна в Министерството на правосъдието за въвеждане в действие на новия режим за професията на синдици

Проектопредложение за изменения на организационната структура на МП

Изменен устройствен правилник на Министерството на правосъдието, приет от Министерския съвет

ноември 2021

изпълнена

Програми за обучение на синдици и съдии

Изготвяне и одобряване на методика за обучение и специализирани обучения за съдии и съдебен персонал

Разработена методика за обучение на съдии и стартирани специализирани обучения

април 2021

изпълнява се

Приета методология за оценка на нуждите от обучение на синдиците

Разработена методология за оценка на потребностите от обучение на синдици

декември 2021

изпълнява се

Стартиране на програмата CPD за синдиците, за да допълни съществуващите инициативи за обучение

Стартирана рамка за непрекъснато професионално развитие за синдици

декември 2021

изпълнява се

Специализирани електронни инструменти в рамките на несъстоятелността и преструктурирането

Първоначална техническа осъществимост на Информационна система за производство по несъстоятелност и първоначални функционални изисквания – 06.2021

Проект на подробно техническо задание – 07.2021

Внедрени електронни инструменти и платформи, осигуряващи електронни средства за комуникация

януари 2022

изпълнява се

Разработване и въвеждане на наръчници, кодове, шаблони и указания

Проект на предложение за процедурен наръчник за синдици в несъстоятелност и стабилизация, включително шаблони за отчитане на синдици.

Одобрен процедурен наръчник по несъстоятелност и стабилизация за синдици, включително шаблони за докладване.

септември 2021

изпълнява се

Проект на предложение за стандартизирани образци за страните в производства по несъстоятелност и стабилизация.

Въведени стандартизирани образци за страните в производства по несъстоятелност и стабилизация

юли 2021

изпълнява се

Проект за предложение за Кодекс за поведение и професионални стандарти на синдици в България.

Приет Кодекс за поведение и професионални стандарти на синдици в България

април 2022

изпълнява се

Събиране на статистически данни и публичност

Проект на функционални изисквания и техническа спецификация за актуализация на Търговския регистър

Актуализиран търговски регистър

юли 2021

изпълнява се

Проект на предложение за регламент и методология за събиране и проверка на качеството на статистическите данни, вкл. шаблони за статистически формуляри

Приета методология

юни 2021

изпълнява се

4.        РАМКА ЗА БОРБА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

отговорна институция: Държавна агенция „Национална сигурност“, Българска народна банка, 
Комисия за финансов надзор, Национална агенция за приходите и др.

Повишаване на капацитета и способността на надзорните органи за смекчаване на рисковете от изпирането на пари и да засилят прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от страна на задължените лица

* Където е приложимо, ще се следват насоките на Европейския банков орган (ЕБО)

Назначаване/трансформиране на персонал, с цел да изпълнява задачи, свързани с надзора на борбата с изпирането на пари / борбата с финансирането на тероризма

Повишена численост и опит на персонала, ангажиран с надзора на борбата с изпирането на пари / борбата с финансирането на тероризма

декември 2021

изпълнена

Преглед на вътрешните процедури за ефективен надзор въз основа на оценка на риска на секторите/субектите, които се наблюдават

Преразгледани вътрешни процедури за ефективен надзор въз основа на оценка на риска на надзираваните сектори / задължените субекти

декември 2021

изпълнява се

Разработване на надзорна стратегия (да се разпределят на всеки задължен субект ресурси в съответствие с техния рисков профил)

Приета надзорна стратегия и процедура за отчитане на изпълнението

декември 2021

изпълнена

Разработване и прилагане на политика за намаляване на риска за рисковете от изпиране на пари, на които са изложени местните институции (включително насоки за това как да се справят с „видни политически личности“).

Насоки за местните институции как да се справят „видни политически личности“

декември 2021

изпълнена

Преразглеждане на ръководството за надзорни процедури, с цел да се осигури последователен и ефективен подход към мониторинга (например водене на записи на преписките и документите, разгледани по време на проверки на място) и последващи действия (например коригиращи действия), за да се гарантира, че задължените субекти спазват своите задължения срещу изпирането на пари.

Ревизиран наръчник за надзорни процедури, включително процедури за водене на досиета, на преписките и документите, разгледани по време на проверки на място и последващи действия.

декември 2021

изпълнява се

Въведени адекватни процедури за проверка на служителите ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление (напр. счетоводители, данъчни съветници).

януари 2022

изпълнява се

Повишаване на осведомеността на задължените субекти относно техните задължения съгласно законодателството за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Въвеждане на Moodle-базирана онлайн платформа за обучение, насочена към задължените субекти и служителите на КФН.

юни 2020

изпълнена

Разработване и въвеждане на възпираща санкционна политика.

Включване на административно-наказателни разпоредби в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

май 2019

изпълнена

Повишаване на капацитета и аналитичните възможности на звеното за финансово разузнаване за по-добро използване на докладванията за съмнителни сделки и увеличено използване на финансово–разузнавателна информация от компетентните органи

Увеличаване на персонала на ЗФР чрез наемане на повече и специализиран персонал, ангажиран с обработката на доклади за съмнителни транзакции и изготвяне на финансова информация въз основа на тези доклади

Увеличен брой на персонала

октомври 2020

изпълнена

Разработване или придобиване на ИТ инструменти за обработка и анализ на докладите за съмнителни транзакции, които получава ЗФР

ИТ инструменти за обработка и анализ на отчетите за съмнителни транзакции

юли 2022

изпълнява се

Изготвяне на план за действие за проследяване на рисковете, идентифицирани в националната оценка на риска

Изпълнение на проект, финансиран от СПСР, насочен към повишаване на капацитета на компетентните български институции за ефективно намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Приет план за действие, одобрен с РМС №672/17.09.2021 г.

юли 2022

изпълнена

Допълване на националната оценка на риска с анализ на рискове, свързани с виртуални активи и общи рискове, произтичащи от схемите за гражданство

Изпълнение на проект, финансиран от СПСР, насочен към повишаване на капацитета на българските институции за ефективно намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Преразгледана / актуализирана национална оценка на риска, включително анализ на рисковете, свързани с виртуални активи и общи рискове, произтичащи от схемите за гражданство.

юли 2022

изпълнява се

ОТСТРАНЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ В ДОКЛАДИТЕ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЕЦБ И ЕС ЗА 2020 Г. ПРАВНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ

отговорна институция: Българска народна банка

Изменения в съответните български законодателни актове за премахване на правната несъвместимост, установена в докладите за конвергенция на ЕЦБ и Европейската комисия за 2020 г.

Изменения в Закона за Българската народна банка за укрепване на независимостта на централната банка, както следва: заличаване на чл. 3; чл. 14 - да предвиди изрично правото на компетентния български съд да преразгледа решение за освобождаване на член на Управителния съвет на БНБ, различен от управителя; в чл. 13 - да се направи позоваване в съдържанието на клетвата на независимостта на централната банка.

Изменения в чл. 80 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, за да се осигури допълнително независимостта на централната банка, както следва - да се предвиди, че в случай на установяване на конфликт на интереси, член на Управителния съвет на БНБ се освобождава съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за БНБ. Изменения в чл. 56 и чл. 56а от Закона за кредитните институции, както следва - да се предвиди, че БНБ не носи отговорност за информацията, предоставена от задължените субекти към Централния кредитен регистър и Регистъра на банковите сметки и сейфове. Измененията имат за цел да осигурят съответствие със забраната за парично финансиране.

Внесени от БНБ до министъра на финансите предложения за изменения в Закона за Българската народна банка, Закона за противодействие на корупцията и за незаконно придобиване на активи и в Закона за кредитните институции, заедно с придружаващи документи;

Октомври 2020

Изпълнена 

Изменения в Закона за Българската народна банка във връзка с правната интеграция на БНБ в Евросистемата и осигуряване на по-пълно съответствие със забраната за парично финансиране.

Внесени от БНБ до министър на финансите предложения за изменения в Закона за Българската народна банка, заедно с придружаващи документи.

2022 - Преди решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от България

Планирано

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация