Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

План за действие за присъединяване към ERM II


На 22 август 2018 г. правителството одобри План за действие, включващ мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 година. Документът е изготвен в следствие на изпратеното на 29 юни 2018 г. съвместно писмо от министъра на финансите и управителя на Българска народна банка за участие на Република България в Единния надзорен механизъм (ЕНМ) чрез установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по смисъла на Регламент (ЕС) № 1024/2013 и за намеренията на страната за кандидатстване във Валутния механизъм II, което получи и политическата подкрепа на Еврогрупата.

Наименование на мярката Етапи при изпълнението на мярката до крайния срок на изпълнението й Резултат Срок/статус Отговорни звена/ангажирани институции

1. Банков съюз

а) кандидатстване

 • Подготовка на писмо за кандидатстване, предложения за промяна в законодателството и съпътстващи документи за Министерския съвет

изпълнено

МФ, БНБ

 • Решение на Министерския съвет
 • Изпращане на писмото заедно с приложените законодателни предложения

б) подготовка

изпълнено


 
изпълнено

МФ, БНБ

 • Подзаконова нормативна уредба

Периодично приемане от БНБ на издавани от ЕБО насоки, прилагането на които съответства на добрите практики в страните-членки на ЕНМ

март 2019
(текущо изпълнение)

 • Оценка на надзора/подзаконова нормативна уредба

май 2019
(текущо изпълнение)

изпълнено

БНБ

МФ, ЕЦБ (ЕНМ)

2. Макро-пруденциален надзор

 • Приемане от Народното събрание на промени в законодателството с цел въвеждане в Закона за кредитните институции на макропруденциални инструменти позволяващи налагането на системно ниво на изисквания към кредитополучателите

изпълнено

МФ, БНБ

3. Небанков надзор

а) Прилагане и отчитане на Плана за действие за надзора на небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователи) приет от Комисията за финансов надзор през септември 2017 г.

 • Предоставяне от Комисията за финансов надзор на Плана за действие за надзора на небанковия финансов сектор (пенсионни фондове и застрахователни компании) на Министерството на финансите
 • Предоставен от Комисията за финансов надзор на Министерството на финансите План за действие за надзора в небанковия финансов сектор

изпълнено

КФН

б) Подготовка на насоки/методически указания за оценка на активите (неликвидните активи) и пасивите в небанковия финансов сектор

 • Разработване и прилагане от Комисията за финансов надзор на подзаконова нормативна уредба по отношение на пенсионните фондове - създаване на задължение за документиране на процеса по определяне размера на рисковата премия на дългови ценни книжа, оценявани по метода на дисконтираните парични потоци; въвеждане на изисквания за професионален опит на независимия оценител на притежаваните от пенсионните фондове недвижими имоти, както и изисквания към методите, използвани за тяхната оценка;
 • Изготвена и приета от Комисията за финансов надзор Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

изпълнено

КФН

 • Разработване и прилагане от Комисията за финансов надзор на подзаконова нормативна уредба по отношение на застрахователите - във връзка с отчетността на застрахователите по МСС за начина и реда за оценка на активите и пасивите на застрахователите и презастрахователите, като ще бъдат доразвити изискванията относно оценката на някои трудноопределими стойности на активи и въвеждане на изисквания за професионален опит на независимия оценител на притежаваните от застрахователите и презастрахователите недвижими имоти, както и към методите, използвани за тяхната оценка;

изпълнено

КФН

 • Сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители в България в изпълнение на Насоки на ЕОЗПО за подпомагане на ефективния диалог между компетентните органи, осъществяващи надзор върху застрахователните предприятия и регистрираните одитори, извършващи задължителния одит на тези предприятия (EIOPA-16/858), с цел приемане на съвместни указания с КФН към одиторите, които да станат задължителни за одиторските предприятия, и приложими при извършване на одитите по МСС и МСССУ 4400.
 • Разработени и приети съвместни указания на КФН и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България към одиторите, приложими при извършване на одитите по МСС и МСССУ 4400.

изпълнено

КФН

в) Разработване и прилагане на базирана на риска система на надзора съгласно  „Платежоспособност 2“

 • Подобряване на надзорната дейност на Комисията за финансов надзор чрез въвеждане на изискванията за риск-базиран надзор:
 • Разработване и утвърждаване от Комисията за финансов надзор на проект на наръчник за прилагане на риск- базиран надзор върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях пенсионни фондове, както и на банките-попечители на пенсионните фондове, със заложени показатели и процеси, относими към модела на допълнителното пенсионно осигуряване.
 • Разработен и утвърден наръчник за прилагане на риск базиран надзор

изпълнено

КФН

 • Приета и актуализирана от Комисията за финансов надзор система от критерии за категоризация на застрахователните дружества според степента им на риск и системна значимост. Цялостен преглед на вътрешната процедура на Комисията за финансов надзор за риск-базиран надзор на застрахователните дружества.
 • Издадена е Заповед № 343/12.10.2017 г., с която в Комисията за финансов надзор е утвърдила система от критерии за категоризация на застрахователните дружества според степента им на риск и системна значимост.
 • Практическо тестване на системата от критерии през 2018 г. и актуализиране на база резултатите на вътрешни документи.

изпълнено

4. Рамка по несъстоятелността
1) Реформа на съществуващата рамка за несъстоятелност и стабилизация

 • одобрен проект от ППСР

изпълнено

МП, ВСС, МИ, МФ

 • Стартиране на проекта – създаване на работна група
 • Заповед за работна група

изпълнено

 • Преразглеждане на съществуващата рамка за несъстоятелност и стабилизация и установяване на недостатъци и пречки пред ефективността на системата; изготвяне на препоръки за справяне с идентифицираните слабости на база на сравнителен анализ с други държави-членки
 • Извършен преглед на законодателството и изготвени препоръки

изпълнено

 • Преглед на съществуващата система за събиране и публикуване на данни и определяне на стратегия за събиране и публикуване на данни; Изготвяне на препоръки за подобряване на събирането и публикуването на данни; Избор на модел за събиране и публикуване на данни въз основа на най-добрите практики на държавите-членки; Законодателни промени за интегриране на модела
 • Разработен модел на ефективна електронна система за събиране и публикуване на данни за процедурите по несъстоятелност и стабилизация

изпълнено

 • Разработване на пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката по несъстоятелност и за внедряване на модела за събиране и публикуване на данни
 • Пътна карта с определена времева рамка, участници и дейности за изпълнение на препоръките и предложения модел за събиране и публикуване на данни и съответните законови изменения

изпълнено

 • Обучения на обучители, на синдици и доверени лица
 • Разработени на образователни програми и материали и проведени на дейности за повишаване на капацитета.

изпълнено

2) Провеждане на обучения на съдии
 • Разработване на самообучителен ресурс - Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и несъстоятелност


 • Провеждане на обучения по апелативни райони
 • Проведени обучения по апелативни райони

изпълнено

 

   изпълнено

НИП

5. Рамка за борба с „изпирането на пари“

 • Адресиране на потенциални проблеми, идентифицирани от Комисията при оценката на транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (AMLD 4)

 

 • Законова уредба, приета от Народно събрание

изпълнено

ДАНС и МВР – водещи, МФ, АВ, МП, БНБ, КФН и други – подпомагащи институции

 • Одобряване от Министерския съвет на законопроект, транспониращ Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (AMLD5).
 • Законова уредба, приета от Народното събрание

изпълнено

6. Модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия в съответствие с добрите международни практики

 • Изготвен проект

изпълнено

МФ, ОИСР, ЕК, всички министерства, НСИ, общини

 • Стартиране на проекта
 • Изготвено концептуално предложение от страна на ОИСР за изпълнение на проекта

изпълнено

 • Събиране на информация за състоянието на сектора на базата на въпросници
 • Попълнени въпросници

изпълнено

 • Провеждане на проучвателна мисия на ОИСР в България с цел разработване на предварителен доклад за рамката на държавните предприятия
 • Проведена проучвателна мисия и изготвен предварителен анализ на ОИСР за рамката на държавните предприятия в страната

изпълнено

 • Обсъждане на практиките и приоритетите за реформа в рамките на работна група на ОИСР
 • Проведено заседание на Работната група на ОИСР и изготвен подробен първи доклад за състоянието на държавните предприятия

изпълнено

 • Стартиране на работата по изготвяне на предложения за законодателни промени и провеждане на втора мисия за проверка на фактите представени в прегледа на държавните предприятия и ангажиране с институциите участващи в проекта
 • Проведена втора мисия на ОИСР за обсъждане на доклада за състоянието на държавните предприятия

изпълнено

 • Провеждане на среща на работната група с представители на българската страна с цел постигане на заключение за позицията на България спрямо насоките за държавните предприятия
 • Проведено заседание на Работната група на ОИСР

изпълнено

 • Провеждане на трета мисия за предоставяне на резултатите от дискусиите на работната група и финализиране на работата по предложенията за нормативни промени
 • Проведена трета мисия и финализиране на предложенията за нормативни изменения в областта

изпълнено

 • Подготовка на законопроект и съпътстващите го документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет
 • Изготвен законопроект и съпътстващите го документи; проведена процедура по съгласуване по реда на УПМСНА

изпълнено

 • Внасяне за разглеждане от Министерския съвет
 • Одобрен от Министерския съвет законопроект

изпълнено

 • Внасяне на законопроекта за обсъждане в Народното събрание
 • Приет от Народното събрание закон

изпълнено

7. Закон за ратификация на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране

 • Междуведомствено съгласуване

изпълнено

МФ

 • Приемане на закон за ратифициране

 Приет от Народното събрание закон за ратифициране

изпълнено


 {1} Нотифицирано законодателство към ЕЦБ и изпратено независимо правно становище относно приетото законодателство.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация