Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Нова многогодишна финансова рамка 2021-2027 г.: Какво представлява програмата InvestEU?

В Документа за размисъл на Комисията относно бъдещето на финансите на ЕС, публикуван през 2017 г., бе подчертана необходимостта да се постига повече с по-малко средства и да се усили ефекта на бюджета на ЕС в период на бюджетни ограничения и нужди от мащабни инвестиции. Тези нужди значително се увеличиха поради въздействието на пандемията от COVID-19 върху европейската икономика, както и риска от асиметрично възстановяване в рамките на Европейския съюз (ЕС) и в държавите членки. Избухването на пандемията показа взаимната свързаност на световните вериги на доставки и разкри слабости, като прекомерното разчитане от страна на стратегическите сектори в промишлеността на недиверсифицирани външни източници на доставки. Ето защо Комисията оттегли предишното си предложение за програмата InvestEU, представено през м. май 2018 г., и на 29 май 2020 г. публикува ново законодателно предложение. То отразява вече постигнатото през м. април 2019 г. частично споразумение между Европейския парламент и Съвета. Измененията се състоят в увеличаване на финансовия пакет, предвиден за първоначално предложената програма InvestEU, така че да отразяват по-големите нужди от инвестиции като цяло и обстановката на повишен риск. Новото предложение разширява и приложното поле на програмата InvestEU, като целта е да се отговори на бъдещите нужди на европейската икономика и да се осигури или запази стратегическа автономност в ключови сектори.

Със създаването на програмата InvestEU се предвижда единен механизъм на ЕС за подкрепа на инвестициите в Съюза за периода 2021—2027 г, който ще се основава на успешния опит от Плана „Юнкер", както и на прилагането на централизирани финансови инструменти през периода 2014-2020 г. Програмата ще включва четири стълба:

  • Фонда InvestEU за финансиране на гаранцията на ЕС, който ще обедини под общи правила сега съществуващия ЕФСИ, както и всички останали централизирани финансови инструменти на Съюза [1]. Предложението за интегрирането им в единна нормативна рамка и правила за тяхното използване и мониторинг ще опрости достъпа до подкрепата от ЕС за крайните получатели, както и управлението на инструментите за подкрепа на инвестициите;
  • Консултантския център InvestEU (със сходни функции като настоящия ЕКЦИВ) ще осигурява комплексна техническа помощ при идентифицирането, разработването и изпълнението на проекти за организатори и посредници за бизнеса и публичните институции, както и ще подпомага организирането на инвестиционни платформи;
  • Портала InvestEU, който ще предоставя лесно достъпна база данни за насърчаване на проекти, които търсят финансиране (със сходна структура и функции на настоящия ЕПИП);
  • Операции за смесено финансиране – съчетание от безвъзмездна помощ от други инструменти, комбинирани с инструменти от фонд InvestEU.

В настоящото предложение се предвижда програмата да стартира от 1 януари 2021 г., като общата стойност на гаранцията от бюджета на ЕС се предлага да бъде в размер на близо 75 млрд. евро, индикативно разпределена в следните области:

  • Европейски стратегически инвестиции – до 31 млрд.евро, като се предвижда финансиране на проекти, които са от стратегическо значение за Съюза и по-специално с оглед зеления и цифровия преход, както и повишаване на устойчивостта в области като: предоставяне на здравни грижи от първа необходимост, производство и натрупване на складови запаси от фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи, укрепване на капацитета за реагиране при здравни кризи и на системата за гражданска защита; критична инфраструктура в областта на енергетиката, транспорта, околната среда, здравеопазването, сигурността на цифровите комуникации, 5G, интернета на предметите, платформите за онлайн услуги и т.н.;  производствени мощности за масово производство в ЕС на компоненти и устройства за информационни и комуникационни технологии; технологии и суровини от първостепенно значение за сигурността на Съюза и неговите държави членки, като например сектора на отбраната, космическия сектор и киберсигурността и т.н.;
  • Устойчива инфраструктура – до 20.05 млрд. евро, като се предвижда финансиране на проекти за развитие на устойчив енергиен сектор и транспортна инфраструктура, цифрова свързаност, кръгова икономика, ВиК и друга инфраструктура за опазване на околната среда и т.н.;
  • Научни изследвания, иновации и цифровизация – до10.17 млрд. евро, като се предвижда финансиране на проекти за изследвания, развойна дейност и иновации, развитие и внедряване на цифрови технологии и услуги и т.н.;
  • МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация – до 10.17 млрд. евро, по-специално чрез предоставяне на оборотен капитал и инвестиции, финансиране на риска от самото създаване до разрастването на предприятието и т.н.;

Социални инвестиции и умения – до  3.61 млрд. евро, като се предвижда финансиране на проекти за развитие на социална инфраструктура, социални предприятия, образование, обучение, включително училища и университети, здравни и дългосрочни грижи, включително клиники, болници, първични здравни грижи, услуги по домовете, интеграция на уязвимите групи и т.н.Инструментите, които фондът InvestEU ще може да финансира се предлага да бъдат сходни на тези по линия на ЕФСИ, като: заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или кредитно подобрение, включително подчинен дълг, капиталови или квазикапиталови участия, предоставяни пряко или косвено чрез финансови посредници, фондове, инвестиционни платформи или други средства, които да бъдат насочени към крайните получатели.

[1] Механизъм за свързване на Европа, COSME, InnovFin и др. Пълният списък на централизираните финансови инструменти, които се предлага да бъдат обединени в програмата, може да се види тук: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:319a131d-6af6-11e8-9483-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_5&format=PDF 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация