Нова многогодишна финансова рамка 2021-2027 г.: Какво представлява програмата InvestEU?

С новото предложение на Европейската комисия, публикувано на 2 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г., се предвижда създаването на програмата InvestEU, като единен механизъм на ЕС за подкрепа на инвестициите в Съюза. Тя ще се основава на успешния опит от Плана „Юнкер", както и на прилагането на централизирани финансови инструменти през периода 2014-2020 г. Планира се чрез предоставянето на гаранция от 38 млрд. евро от бюджета на ЕС, както и очакван принос от  финансовите партньори по изпълнението от 9.5 млрд.евро, да бъдат мобилизирани допълнителни частни инвестиции от близо 650 млрд. евро, като всяко евро от европейския бюджет се очаква да привлече допълнителни 14 евро инвестиции в икономиката на ЕС.

Съгласно предложението за Регламент на Европейския съюз и Съвета за създаване на програмата InvestEU, тя ще включва четири стълба:

  • Фонда InvestEU за финансиране на гаранцията на ЕС, който ще обедини под общи правила сега съществуващия ЕФСИ, както и всички останали централизирани финансови инструменти на Съюза [1]. Предложението за интегрирането им в единна нормативна рамка и правила за тяхното използване и мониторинг ще опрости достъпа до подкрепата от ЕС за крайните получатели, както и управлението на инструментите за подкрепа на инвестициите;
  • Консултантския център InvestEU (със сходни функции като настоящия ЕКЦИВ) ще осигурява комплексна техническа помощ при идентифицирането, разработването и изпълнението на проекти за организатори и посредници за бизнеса и публичните институции, както и ще подпомага организирането на инвестиционни платформи;
  • Портала InvestEU, който ще предоставя лесно достъпна база данни за насърчаване на проекти, които търсят финансиране (със сходна структура и функции на настоящия ЕПИП);
  • Операции за смесено финансиране – съчетание от безвъзмездна помощ от други инструменти, комбинирани с инструменти от фонд InvestEU.

В настоящото предложение се предвижда програмата да стартира от 1 януари 2021 г. , като общата стойност на гаранцията от бюджета на ЕС в размер на 38 млрд. евро се предлага да бъде разпределена в следните области:

  • Устойчива инфраструктура – 11.5 млрд. евро, като се предвижда финансиране на проекти за развитие на устойчив енергиен сектор и транспортна инфраструктура, цифрова свързаност, кръгова икономика, ВиК и друга инфраструктура за опазване на околната среда и т.н.;
  • Научни изследвания, иновации и цифровизация – 11.25 млрд. евро, като се предвижда финансиране на проекти за изследвания, развойна дейност и иновации, развитие и внедряване на цифрови технологии и услуги и т.н.;
  • МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация – 11.25 млрд. евро, по-специално чрез предоставяне на оборотен капитал и инвестиции, финансиране на риска от самото създаване до разрастването на предприятието и т.н.;
  • Социални инвестиции и умения – 4 млрд. евро, като се предвижда финансиране на проекти за развитие на социална инфраструктура, социални предприятия, образование, обучение, включително училища и университети, здравни и дългосрочни грижи, включително клиники, болници, първични здравни грижи, услуги по домовете, интеграция на уязвимите групи и т.н.

Подробен списък с конкретните сектори, които се предлага да бъдат допустими за финансиране и инвестиране, може да намерите в приложение 2 на предложението за Регламент.

Инструментите, които фондът InvestEU ще може да финансира се предлага да бъдат сходни на тези по линия на ЕФСИ, като: заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или кредитно подобрение, включително подчинен дълг, капиталови или квазикапиталови участия, предоставяни пряко или косвено чрез финансови посредници, фондове, инвестиционни платформи или други средства, които да бъдат насочени към крайните получатели.

[1] Механизъм за свързване на Европа, COSME, InnovFin и др. Пълният списък на централизираните финансови инструменти, които се предлага да бъдат обединени в програмата, може да се види тук: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:319a131d-6af6-11e8-9483-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_5&format=PDF 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация