Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Договор за БФП № BG05SFOP001-4.002-0004-С01/19.04.2016 г.

Договор за БФП № BG05SFOP001-4.002-0004-С01/19.04.2016 г. за изпълнение на

Бюджетната линия: „Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г."

Обща стойност на бюджетната линия (в лева, с включено ДДС): 2 953 083,84 лв.

Срок за изпълнение: от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г., 36 месеца

Бенефициент: Сертифициращ орган, дирекция „Национален фонд", Министерство на финансите

Приоритетна ос: № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ"

Оперативна програма „Добро управление", финансирана от Европейския социален фонд

Кратко описание: Бюджетната линия включва дейности, свързани с усъвършенстване на знанията и уменията на служителите на Сертифициращия орган; участие в работни срещи, семинари, симпозиуми, заседания за обмяна на добри практики, дискусии и презентации на нови нормативни промени; осигуряване на работни материали; осигуряване на промоционални материали; извършване на проверки на място; подобряване на материалната и техническата база на СО; ползване на консултантски услуги.

Обща цел: Подобряване на административния капацитет на Сертифициращия орган.

Конкретни цели:

1. Подобряване на качеството на професионалната квалификация и разширяване на компетенциите на служителите на Сертифициращия орган в съответствие с потребностите от функциониране на ефективна и ефикасна система за управление на средствата, предоставяни от Европейския съюз чрез провеждане на въвеждащи и надграждащи обучения във връзка с процеса на сертификация на разходите от ЕС;

2. Участие в работни срещи, комитети, заседания и семинари за обмяна на опит и добри практики в областта на управлението на средствата от ЕС с цел надграждане на капацитета на експертния персонал.

3. Участие в работни срещи с Управляващите органи и други хоризонтални структури с оглед подобряване работата на институциите, отговорни за процесите на верификация, сертификация и одит на средствата по Оперативните програми за програмен период 2014-2020.

4. Ефективно изпълнение на функциите на дирекцията при извършване на проверки на място при бенефициенти извън гр. София.

5. Материално-техническо обезпечаване на служителите на СО за осигуряване на гъвкавост, информираност и постоянна комуникация между служителите.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация