Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Нормативна рамка на Плана „Юнкер“

Основните моменти в приетия Регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти включват:

Структуриране и управление на ЕФСИ

  • Регламентът урежда създаването и функционирането на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), с който да се предостави гарантиране на риска при дългосрочни инвестиции в ЕС и да се осигури по-голям достъп до рисково финансиране за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация;
  • За целите на предоставената от ЕС гаранция е създаден гаранционен фонд, от който се гарантират инвестициите, осъществени в рамките на ЕФСИ. Гаранционният фонд е предназначен да предоставя ликвиден резерв за бюджета на ЕС в случай на загуби, понесени от ЕФСИ в процеса на реализация на инвестициите;
  • ЕФСИ функционира в рамките на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с цел да се ползва опита и експертизата на Банката. Фондът осигурява допълнителни източници на капацитет за поемане на риск и е насочен към проекти от голямо социално и икономическо значение, както и към такива, които насърчават създаването на работни места и допринасят за икономическия растеж в дългосрочен план;
  • ЕК е сключила споразумение с ЕИБ относно управлението на ЕФСИ, в което са регламентирани всички финансови въпроси по участието на ЕИБ във Фонда и предоставянето на гаранцията от ЕС, въпросите, свързани с управлението на Фонда, процедурите при избора на проекти и др.;
  • Управленската структура на ЕФСИ включва Управителен съвет, който ще определя стратегическата ориентация и Инвестиционен комитет, състоящ се от независими експерти, който отговаря за разглеждането на всички потенциални операции и за одобряването на подкрепата по линия на гаранцията на ЕС. За оперативното управление на ЕФСИ и подготовката на председателството на заседанията на Инвестиционния комитет е назначен управляващ директор.

Основни характеристики на ЕФСИ

  • Фондът оказва подкрепа за широка гама финансови продукти, предоставени от ЕИБ, включително капиталови инструменти, дългови инструменти или гаранции, за да може да се отговори по възможно най-добрия начин на нуждите на инвеститорите;
  • ЕФСИ подпомага стратегическите инвестиции с висока икономическа и обществена добавена стойност основно в инфраструктурата, иновациите, подпомагане на МСП и развитие на човешкия капитал;
  • Работата на Фонда, свързана с осигуряване на достъп до рисково финансиране за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, се осъществява чрез Европейския инвестиционен фонд;
  • ЕФСИ допълва текущите програми на ЕС и традиционните дейности на ЕИБ и е насочен към проекти с по-висок риск, отколкото съществуващите инструменти на ЕИБ и Съюза.

С одобрението на Регламента за изменение на ЕФСИ се удължава срокът на действие на фонда и се увеличава неговият финансов капацитет. Първоначалният тригодишен период на действие на фонда, чиято цел бе привличането на 315 млрд. евро инвестиции в реалната икономика, е удължен до 31 декември 2020 г., като новата цел е най-малко 500 млрд. евро инвестиции. С направените промени се обръща повече внимание на допълняемостта, трансграничните проекти и проектите, които допринасят за изпълнението на ангажиментите по линия на Споразумението от Париж по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21), подкрепата за МСП, както и разширяването на географския обхват на ЕФСИ.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация