Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Предприети действия от България

България е сред първите държави - членки на ЕС, предприели самостоятелни действия на национално ниво за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите. Предприетите стъпки включват:

  • През м. май 2015 г. бе създадена работна група за идентифициране на основните пречки пред инвестициите в страната. Изготвен бе анализ на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите в България. На основата на анализа бяха изведени десет основни проблемни области, които се явяват и пречки пред инвеститорите. Посочените проблеми обхващат, както тези, пряко свързани с инвестиционния процес, така и по-широките проблеми на бизнес средата;
  • През м. август 2015 г. Министерският съвет одобри (с Решение № 617 от 12 август 2015 г.) анализа на проблемите, възпрепятстващи нарастването на инвестициите в България, като създаде десет междуведомствени работни групи по одобрените основни проблемни области. За всяка междуведомствена група бе определено водещо ведомство, което в срок до 31.01.2016 г. да разработи детайлни и конкретни мерки по съответните проблемни области, които да доведат до подобряване на инвестиционния климат и повишаване на инвестиционната активност;
  • На база на работата на междуведомствените работни групи, Министерският съвет одобри през 2016 г. План за действие, включващ 118 мерки, които адресират основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите. Мерките предвиждат промени в над 20 закона и съответната подзаконова рамка, като са насочени основно към облекчаване на административни процедури, ускоряване и улесняване на процеса по изграждане на техническата инфраструктура и изграждането на инвестиционни обекти, както и хоризонтални мерки по подобряване и синхронизиране на законодателния процес и процеса на стратегическо планиране;
  • През м. юни 2017 г. бе възобновена работата на работните групи, създадени с Решение 617 от 12 август 2015 г., като задачата им бе разработване на допълнителни мерки за преодоляване на пречките пред инвестициите, които да бъдат включени в Плана за действие през първата половина на 2018 г.;
  • На 29 март 2018 г. Министерският съвет одобри нови мерки към приетия през 2016 г. План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите (Решение № 191 от 2018 г.). Планът вече включва 166 мерки [1], като новите мерки са резултат от работата на възобновените междуведомствени работни групи, създадени с Решение 617 от 2015 г.;
  • През м. юли 2019 г. бе прието Решение на Министерския съвет, с което бе актуализиран Планът за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, приет през 2016 г., като броят на включените мерки е 171[1];
  • Изпълнението на Плана се докладва на Министерския съвет на тримесечна база Последният междинен доклад съдържа информация за изпълнението на мерките към 18 април 2020 г., като броят на изпълнените мерки е 101, мерките, които са в процес на изпълнение са 67 и 5 са мерките, за които изпълнението предстои;
  • Определен е краен срок за изпълнението на мерките, за които изпълнението предстои или са в процес на изпълнение, до края на 2020 г. Отговорните институции за изпълнение на мерките ще докладват периодично в Съвета за административната реформа за напредъка по изпълнението им;
  • Окончателният отчет за изпълнението на мерките за подобряване на инвестиционната среда ще бъде представен на Министерския съвет от председателя на Съвета за административната реформа в срок до 15 февруари 2021 г.

 [1] Две от включените мерки в Плана се състоят от по две подмерки, които се отчитат отделно.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация