Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Координиране, взаимодействие и допълване между ЕФСИ и ЕСИФ

ЕФСИ не се припокрива с Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Регламентът на ЕФСИ има за цел пълното взаимно допълване между възможностите за рисково финансиране по линия на ЕФСИ и тези по линия на ЕСИФ. Двата източника имат различни цели и се прилагат посредством различни финансови инструменти. Докато ЕФСИ е насочен към привличане на частни инвеститори към икономически жизнеспособни проекти, по-голямата част от ЕСИФ се състои от безвъзмездни средства. Държавите членки се насърчават да увеличат използването на иновативни финансови инструменти, което ще оптимизира действието на ЕСИФ. Европейската комисия разработи конкретни указания за управляващите органи по ЕСИФ как по най-добър начин да се комбинират двете възможности, които бяха публикувани на 22 февруари 2016 г. - План за инвестиции за Европа - нови насоки относно комбинирането на европейските структурни и инвестиционни фондове с ЕФСИ.

Основните разлики между ЕСИФ и ЕФСИ засягат рисковия профил, критериите и начина на предоставяне на подкрепа.

В рамките на ЕСИФ могат да се финансират проекти посредством безвъзмездни средства и финансови инструменти. Финансовите средства от ЕСИФ са разпределени между държавите членки.

ЕФСИ предлага инструменти за рисково финансиране, което не е безвъзмездно. Финансовите средства се разпределят между одобрените кандидати единствено въз основа на пазарното търсене за финансиране на инвестиции. Не са опредени финансови средства за отделни държави членки или по сектори.

Начини за комбиниране на финансовите средства на ЕСИФ и на ЕФСИ:

1. Съчетаване на ЕСИФ и ЕФСИ на равнище проект:

Допустим за финансиране проект получава финансиране в рамките на програма по ЕСИФ (под формата на безвъзмездни средства или чрез финансов инструмент), от ЕФСИ и евентуално от други инвеститори, привлечени от ЕСИФ и ЕФСИ.

2. Съчетаване на ЕСИФ и ЕФСИ на равнище инвестиционна платформа:

Управляващият орган може да поиска да създаде нова инвестиционна платформа (разглеждана като финансов инструмент), в която ЕФСИ и други инвеститори да инвестират своите средства.

Друга възможност е управляващият орган да трансформира средствата в рамките на програма по ЕСИФ в съществуваща инвестиционна платформа (разглеждана като финансов инструмент), която е създадена със средства от ЕФСИ на национално, регионално, транснационално или трансгранично равнище. Платформата за инвестиции ще инвестира средствата в рамките на програма по ЕФСИ и отделен ЕСИФ в проекти (могат да участват и други инвеститори).

3. Съчетаване на ЕСИФ и подкрепата от ЕФСИ (предоставена от инвестиционна платформа) на равнище финансов инструмент или на равнище проект:

Създадена по ЕФСИ инвестиционна платформа участва като инвеститор на ниво функциониращ финансов инструмент по ЕСИФ или като подкрепи директно проект, който кандидатства за финансиране по финансовия инструмент.

Финансовият инструмент по ЕСИФ може да инвестира средства едновременно по инвестиционната програма на инвестиционната платформа по ЕФСИ и отделно в самостоятелни проекти по ЕСИФ.

Могат ли ЕСИФ да допринасят към ЕФСИ?

Средствата по програма в рамките на ЕСИФ не могат да се прехвърлят пряко към ЕФСИ.

Могат ли средства от ЕФСИ да бъдат използвани като национално съфинансиране по програма в рамките на ЕСИФ?

Като се има предвид нейното естество и структура, помощта от ЕФСИ за даден проект не може да се счита за национално съфинансиране по програма в рамките на ЕСИФ.

Въпреки това, национално съфинансиране по програма в рамките на ЕСИФ все пак може да се предостави чрез друг финансов продукт на ЕИБ/ЕИФ, било то чрез заем по структурна програма или чрез намеса на ниво проект.

Възможно е също така, при определени обстоятелства, всякакви допълнителни средства, набрани в резултат от комбинираните интервенции на ЕСИФ и ЕФСИ, да бъдат третирани като национално съфинансиране по програма в рамките на ЕСИФ.

Как се прилагат правилата за държавната помощ при съчетаването на средства от ЕСИФ и ЕФСИ?

Подкрепата по линия на ЕФСИ не е държавна помощ по смисъла на Договорите на ЕС и следователно не следва да бъде одобрявано от ЕК съгласно правилата на ЕС за държавна помощ. Следва да се има предвид обаче, че публичното съфинансиране (включително осигуреното чрез ЕСИФ), което се използва за проекти, кандидатстващи за подкрепа от ЕФСИ, е свързано с държавна помощ и следва да бъде нотифицирано за одобрение от ЕК, съгласно член 108 от Договора за функционирането на ЕС. ЕК се ангажира да оценява приоритетно получени такива заявки като въведе ускорено обработване (с отговор до шест седмици от получаването на пълно уведомление от съответната държава членка).

Къде могат организаторите на проекти да получат помощ за разработването на своите предложения?

Организаторите на проекти следва да използват пълноценно Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), където могат да получат техническа и административна помощ и съвети по инвестиционни въпроси. Разработен съвместно от ЕК и ЕИБ, центърът помага на публичните органи и организаторите на проекти да определят, приоритизират, подготвят, структурират и изпълняват стратегически проекти и да използват по-ефективно фондовете на ЕС чрез мобилизиране на частен капитал. Част от този подход за обслужване на едно гише е и „fi-compass" - консултантска услуга за финансовите инструменти в рамките на ЕСИФ."

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация