Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Участие чрез инвестиционни платформи

Инвестиционните платформи са съвместни инвестиционни споразумения, структурирани с цел предоставяне на възможност за осъществяване на инвестиции в портфейл от проекти (за разлика от отделните проекти) с тематичен или географски фокус. Те са средство за обединяване на инвестиционни проекти, намаляване на транзакционните и информационни разходи и осигуряване на по-ефективно разпределение на риска между различните инвеститори.

„Инвестиционни платформи", съгласно дефиницията на чл. 2 от Регламента за ЕФСИ, означава дружества със специална цел, управлявани сметки, договорно съфинансиране или договорености за споделяне на риска, или договорености, постигнати по всякакъв друг начин, чрез които образуванията насочват финансово участие с цел финансиране на различни инвестиционни проекти, като те могат да включват:

a) национални или поднационални платформи, които обединяват няколко инвестиционни проекта на територията на дадена държава членка;

б) многонационални или регионални платформи, които обединяват партньори от няколко държави членки или трети държави, които проявяват интерес към проекти в даден географски район;

в) тематични платформи, които обединяват инвестиционни проекти в даден сектор.

Инвестиционните платформи могат да обхващат широк кръг услуги, които ги правят атрактивен инструмент в отговор на пазарните нужди. Добре проектираните платформи имат потенциал да комбинират ресурси от различни източници като например националните насърчителни банки, институционални инвеститори и суверенни инвестиционни фондове.

Платформите могат да обединяват инвеститори, публични органи, експерти, субекти в областта на образованието, обучители и изследователски институции, съответните социални партньори и представители на гражданското общество и други заинтересовани страни на европейско, национално и регионално ниво. Това може да се осъществява в различни формати, например макрорегиони, мрежи, групи от заинтересовани страни.

За да получи финансиране една инвестиционна платформа, трябва да отговаря на изискванията на Регламента за ЕФСИ по отношение на допълняемост, секторна и географска допустимост, докладване, отчетност и оценка.

Преди създаването на всяка инвестиционна платформа се препоръчва да се направи пазарно проучване (обикновено се извършва от външен за организатора на платформата субект) за идентифициране на пазарния потенциал и нуждите, както и на изискванията на организаторите на проекти и инвеститорите. Това пазарно проучване трябва да придружава искането за финансиране от ЕФСИ чрез ЕИБ. Когато става въпрос за участието на финансови инструменти, то това пазарно проучване е част от извършената предварителна оценка за съответния финансов инструмент. При оценяването от ЕИБ на исканията за финансиране на платформи се поставя особен акцент върху добавената стойност и предвидения бизнес план на платформата.

При одобрението на искането за финансиране на конкретна инвестиционна платформа Инвестиционният комитет на ЕФСИ, който разглежда всички потенциални операции, обръща специално внимание на ползите от платформите.

Дадена инвестиционна платформа може да има предварително определен тематичен (секторен) фокус. Съгласно чл. 9 на Регламента за ЕФСИ платформите могат да бъдат фокусирани в един или повече сектори.

Видове услуги, осигурявани от инвестиционните платформи

Платформата може да предлага разнообразна финансова подкрепа на проекти при условие, че те отговарят на изискванията за избираемост на ЕФСИ и критериите за допълняемост. Видовете услуги от дадена платформа могат да включват:

 • Капиталови или квазикапиталови инвестиции в проекти или фондове;
 • Заеми за проекти;
 • Гаранции за проекти;
 • Гаранции и/или насрещни гаранции към посредници.

Видове подкрепа от ЕИБ за създаване на инвестиционните платформи

Съгласно чл. 10 на Регламента за ЕФСИ ЕИБ предоставя следния вид подкрепа за инвестиционните платформи:

 • Заем за инвестиционната платформа;
 • Капиталови или квазикапиталови инвестиции или финансови инструменти в или чрез платформата;
 • Гаранция за предоставяното от платформата финансиране на портфолио от допустими проекти (частична гаранция на заеми, предоставяна от платформата на проекти).

Размер на помощта, предоставяната от ЕИБ на инвестиционните платформи

Размерът на предоставяната финансова помощ от ЕИБ за инвестиционните платформи варира в зависимост от структурирането на съответната платформа.

Според провежданата политика на ЕИБ като собствен принос в капиталови фондове финансовото подпомагане е в размер до 25%.  В този случай като индикация може да послужи финансовият принос на ЕИБ към Инфраструктурния и иновационен прозорец. В общия случай е предвидено дялово участие между 10% и 20% от фонда.

Обичайното отпускане на заеми за проекти от ЕИБ е в размер на 50% от допустимите разходи.

Организатор на инвестиционна платформа

Следните институции могат да бъдат организатори на платформи:

 • Национални насърчителни банки;
 • Групата на ЕИБ и други международни финансови институции (ЕБВР и Групата на Световната банка);
 • Правителствени агенции, европейски институции, агенции или органи;
 • Търговски банки и други кредитни институции;
 • Инвестиционни фондове и инвестиционни компании;
 • Корпорации;
 • Управляващи органи на Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Суверенни инвестиционни фондове или субекти от трети страни.

Организаторите трябва да установят инвестиционните нужди, секторния и географския фокус, да проучат икономическата обстановка, да посочат източниците на финансиране, да изготвят споразуменията за споделяне на риска, правилата за взимане не решения и т.н.

Организаторите обикновено трябва да вземат решение относно рисковия профил, критериите за плащанията към инвеститорите и допустимите кандидати, които могат да предлагат проекти за платформата (организаторите на проекти), и вътрешния процес за подбор на проекти.

В общия случай организаторите на платформи осигуряват част от първоначалното финансиране на дейностите по създаване на платформата. ЕК или Групата на ЕИБ могат също да участват в създаването на платформата чрез консултиране и помощ, включително чрез ЕКЦИВ.

Управител на инвестиционна платформа

Управителят на инвестиционна платформа се грижи за ежедневните оперативни дейности и  дейности по анализиране на исканията за финансиране относно допустимост, икономическа обосновка, финансова устойчивост и жизнеспособност. 

Организаторите на платформи обикновено назначават мениджъри чрез провеждане на адекватен подбор и взимат решение относно неговото възнаграждение, което следва да бъде основано на постигнати резултати.

Позицията управител на инвестиционна платформа може да бъде заета от:

 • Независим фондов мениджър;
 • Националните насърчителни банки;
 • ЕИБ или ЕИФ;
 • Търговска банка;
 • Организатор на инвестиционна платформа.

Други източници (извън ЕФСИ) за осигуряване на финансиране на инвестиционна платформа

Значителна част от финансирането за една инвестиционна платформа трябва да бъде осигурено от други източници като:

 • Организатори на платформи, които предоставят капиталово участие, квазикапиталово участие или дълг;
 • Заемни средства от банки;
 • Капиталови пазари - платформите могат да издават акции или дългови ценни книжа, които могат да бъдат закупени от инвеститори;
 • Национални насърчителни бенки могат да осигурят финансиране в различни формати (дълг, акции);
 • Национални, регионални или местни власти - акции, дълг;
 • Бюджетни средства от ЕС.

Източниците на финансиране могат да бъдат и различните програми по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) при условие, че използването им е в съответствие с регулаторната рамка и приоритетите на самите програми. Инвестиционната платформа може да се счита за финансов инструмент, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Повече подробности можете да намерите тук и тук.

Процес на подаване и одобрение на инвестиционна платформа по Инфраструктурния и иновационен прозорец на ЕФСИ

В рамките на Инфраструктурния и иновационен прозорец платформите могат да получат финансиране от кредитния подпрозорец и/или капиталовия подпрозорец.

Организаторите на платформите (национални насърчителни банки или други) следва да се свържат с ЕИБ с искане за споделяне на финансирането. 

След анализ на ЕИБ искането за финансова подкрепа се подава в Инвестиционния комитет на ЕФСИ, който проверява съответствието на предложеното финансиране с Регламента за ЕФСИ.

Операциите чрез платформите могат да бъдат единични или портфейл от операции.

Инвестиционният комитет може да одобри искането за използването на европейска гаранция (гаранцията от ЕФСИ)  за финансирането от ЕИБ на инвестиционна платформа в рамките на Инфраструктурния и иновационен прозорец по описаните по-долу три начина:

1)      Използването на европейска гаранция е одобрено предварително за целия размер на финансирането на ЕИБ за платформата

Решението се взима въз основа на насоките за финансиране на съответната платформа. Не е необходимо ЕИБ да има одобрението на Инвестиционния комитет на ЕФСИ за всяка конкретна операция на платформата. Този тип решение е характерно за случаите, когато проектите са ясно дефинирани или критериите за избираемост на платформата осигуряват увереност, че проектите ще бъдат селектирани в пълно съответствие с Регламента за ЕФСИ.

2)      Използването на европейска гаранция за финансирането от ЕИБ на инвестиционната платформа изисква одобрението от Инвестиционния комитет на всяка конкретна операция

Инвестиционният комитет може да одобрява използването на европейска гаранция за всяка конкретна трансакция на платформата. За да гарантира гладко оперативно функциониране на платформата, подобно решение се ограничава до ясно обосновани случаи, като се избягва несигурност или чувствителност. Прилага се и в случаи на посредници, които все още не са познати с практиката си.

3)      Комбинация от горните две

В случаи, в които част от проектите са ясно идентифицирани, но част от бъдещите проекти са по-малко ясни, е възможно Инвестиционният комитет да одобри използването на европейска гаранция за финансиране от ЕИБ на инвестиционна платформа в съответствие с портфейл от идентифицирани проекти и да налага подаване на бъдещи проекти или група от проекти на по-късни етапи, когато са окончателно разработени.

Процес на подаване и на одобрение на инвестиционна платформа по прозореца за МСП

Инвестиционни платформи могат да получат финансиране от прозореца за МСП под формата на дълг, капиталов инструмент и инструменти за секюритизация.

Организаторите на платформи (национални насърчителни банки или други) следва да се свържат с ЕИБ с искане за споделяне на финансирането. 

Предложението ще бъде разгледано от ЕК и ЕИФ и впоследствие подадено за одобрение от Управителния съвет на ЕФСИ и Изпълнителния директор, след консултиране с Инвестиционния комитет.

За повече информация можете да разгледате документа на ЕК „Правила, приложими към операции с инвестиционни платформи и национални насърчителни банки или институции"."

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация