Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Приоритетни сектори

Научни изследвания, развитие и иновации

 • Проекти, които са в съответствие с „Хоризонт 2020";
 • Научноизследователски инфраструктури;
 • Демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях инфраструктури, технологии и процеси;
 • Оказване на подкрепа на академичната общност, включително сътрудничество с промишлените отрасли;
 • Трансфер на знания и технологии.

Развитие на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на енергийния съюз, включително сигурността на енергийните доставки, и рамките на политиката в областта на климата и енергетиката за 2020, 2030 и 2050 г.

 • Разширяване на използването или доставките на енергия от възобновяеми източници;
 • Енергийна ефективност и енергоспестяване (като се обръща специално внимание на намаляването на търсенето на енергия посредством управление на търсенето и саниране на сградите);
 • Развитие и модернизиране на енергийната инфраструктура (по-специално на междусистемните връзки, интелигентните мрежи на равнище разпределение, съхранението на енергия и синхронизирането на мрежите).

Развитие на транспортната инфраструктура и оборудване и иновативните технологии за транспорт

 • Проекти и хоризонтални приоритети, които отговарят на условията за финансиране съгласно регламенти (ЕС) № 1315/2013 и (ЕС) № 1316/2013;
 • Проекти за интелигентна и устойчива градска мобилност (насочени към достъпността, намаляването на емисиите на парникови газове, енергийното потребление и произшествията);
 • Проекти, свързващи транспортни възли с инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа;
 • Железопътна инфраструктура, други железопътни проекти и морски пристанища.

Финансова подкрепа чрез ЕИФ и ЕИБ за образувания, които имат до 3 000 служители, със специална насоченост към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация

 • Предоставяне на оборотен капитал и инвестиции;
 • Предоставяне на финансиране на риска от самото създаване до разрастването на МСП, новите предприятия, малките дружества със средна пазарна капитализация и дружествата със средна пазарна капитализация с цел заемане на водещи в технологично отношение позиции в иновативните и устойчиви сектори.

Развитие и внедряване на информационните и комуникационните технологии

 • Цифрово съдържание;
 • Цифрови услуги;
 • Високоскоростни телекомуникационни инфраструктури;
 • Широколентови мрежи;
 • Технология за блок вериги;
 • Интернет на предметите;
 • Инфраструктури за кибернетична сигурност и защита на мрежите.

Околна среда и ефективно използване на ресурсите

 • Проекти и инфраструктури в сферата на опазването и управлението на околната среда;
 • Укрепване на екосистемните услуги;
 • Устойчиво развитие на градовете и селските райони;
 • Действия за борба срещу изменението на климата.

Човешки капитал, култура и здравеопазване

 • Образование и обучение;
 • Културните и творческите индустрии, за които се разрешават специфични за секторите финансови механизми чрез връзка с програмата „Творческа Европа“, създадена с Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета и гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството, създаден съгласно същия регламент, за да се предоставят подходящи за целите на тези индустрии заеми;
 • Иновативни решения в здравеопазването;
 • Нови ефективни лекарства;
 • Социални инфраструктури, социални услуги, социална и солидарна икономика;
 • Туризъм.

Устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство, аквакултури и други елементи на биоикономиката в по-широк смисъл

За по-слабо развитите региони и регионите в преход, изброени съответно в приложения I и II към Решение за изпълнение 2014/99/ЕС на Комисията за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014—2020 г., други отрасли и услуги, допустими за подкрепа от ЕИБ.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация