Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Допълнителна информация и примери, свързани с автоматично генерираните отговори от системата РМС 593

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с внедряването на ИС „РМС 593", считано от 21.08.2016 г., Ви предоставяме допълнителна информация, свързана с автоматично генерираните отговори от системата, съгласно Приложение № 9 и Приложение № 10 от указание № УК - 2/29.07.2016 г. на министъра на финансите.  

Генерираните документи могат да бъдат междинен отговор или окончателно потвърждение до разпоредител с бюджет, в зависимост от предприетите и регистрирани действия в системата от служители на съответната приходна администрация (Национална агенция за приходите/Агенция „Митници") за лицето - насрещна страна по договор/получателя на плащане по първичен счетоводен документ.

 

Приложение № 9 се генерира от ИС „РМС 593" единствено за насрещна страна по договор/получател на плащане - лице, различно от неперсонифицирано дружество.

Същото представлява окончателно потвърждение, в случаите когато всяка приходна администрация, която е следвало да предприеме действие спрямо лицето, е регистрирала отговор в системата в рамките на 7-дневния срок. В този случай преди окончателното потвърждение не се изпраща междинен отговор - Пример № 1.

В случаите, когато в 7-дневен срок, поне една приходна администрация не е регистрирала своя отговор в системата, на разпоредителя се изпраща междинен отговор в края на календарния ден (около 24.00 ч.), в който изтича 7-дневният срок - Пример № 2.

Окончателно потвърждение ще се генерира и след изтичане на 7-дневния срок, но до изтичане на крайния 10-дневен срок, когато приходните администрации регистрират в този период съответния отговор - Пример № 3. За да се обезпечи плащането от страна на разпоредителя с бюджет в рамките на предвидения с решението краен 10-дневен срок, окончателно потвърждение ще се изпрати и в случаите, когато все пак е налице администрация, която не е предприела действия и не е отговорила - Пример № 4.

Моля да имате предвид, че когато 10-дневния срок изтича в неприсъствен ден, потвърждението се генерира в края (около 24.00 ч.) на първия присъствен ден.

 

Приложение № 10 се генерира от ИС „РМС 593" единствено за насрещна страна по договор/получател на плащане - неперсонифицирани дружества.

Следва да се има предвид, че такова приложение ще се изпрати за всеки съдружник, за който следва да се предприемат действия. Относими са горепосочените правила за Приложение № 9 за генериране и изпращане на междинен отговор и окончателно потвърждение, но като имате предвид следните специфики: приема се, че приходна администрация е регистрирала отговор за неперсонифицираното дружество, когато има отговор за всеки един от съдружниците, за които следва да се предприемат действия.

 

Следва да обърнете внимание, че в генерираните от системата документи (Приложение № 9 и Приложение № 10) винаги се визуализират всички възможни отговори, които могат да се дадат от приходна администрация. Избраният от съответната приходна администрация отговор (респективно относим за разпоредителя с бюджет) се разграничава по това, че в него се съдържа допълнителен текст с наименованието на НАП и/или митническо учреждение към АМ.

Когато отговорът е междинен, в края на документа винаги се зарежда поясняващ текст „Отговорът е междинен", както и наименованието на администрацията - НАП или АМ, от която се очаква регистриране на отговор в системата към съответното уведомление в допълнителния 3-дневен срок.

Когато отговорът е окончателен, в края на документа винаги се зарежда поясняващ текст „Потвърждението е окончателно". Обръщаме Ви внимание, че при окончателно потвърждение, генерирано при изтичане на крайния 10-дневен срок, в случаите когато нито една приходна администрация не е регистрирала отговор в допълнителния 3-дневен срок (между 7 и 10 ден), се зарежда отново съдържанието на документа с всички възможни отговори, без допълнителен текст за наименование на съответната приходна администрация - Пример № 5 .

 

Когато отговорът на съответната приходна администрация е свързан и с налагане на запор върху вземането по договор/предстояща за изплащане сума и/или предприемане на действия за изпълнението му, в т. 4 на Приложение № 9 и Приложение № 10 допълнително се визуализират и данни за рег. №, дата и вид на съответния документ, издаден от приходната администрация - НАП и/или митническо учреждение.

 

Следва да се обърне внимание, че в окончателното потвърждение не се визуализират данни за отговори на НАП/митнически учреждения, които вече са били заредени в междинния отговор по същото уведомление. В този смисъл, решението за плащане от страна на разпоредителя с бюджет трябва да се съобрази с всички отговори и изпратени документи по съответното уведомление.

 

При възникнали затруднения при получаване на Приложение № 9 и Приложение № 10, можете да се обръщате към следните служители:

 

НАП:

1. Таня Христозова - 02/9859 5065

2. Мария Рахнева - 02/9859 5041 

3. Златина Хараламбиева - 02/9859 5016

4. Богалина Джамбова - 02/9859 5052

 

АМ:

1. Станислава Йорданова - 02/9859 4414

2. Георги Петров - 02/9859 4435

3. Даниел Николов - 02/9859 4149

4. Юлиана Каменова - 02/9859 4091

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация