Често задавани въпроси

1. Въпрос: Къде трябва да изпратя официалното писмо на хартиен носител?
Отговор: Хартиеният оригинал на уведомителното писмо трябва да бъде изпратен до Министерството на финансите, гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 102 за дирекция „Информационни системи".

 

2. Въпрос: След като сме изпратили официално писмо до дирекция „Информационни системи" в Министерството на финансите и сме попълнили електронно заявление в ИС РМС 593 какво трябва да се случи?
Отговор: При одобрение или отхвърляне на електронна заявка, следва да получите автоматично генерирано съобщение от e-mail адрес: Embedded Image. В случай на неодобрение на заявката Ви, ще получите съобщение с причините за отказа, докато при одобрена заявка в съобщението се съдържат потребител и парола за съответния оторизиран служител на конкретния РБ, с които да получи достъп до системата за регистриране на плащания.

 

3. Въпрос: Изпратихме официално писмо до дирекция „Информационни системи" в Министерствто на финансите и попълнихме електронно заявление в ИС РМС 593, но все още нямаме обратна връзка дали заявката ни е одобрена/отхвърлена?
Отговор: Ако в срок от 3 работни дни от датата на регистриране на официалното писмо в деловодството на МФ не сте получили автоматично генерирано съобщение от e-mail адрес: Embedded Image, следва да се консултирате с Вашия системен администратор дали поради някаква причина системите Ви за сигурност не са блокирали адреса и се уверете, че писмото не е попаднало в папка "Junk" на Вашата електронна поща. В случай, че писмото не се намира и там, моля изпратете заявка на e-mail: Embedded Image като посочите името на РБ и оторизираните служители, които не са получили своите потребителски данни.

 

4. Въпрос: След като съм се регистрирал по РМС 788, следва ли да се регистрирам сега и за РМС-593?
Отговор: Да, всички разпоредители, които са били регистрирани по РМС 788 следва да се регистрират и в новата система по РМС 593.

 

5. Въпрос: Не мога да вляза в ИС РМС 593 - излизат ми съобщения за грешка или се появява отново начален екран за вход?
Отговор: Уверете се, че използвате актуална операционна система (Windows 7 или по-нова версия), както и последна версия на Internet Explorer. Също така, следвайте точно инструкциите и указанията за достъп и регистрация.

 

6. Въпрос: Не мога да си сменя паролата за достъп в https://mbox.egov.bg/exchange
Отговор: Уверете се, че следвате точно стъпките, указани в инструкцията и използвате правилните линкове.

 

7. Въпрос: Ако сме община и не използваме публичен мейл сървър, необходимо ли е да правим заявка за създаването на служебен такъв и можем ли да използваме настоящите си електронни пощи за регистрация в системата?
Отговор: Ако имате собствен мейл сървър не е задължително да правите заявка за създаване на служебен такъв в egov.bg. В този случай можете да продължите да използвате съществуващите в собствения ви мейл сървър електронни адреси на оторизираните служители. Все пак, ваше е правото да прецените и ако желаете, да заявите създаването на служебен мейл сървър и в egov.bg.

 

8. Въпрос: Кои мейл сървъри са публични?
Отговор: Всички адреси на електронни пощи, които не се администрират и поддържат от съответния разпоредител или негов контрагент, се считат за публични - такива са например abv.bg, yahoo.com, gmail.com, mail.bg и други.

 

9. Въпрос: Когато договорът е сключен от първостепенен разпоредител, но плащанията по него се извършват от второстепенен разпоредител, кой следва да заяви плащанията?
Отговор: В този случай плащанията следва да бъдат заявени от този, който ги извършва.

 

10. Въпрос: Съгласно Решение 788 на Министерски съвет,РБК имаха задължението да уведомяватНАП само в началото на годината за извършени плащания (напр. за вода, електроенергия, газ и горива). Ще продължи ли тази практика в процеса на прилагане на РМС 593/2016 г., т.е. за всяко едно плащане ли трябва да уведомяваме НАП или това ще става еднократно, в началото на годината?
Отговор: Съгласно РМС 593 и Указание УК-2 от 29.07.2016 г., решението се отнася за всички плащания по договори на разпоредителите с бюджет с техни контрагенти в параметрите на плащанията, регламентирани в т. 1 от решението и в тази връзка за всяко конкретно плащане, което попада в материалния обхват на решението следва да се подаде уведомление.

 

11. Въпрос: Ако нямаме предстоящи плащания, трябва ли да се регистрираме в посочения в РМС 593 едномесечен срок?
Отговор: Да, съгласно т. 11 от РМС 593 в едномесечен срок от приемане на решението разпоредителите с бюджет уведомяват Министерството на финансите за служителите, които са оправомощени да отправят уведомленията по т. 1 от решението.

 

12. Въпрос: Кой трябва да регистрира второстепенните (респективно - третостепенните) разпоредители в системата - самите те или първостепенният им (респективно - второстепенният им) разпоредител?
Отговор: Задължението за регистрация по т.11 от РМС 593 е в сила за всеки разпоредител с бюджет, който попада в обхвата на решението (независимо от неговата степен) и съответните санкции за неспазването ще бъдат налагани на него. Технически, системата не забранява регистрацията да бъде направена по двата начина: както от самия разпоредител, така и от висшестоящият му такъв. Важно е да бъде осъществена своевременна регистрация на разпоредителите с бюджет и оторизираните за работа със системата лица (независимо дали са оторизирани от третостепенния, второстепенния или първостепенния разпоредител) да са описани и в хартиено писмо до МФ. Начинът, по който ще бъде организирана регистрацията се решава от самите разпоредители.

 

13. Въпрос: С какви потребител и парола трябва да вляза в ИС РМС 593, за да попълня електронната заявка за регистрация?
Отговор:
Както е посочено в инструкцията за регистрация, въведете потребител 000 и парола 000000, след което въведете автоматично генерирания код в последното поле, след което изберете „вход" и ще влезете в системата.

 

14. Въпрос: Как разпоредителят с бюджет получава  генерираните от ИС „Уведомление ИС РМС 593" документи и/или документите от приходните администрации, свързани с регистрирани в системата уведомления с данни за предстоящи плащани?
Отговор: Документите се получават от разпоредителя с бюджет чрез изтеглянето им от ИС „Уведомление ИС РМС 593". За целта системата генерира и изпраща електронно съобщение на електронния адрес, посочен в квалифицирания електронен подпис на оправомощения от разпоредителя с бюджет служител, регистрирал уведомлението. В електронното съобщение се съдържа линк за изтегляне на съответния  документ.  Електронното съобщение може да съдържа повече от един линк за изтегляне на документ.