Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД

С Разпореждане № 3 от 22 юли 2015 г. на Министерския съвет е учредено еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД. Дружеството е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет и с предмет на дейност управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Eвропейския фонд за морско дело и рибарство в България през програмен период 2014-2020 година.

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД отговаря за изпълнението на финансовите инструменти, които заедно с другите форми на подкрепа, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., са част от подкрепата, предоставена на България от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) чрез оперативните програми. Създаденото дружество - Мениджър на фондовете - трябва да отговори на изискванията за добро корпоративно управление, да предприеме стъпки за ограничаване риска от политическо влияние над оперативните решения и да докаже професионален опит и квалификация на служителите за управление на финансови инструменти.

Регистрацията на дружеството и вписването му в Търговския регистър е факт от 15.10.2015 г. В съответствие с Разпореждане № 3 е определен Надзорен съвет в състав от 7 членове - представители на министерствата, които имат функции по координация, изпълнение и управление на финансовите инструменти. Надзорният съвет,  при спазване на специфичните изисквания на чл. 7, ал. 2 от Делегирания регламент № 480/2014 за притежание на подходяща професионална квалификация, експертни знания и опит при управлението на финансови инструменти, и при съблюдаване на разпоредбите на националното законодателство, избра Управителен съвет от трима членове - Валери Белчев, Иван Даков и Мартин Дановски. Те имат дългогодишен професионален опит във финансовата сфера, в това число в дизайна и изпълнението на финансови продукти; притежават задълбочена експертиза и добро познаване на корпоративния пазар и сектора на малките и средни предприятия; имат и опит в управлението на международни компании, както и в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от Европейските структурни фондове.

За осигуряване спазването на европейските изисквания бяха проведени преговори с  Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за оказване на техническа помощ, с която да се гарантира професионалното и ефективно управление на средствата от ЕСИФ и използването на възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез мобилизиране на частен такъв. В резултат на проведените преговори и в изпълнение на одобрените и подписани от правителството общи меморандуми за разбирателство с трите международни финансови институции са сключени споразумения за оказване на техническа подкрепа за създаването на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете, които се финансират по оперативна програма „Техническа помощ" и са със срок на изпълнение до 31.12.2015 година. Експертизата на ЕИБ, ЕБВР и МБВР е необходима на страната ни и се планира да  бъде използвана и през периода на изпълнение на финансовите инструменти у нас.

С експертизата от посочените институции ще се изготви системата за управление и контрол на Мениджъра на Фонда на фондовете, която включва подготовка на всички документи, необходими за функционирането на Дружеството, ще бъдат разработени инвестиционната му стратегия, както и проекти на финансови споразумения между управляващите органи и Мениджъра на Фонда на фондовете по 4-те оперативни програми, по които се предвижда прилагане на финансови инструменти.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация