Република България

Министерство на финансите

Официална интернет страница

Критерии за участие

Критериите за допустимост за използването на гаранцията на ЕС чрез ЕФСИ са посочени в чл. 6 и чл. 9 и Приложение II на Регламента и най-общо се изразяват в следното:

а) Проектите да са икономически жизнеспособни съгласно анализ на разходите и ползите, извършен в съответствие със стандартите на Съюза, като се взема предвид евентуалната подкрепа и съфинансиране на проектите от страна на частни и публични партньори;

б) Проектите да са съгласувани с политиките на Съюза, включително с целта за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, създаване на качествени работни места и икономическо, социално и териториално сближаване;

в) Проектите да спомагат, където това е възможно, за максималното мобилизиране на капитал от частния сектор;

г) Проектите да са жизнеспособни от техническа гледна точка;

д) Проектите да осигуряват допълняемост: с цел да се избегне дублиране на съществуващите финансови инструменти гаранцията на ЕС може да допълва, да се комбинира със или да укрепва или да подобрява други съществуващи програми или други източници на финансиране от Съюза;

е) По време на инвестиционния период на ЕФСИ инвестициите, получили подкрепа от ЕФСИ, като правило не изместват използването на други финансови инструменти на Съюза;

ж) Добавена стойност: принос за постигането на целите на ЕФСИ;

з) Необходимо е финансовите операции да се осъществяват или само в рамките на Съюза или да включват образувания, намиращи се или установени в една или повече държави членки, като обхващат една или повече трети държави, включени в обхвата на Европейската политика за съседство, включително стратегическото партньорство, политиката на разширяване и Европейското икономическо пространство или Европейската асоциация за свободна търговия, или отвъдморска страна или територия, посочена в приложение II към Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС).

Следва да се има предвид, че специфичните изисквания за всеки отделен финансов продукт ще зависят допълнително от условията договорени с ЕФСИ, както и от самия посредник, предлагащ финансиране.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация