ĐĎॹá>ţ˙ őţ˙˙˙ţ˙˙˙óô˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ éÍÉŔá°Áâ\p GBogoslovova B°aŔ=œŻź=x‡L;ƒ"8X@"ˇÚ1Č˙ĚArial1Č˙ĚArial1Č˙ĚArial1Č˙ĚArial1Č$ĚArial1Č ĚArial1 ˙ĚArial1.đ˙źĚTimes New Roman1.đ˙ĚTimes New Roman1.đ źĚTimes New Roman1.˙źĚTimes New Roman1.đĚTimes New Roman1.đźĚTimes New Roman1.đ ĚTimes New Roman1.@˙źĚTimes New Roman7#,##0\ ";2";\-#,##0\ ";2"A#,##0\ ";2";[Red]\-#,##0\ ";2"C#,##0.00\ ";2";\-#,##0.00\ ";2"M$#,##0.00\ ";2";[Red]\-#,##0.00\ ";2"w*9_-* #,##0\ ";2"_-;\-* #,##0\ ";2"_-;_-* "-"\ ";2"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _;_2_-;\-* #,##0\ _;_2_-;_-* "-"\ _;_2_-;_-@_-‡,A_-* #,##0.00\ ";2"_-;\-* #,##0.00\ ";2"_-;_-* "-"??\ ";2"_-;_-@_-‡+A_-* #,##0.00\ _;_2_-;\-* #,##0.00\ _;_2_-;_-* "-"??\ _;_2_-;_-@_-¤#,##0\ "$";\-#,##0\ "$"!Ľ#,##0\ "$";[Red]\-#,##0\ "$""Ś#,##0.00\ "$";\-#,##0.00\ "$"'§"#,##0.00\ "$";[Red]\-#,##0.00\ "$";¨6_-* #,##0\ "$"_-;\-* #,##0\ "$"_-;_-* "-"\ "$"_-;_-@_-8Š3_-* #,##0\ _$_-;\-* #,##0\ _$_-;_-* "-"\ _$_-;_-@_-CŞ>_-* #,##0.00\ "$"_-;\-* #,##0.00\ "$"_-;_-* "-"??\ "$"_-;_-@_-@Ť;_-* #,##0.00\ _$_-;\-* #,##0.00\ _$_-;_-* "-"??\ _$_-;_-@_- Ź0.0_) ­#,##0.0ŕő˙ Ŕ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕ Ŕ ŕ+ő˙ řŔ ŕ)ő˙ řŔ ŕ,ő˙ řŔ ŕ*ő˙ řŔ ŕô˙ôŔ ŕô˙ôŔ ŕ ő˙ řŔ ŕ 1"<Ŕ ŕ |Ŕ ŕ |Ŕ ŕ 1 |Ŕ ŕ 1 |Ŕ ŕ ŘŔ ŕ ŘŔ ŕ ŘŔ ŕŘŔ ŕ Ŕ ŕ ŘŔ ŕ ŘŔ ŕ ř@ @Ŕ ŕ ř@ @Ŕ ŕ"|@ @3 ŕ"|@ @ ŕ"|@ @/ ŕ"|@ @ ŕ ř@ Ŕ ŕ ř@ Ŕ ŕ"|@ 3 ŕ |@ Ŕ ŕ | @ Ŕ ŕ"|@ + ŕ"|@ ŕ"|@ * ŕ"|@ / ŕ"|@ ŕ"ř@ 3 ŕ"ř@ + ŕ"ř@ ŕ"ř@ * ŕ"ř@ / ŕ"ř@ ŕ ř@ Ŕ ŕ"ř@ Ŕ ŕ (Ŕ ŕ ř @ Ŕ ŕ"ř @ 3 ŕ "ř @ Ŕ ŕ"ř @ + ŕ"ř @ ŕ"ř @ * ŕ"ř @ / ŕ"ř @ ŕ ř @ Ŕ ŕ ř@ Ŕ ŕ ř@ Ŕ ŕ č@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ř@ Ŕ ŕ 1 ü@ Ŕ ŕ Ź ü@ Ŕ ŕ Ź ü@ Ŕ ŕ Ź ü@ Ŕ ŕ Ź ü@ Ŕ ŕ Ź ü@ Ŕ ŕ Ź ü@ Ŕ ŕ Ź ü@ Ŕ ଠü@ Ŕ ŕ Ź ü@ Ŕ ŕ ü@Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ|@ Ŕ ŕ |@ Ŕ ŕ |Ŕ ŕ 1 |Ŕ ŕ 1)|Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ )|Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ( Ŕ ŕ HŔ ŕ ü@ Ŕ ŕř@ Ŕ ŕŘŔ ŕ ŘŔ ŕ Ř1 ŕ ř@ Ŕ ŕ (Ŕ ŕř@ Ŕ ŕ1 ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ě@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ Źü@ Ŕ ŕ 1ü@ Ŕ ŕü@ Ŕ ଠü@ Ŕ ŕ 1ü@ Ŕ ŕü@ Ŕ ŕ1ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ Ź ü Ŕ ŕ 1"ü@ Ŕ ŕ 1 "ü@ Ŕ ŕü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@Ŕ ŕ ü@Ŕ ŕ üŔ ŕ ü@ Ŕ ŕ |Ŕ ŕ Ź ü Ŕ ŕ Ź ü Ŕ ŕü@ Ŕ ŕ ü@ Ŕ ŕ ü@Ŕ ŕ Ŕ ŕ Ź ü@ Ŕ ŕŘŔ ŕ"|@@ / ŕ"|@ / ŕ"| @ / ŕ"|@ Ŕ ŕ"| Ŕ ŕ"|@@ ŕ"|@ ŕ"| @ ŕ"|@@ ŕ"|@ ŕ"| @ ŕ"|@@ 3 ŕ"|@ 3 ŕ"| @ 3 ŕ"|@ @ ŕ"|@ ŕ"ř@ ŕ"ř @ ŕ"|@@ ŕ"| @ ŕ"|@ ŕ"|@ ) ŕ"ř@ ) ŕ"ř @ ) ŕ"|@ @, ŕ"|@ , ŕ"ř@ , ŕ"ř @ , ŕ"|@@ , ŕ"| @ , ŕ"|@ , ŕ"|@ 1 ŕ"ř@ 1 ŕ"ř @ 1 “€˙“€˙“€˙“€˙“€ ˙“€˙“€˙“€˙`…ĆASheet1… ˝Sheet2…'žSheet3….żSheet4…5ŔSheet5…<ÁSheet6…CÂSheet7…JĂSheet8ŒgŽ ;n!* );˙˙; ˙ÁÁ"žü ;á   "  2008 3.2009 3.2010 3. AI. % - !'011.0=JG=8 ?@8E>4801-0002-0008-0010-0018-00 @C38 40=JF820-00 2.540=JG=8 ?@8E>48@8E>48 8 4>E>48 >B A>1AB25=>AB24-0024-0424-0524-06";>18, A0=:F88 8 =0:070B5;=8 ;8E2828-00@C38 =540=JG=8 ?@8E>4836-00+=5A5=8 ! 8 4@C38 40=JF8 2J@EC ?@>40618B537-00->ABJ?;5=8O >B ?@>40610 =0 =5D8=0=A>28 0:B82840-0042-00 3.2><>I8, 40@5=8O 8 4@C38 1572J7<574=> ?>;CG5=8 AC<845-0046-000201-0955-002.7"5:CI8 B@0=AD5@8, >157I5B5=8O 8 ?><>I8 70 4><0:8=AB20B0#!C1A8488 70 =5D8=0=A>28 ?@54?@8OB8O43-00)!C1A8488 =0 >@30=870F88 A =5AB>?0=A:0 F5;"# "III. " !$ 03HIII. . " !$ # ." !" *." $ / !"M"@0=AD5@8 (AC1A8488, 2=>A:8) <564C & 8 872J=1N465B=8 A<5B:8 8 D>=4>25 (=5B>)60-00 - ?>;CG5=8 B@0=AD5@8 (+)60-01! - ?@54>AB025=8 B@0=AD5@8 (-)60-0204V. $! 0593-0071-0072-00-"0:A0 2J@EC ?@>872>4AB2>B> =0 70E0@ 8 3;N:>70.>ABJ?;5=8O >B ?@>40610 =0 (40-21...40-29):>ABJ?;5=8O >B ?@>40610 =0 =5<0B5@80;=8 4J;3>B@09=8 0:B82840-30>ABJ?;5=8O >B ?@>40610 =0 75<O40-4051-0052-0053-0054-00)0B=8 1@>9:8 - >1I>!!@54=>3>48H=8 I0B=8 1@>9:8 - >1I>*@54>AB025=8 A@54AB20 ?> ;8E25=8 705<8 (-)71-017J7AB0=>25=8 3;02=8F8 ?> ?@54>AB025=8 ;8E25=8 705<8 (+)71-025@54>AB025=8 A@54AB20 ?> 2@5<5==0 D8=0=A>20 ?><>I (-)72-011J7AB0=>25=8 AC<8 ?> 2@5<5==0 D8=0=A>20 ?><>I (+)72-0295-002011 3. - 70?;0B8 157 !E - 4>?J;=8B5;=> <0B5@80;=> AB8<C;8@0=5 8 4@.4>?.2J7=03@0645=8O5 A=>25= @5<>=B =0 4J;3>B@09=8 <0B5@80;=8 0:B8282 @84>1820=5 =0 4J;3>B@09=8 <0B5@80;=8 0:B8284 @84>1820=5 =0 =5<0B5@80;=8 4J;3>B@09=8 0:B828 @84>1820=5 =0 75<O 0?8B0;>28 B@0=AD5@8 (2 ;520)05-5105-6005-8005-90@>3=>700:5B 70 1N465B=0B0 ?@>3=>70>B BOE:) 2.1. 2.2.>0@5=8O, ?><>I8 8 4@C38 1572J7<574=> ?>;CG5=8 AC<8 >B GC618=0 "5:CI8 @07E>48JB@5H=> D8=0=A8@0=5 - (=5B>)2 AB0BJ: ?> A<5B:8 >B ?@54E>4=8O ?5@8>4 (+)' 0;8G=>AB 2 :@0O =0 ?5@8>40 (-) AJD8=0=A8@.>B 2.3. 2.4.>0@5=8O, ?><>I8 8 4@C38 1572J7<574=> ?>;CG5=8 AC<8 >B AB@0=0B0E"5:CI8 40@5=8O, ?><>I8 8 4@C38 1572J7<574=> ?>;CG5=8 AC<8 >B AB@0=0B0I0?8B0;>28 40@5=8O, ?><>I8 8 4@C38 1572J7<574=> ?>;CG5=8 AC<8 >B AB@0=0B0?"5:CI8 40@5=8O, ?><>I8 8 4@C38 1572J7<574=> ?>;CG5=8 AC<8 >B !C0?8B0;>28 40@5=8O, ?><>I8 8 4@C38 1572J7<574=> ?>;CG5=8 AC<8 >B !!C1A8488 - >1I> @C3> D8=0=A8@0=5 (=5B>)g!C<8 ?> @07G5B8 A F5=B@0;=8O 1N465B 70 D8=0=A8@0=5 =0 ?;0I0=8O ?@8 =54>AB83 =0 A@54AB20 ?> A<5B:8 (+/-)@C3> D8=0=A8@0=5 (=5B>) !@54AB20 >B!46-1046-20 95-01...95-06 95-07...95-14 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.45-0145-0393-3093-39BG5B40-720>ABJ?;5=8O >B ?@>40610 =0 75<545;A:0 ?@>4C:F8O 5IV. $&" (-) / (* (+) (. - . + .)3$8=0=A>28 >?5@0F88 ?> ?@8;030=5 =0 ! 8  (=5B>) 2.2.1.1.;20=A>28 ?;0I0=8O >B =0F8>=0;=8O 1N465B 70 A<5B:0 =0 ! (-)N- ?;0I0=8O 70 A<5B:0 =0 ! - 48@5:B=8 ?;0I0=8O =0 75<545;A:8 ?@>872>48B5;8 (-)V- ?;0I0=8O 70 A<5B:0 =0 ! - A@54AB20 >B $ ! , ?@5E2J@;5=8 :J< 48@5:B=8 ?;0I0=8O (-)/- ?;0I0=8O 70 A<5B:0 =0 ! - ?070@=8 <5@:8 (-) 2.2.1.2.M- 2J7AB0=>25=8 AC<8 >B ! - 48@5:B=8 ?;0I0=8O =0 75<545;A:8 ?@>872>48B5;8 (+)U- 2J7AB0=>25=8 AC<8 >B ! - A@54AB20 >B $ ! , ?@5E2J@;5=8 :J< 48@5:B=8 ?;0I0=8O (+)-- 2J7AB0=>25=8 AC<8 >B ! - ?070@=8 <5@:8 (+) 2.3.1. 2.3.2. 2.4.1. 2.4.2.J7AB0=>25=8 AC<8 >B ! (+) @54>AB025=8 :@548B8 (=5B>)- @54>AB025=0 2@5<5==0 D8=0=A>20 ?><>I (=5B>)93-2193-2393-2593-2293-2493-262007 3.;0=A<5B:0G0:20=>0F8>=. ! 8 ?@>3@0<8=0 !$ "5<545;85"1.1.1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.65B=8 ?@8E>48 >B ?@>40618 =0 CA;C38, AB>:8 8 ?@>4C:F8O@8E>48 >B =05<8 =0 8<CI5AB2>@8E>48 >B =05<8 =0 75<O @8E>48 >B ;8E28 (24-08...24-19)II..,) % ( % " !$ ) (II-III) II. %P0?;0B8 8 2J7=03@0645=8O 70 ?5@A>=0;0, =05B ?> B@C4>28 8 A;C651=8 ?@02>>B=>H5=8O1.2.1.8A83C@8B5;=8 2=>A:8 70 J@602=>B> >1I5AB25=> >A83C@O20=5*4@02=>>A83C@8B5;=8 2=>A:8 >B @01>B>40B5;8O - 12% >A83C@8B5;=8 2=>A:8 70 D>=4 "5=A88" 70 A<5B:0 =0 4J@602=8O 1N465B= - >A83C@8B5;=8 2=>A:8 70 70 A<5B:0 =0 @01>B>40B5;O1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.?=>A:8 70 4>?J;=8B5;=> 704J;68<ćB5;=> >A83C@O20=5 >B @01>B>40B5;8V04J;68B5;=8 2=>A:8 70 GC645AB@0==8 ?5=A8>==8 D>=4>25 8 AE5<8 70 A<5B:0 =0 >A83C@8B5;O1.3.1.3.1.1.3.2.1.3.3. =>A:8 70 4>1@>2>;=> >A83C@O20=574@J6:0 (>1I>),@C38 2J7=03@0645=8O 8 ?;0I0=8O 70 ?5@A>=0;074@J6:0F 07E>48 70 G;5=A:8 2=>A 8 CG0AB85 2 =5BJ@3>2A:8 >@30=870F88 8 459=>AB81.4.1.5.1.5.1.1.5.2.A83C@8B5;=8 2=>A:8 3.1. 3.2.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.5.1.2.5.2.2.5.3. 3.1.1. 3.1.2. 3.2.1. 3.2.2.% 5?>78B8 8 A@54AB20 ?> A<5B:8 (=5B>) 0?8B0;>28 @07E>4870 $ "5<545;85"@8;>65=85 ! 6˙ęš M š Œß›î2 …+"~†#ŮŢ$1ľ% o' ž) x*Ë č+;.c”0çę0=P2ŁÚ5-07ƒ|7Ď8[¨8ű}:Љ<Ü,>[j?™Đ?˙œ@Ëcc éÍÉŔ ,ŇsgěŻěaqž™Š!ľ˝ť düŠńŇMbP?_*+‚€%;Á&L&Pƒ„& …BĄP(Ä?' …BĄP(Ä?(…ëQ¸…ă?)ffffffÖ?M Lexmark E350dÜź#C˙€ š 4dXXA4,˙˙˙˙DINU"`œ 5ŞĆä`SMTJPLexmark E350dInputBinAutoSelectRESDLLUniresDLLResolution1200IQOrientationPORTRAITDuplexNONEOutputBinStandardBinCollateOFFFastDraftOffTonerDarknessPrinterSettingPictureGradePrinterSettingColorModeMonoStatusWindowTRUEShowStatusWindowAfterPrintingTRUEHasPrintQualityTRUESmallFontEnhancerTRUEBitmapID45isHBPNEWHBPVersion132610HBPMagicBegin180150000HBPMagicEnd16702650NewDuplexTRUEHBPPMAPWidth256HBPPMAPHeight128PaperSizeLETTERMediaTypeUsePrinterDefaultHalftoneHT_PATSIZE_AUTOTrueTypeFormatGRAPHICS KMXLArialHdArialHd<zUseSameSizeĄ" <XX¸…ëQ¸Ţ?š™™™™™É?U} } I } ’V } } $ } } ’ } ’ } $ } ’ } m } ś } ś } ś } m } m } $ } m } Ű } ’ } Ű } m } ’ } $ } I } Ű } ’ } m } ś } ś } Ű } ś } !!$ } "$ Ň""•"•"Ň@"•"J ";";";"; ";€; "J "J "; ";€ƒ";";€ƒ";";";€ƒ";";";";";";";";";";"J@";";ý ¨ŕžF!ý {_žD!!žH|"!ý }ßžD"!žH"!ž ##$ý %§ý ´`ž ľľśý ˇ§ý ť`ž ˝˝ź ý &§ý ą`ž ˛˛łý (§ý Ž`ž ŻŻ°ý '§ý Š`ž ŞŞŤý Á§ý Ĺ`ž ÇÇĆ!)ý zž *+ý ´`žś,-¸ ý ť`ž ź,-/ý ą`žł,-2ý Ž`ž°,-1ý Š`žŤ,-Âý Ĺ`ž Ć,-!ž ))*ý 3aý 1Łý +¤ý Ź`­ý šaý .Łý ¸¤ý Ź` ­ý 5aý žŁý /¤ý Ź`­ý 8aý 0Łý 2¤ý Ź`­ý 7aý +Łý 1¤ý Ź`­ý Ăaý ČŁý ¤ý Ź`!­)ý 9Yž *3ý 7Ľý 3Śý :vý :iý šŸý 4Ľý šŚý :vý :i5ý żĽý 5Śý :vý :i8ý 6Ľý 8Śý :vý :i7ý 3Ľý 7Śý :vý :iĂý ÉĽý ĂŚý :vý !:iž )9*ý 3ƒž 73ý :wý :jý š ž 4š ý :wý :jý 5Ąž ż5ý :wý :jý 8^ž 68ý :wý :jý 7^ž 37ý :wý :jý Ă^ž ÉĂý :wý !:jž <<<ý =ž Bý =až >>ý ş ?ý şaž >> ý @ Ŕý @až >>ý C Aý Caž >>ý B =ý Baž >>ý ÄQ Ęý Äaž >>! Dý <ý <˘~ >đ? >@m˙ D Ŕ >@ ˙ ź ! L˙Ŕ >@ ˙ >@ ˙ >@ ˙ >@ ˙ > @ ˙ >"@ ˙ >$@ ˙ >&@ ˙ >(@ ˙ >*@ ˙ >,@ ˙ >.@ ˙ >0@ ˙ >1@ ˙ >2@ ˙ >3@ ˙ >4@ ˙ >5@ ˙ >6@ ˙ >7@ ˙ >8@ ˙ >9@ ˙ >:@ ˙ >;@ ˙ ><@ ˙ >=@ !˙ !>>@ ˙ žH EEFGGG†GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! šý Iý ›# Œ!´ý % ŔŔ¸( Œ-˙DŔDŔD Ŕ# Œ ˙ % ŔŔ¸( Œ-˙DŔDŔD Ŕ( Œ-˙DŔDŔD Ŕ# Œk˙ % Ŕ Ŕ¸( Œ- ˙D ŔD ŔD Ŕ# Œ ˙ % Ŕ Ŕ¸( Œ- ˙D ŔD ŔD Ŕ( Œ- ˙D ŔD ŔD Ŕ# Œm ˙ % ŔŔ¸( Œ-˙DŔDŔD Ŕ# Œ ˙ % ŔŔ¸( Œ-˙DŔDŔD Ŕ( Œ-˙DŔDŔD Ŕ# Œm˙ % ŔŔ¸( Œ-˙DŔDŔD Ŕ# Œ ˙ % ŔŔ¸( Œ-˙DŔDŔD Ŕ( Œ-˙DŔDŔD Ŕ# Œm˙ % ŔŔ¸( Œ-˙DŔDŔD Ŕ# Œ ˙ % ŔŔ¸( Œ-˙DŔDŔD Ŕ( Œ-˙DŔDŔD Ŕ# Œm˙ % ŔŔ¸( Œ-˙DŔDŔD Ŕ# Œ ˙ % Ŕ!Ŕ¸( Œ- ˙D ŔD ŔD Ŕ( !Œ-!˙D!ŔD!ŔD !Ŕž KLM… ˙źM€ -ŔŔ¸……˙ž …… … ˙ źM @ -ŔŔ¸ … … ˙ źM @ -ŔŔ¸ž …… … ˙źM@ -ŔŔ¸……˙źM@ -ŔŔ¸ž ……… ˙źM@ -ŔŔ¸……˙źM@ -ŔŔ¸ž ……… ˙źM@ -ŔŔ¸……˙źM@ -ŔŔ¸ž ……… ˙źM@ -ŔŔ¸……˙źM@ -ŔŔ¸ž ……!ý Ný Oœˆ˙#ˆ˙ %ŔŔvœˆ˙#ˆ˙ %ŔŔvœ#ˆ˙ %ŔŔvœ ˆ ˙ # ˆ ˙ % Ŕ Ŕvœ ˆ ˙ # ˆ ˙ % Ŕ Ŕvœ# ˆ ˙ % Ŕ Ŕvœˆ˙#ˆ˙ %ŔŔvœˆ˙#ˆ˙ %ŔŔvœ#ˆ˙ %ŔŔvœˆ˙#ˆ˙ %ŔŔvœˆ˙#ˆ˙ %ŔŔvœ#ˆ˙ %ŔŔvœˆ˙#ˆ˙ %ŔŔvœˆ˙#ˆ˙ %ŔŔvœ#ˆ˙ %ŔŔvœˆ˙#ˆ˙ %ŔŔvœˆ˙# ˆ ˙ % Ŕ Ŕvœ#!ˆ!˙ %!Ŕ!Ŕvœý V¨ý Q<ý R ‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý VŠý Sý R‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý Tý Uˆ˙#ˆ ˙ %ŔŔˆ˙#ˆ˙ %ŔŔ#ˆ ˙ %ŔŔ ˆ ˙ # ˆ˙ % Ŕ Ŕ ˆ ˙ # ˆ˙ % Ŕ Ŕ# ˆ ˙ % Ŕ Ŕˆ˙#ˆ˙ %ŔŔˆ˙#ˆ ˙ %ŔŔ#ˆ˙ %ŔŔˆ˙#ˆ˙ %ŔŔˆ˙#ˆ˙ %ŔŔ#ˆ˙ %ŔŔˆ˙#ˆ˙ %ŔŔˆ˙#ˆ˙ %ŔŔ#ˆ˙ %ŔŔˆ˙#ˆ!˙ %ŔŔˆ˙# ˆ˙ % Ŕ Ŕ#!ˆ ˙ %!Ŕ!Ŕý VŞý Wý X…˙#…!˙ %ŔŔƒł…˙#…!˙ %ŔŔƒł#…!˙ %ŔŔƒł … ˙ # …! ˙ % Ŕ Ŕƒł … ˙ # …! ˙ % Ŕ Ŕƒł# …! ˙ % Ŕ Ŕƒł…˙#…!˙ %ŔŔƒł…˙#…!˙ %ŔŔƒł#…!˙ %ŔŔƒł…˙#…!˙ %ŔŔƒł…˙#…!˙ %ŔŔƒł#…!˙ %ŔŔƒł…˙#…!˙ %ŔŔƒł…˙#…!˙ %ŔŔƒł#…!˙ %ŔŔƒł…˙#…!˙ %ŔŔƒł…˙# …! ˙ % Ŕ Ŕƒł#!…!!˙ %!Ŕ!Ŕƒłý VÓý YŻý M‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý VÔý Y°ý M‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý VŐý Yąý M‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý VŞý Y˛M‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý VŤý Sý Z‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý VŹý Sý Z‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý V­ý Sý Z‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý VŽý Sý Z…˙#…˙ %ŔŔƒł…˙#…˙ %ŔŔƒł#…˙ %ŔŔƒł … ˙ # … ˙ % Ŕ Ŕƒł … ˙ # … ˙ % Ŕ Ŕƒł# … ˙ % Ŕ Ŕƒł…˙#…˙ %ŔŔƒł…˙#…˙ %ŔŔƒł#…˙ %ŔŔƒł…˙#…˙ %ŔŔƒł…˙#…˙ %ŔŔƒł#…˙ %ŔŔƒł…˙#…˙ %ŔŔƒł…˙#…˙ %ŔŔƒł#…˙ %ŔŔƒł…˙#…˙ %ŔŔƒł…˙# … ˙ % Ŕ Ŕƒł#!…!˙ %!Ŕ!Ŕƒłý VÖý [=R‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý V×ý [>ý Z?‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý VŘý [@ý ZA‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!ý VŽý […ý Z„‡˙‡‡˙ž ‡‡ ‡ ˙ ‡ ‡ ˙ ž ‡‡ ‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡‡˙‡‡˙ž ‡‡!×DAFlX`L`LäœŹ`HÔL=X..X\...*...\*.. "wŔƒ!"Y@""J@#";@$"J@%"J@&"Y@'";(";€)"Ă@*";€ƒ+"đ@,";-"J@.",@/";0";1";2";3";4";5";6"v7";8";9";:";;";<";=";>";?";ý N ý \! ž ˆ˙" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ ˆ ˙" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ ˆ ˙ " ˆ ˙ D! ŔD$ Ŕ ˆ ˙ " ˆ ˙ D! ŔD$ Ŕ" ˆ ˙ D! ŔD$ Ŕ ˆ˙" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ ˆ ˙" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ ˆ˙" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ ˆ ˙" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ ˆ˙" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ ˆ ˙" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ ˆ˙" ˆ ˙ D!ŔD$Ŕ ˆ ˙" ˆ ˙ D! ŔD$ Ŕ" !ˆ !˙ D!!ŔD$!Ŕý !PŃý !„mý !"!‡ ˙#!‡$˙ %"#ŔŔ˜!‡!˙#!‡$˙ %"#ŔŔ˜#!‡$˙ %"#ŔŔ˜! ‡ ˙ #! ‡$ ˙ %"# Ŕ Ŕ˜! ‡! ˙ #! ‡$ ˙ %"# Ŕ Ŕ˜#! ‡$ ˙ %"# Ŕ Ŕ˜!‡ ˙#!‡$˙ %"#ŔŔ˜!‡!˙#!‡$˙ %"#ŔŔ˜#!‡$˙ %"#ŔŔ˜!‡ ˙#!‡$˙ %"#ŔŔ˜!‡!˙#!‡$˙ %"#ŔŔ˜#!‡$˙ %"#ŔŔ˜!‡ ˙#!‡$˙ %"#ŔŔ˜!‡!˙#!‡$˙ %"#ŔŔ˜#!‡$˙ %"#ŔŔ˜!‡ ˙#!‡$˙ %"#ŔŔ˜!‡!˙#! ‡$ ˙ %"# Ŕ Ŕ˜#!!‡$!˙ %"#!Ŕ!Ŕ˜ý "PŮý "yný ""‡!˙"‡"‡"˙ž "‡‡" ‡! ˙ " ‡" ‡" ˙ ž " ‡‡ "‡!˙"‡"‡"˙ž "‡‡"‡!˙"‡"‡"˙ž "‡‡"‡!˙"‡"‡"˙ž "‡‡"‡!˙"‡"‡"˙ž " ‡‡!ý #PÚý #yoý #€#‡"˙#‡#‡#˙ž #‡‡# ‡" ˙ # ‡# ‡# ˙ ž # ‡‡ #‡"˙#‡#‡#˙ž #‡‡#‡"˙#‡#‡#˙ž #‡‡#‡"˙#‡#‡#˙ž #‡‡#‡"˙#‡#‡#˙ž # ‡‡!ý $PŇý $„dý $#$‡#˙#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜$‡$˙#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜$ ‡# ˙ #$ ‡ ˙ %%& Ŕ Ŕ˜$ ‡$ ˙ #$ ‡ ˙ %%& Ŕ Ŕ˜#$ ‡ ˙ %%& Ŕ Ŕ˜$‡#˙#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜$‡$˙#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜$‡#˙#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜$‡$˙#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜$‡#˙#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜$‡$˙#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜$‡#˙#$‡ ˙ %%&ŔŔ˜$‡$˙#$ ‡ ˙ %%& Ŕ Ŕ˜#$!‡ !˙ %%&!Ŕ!Ŕ˜ý %PŰý %ypý %x%‡$˙%‡%‡%˙ž %‡‡% ‡$ ˙ % ‡% ‡% ˙ ž % ‡‡ %‡$˙%‡%‡%˙ž %‡‡%‡$˙%‡%‡%˙ž %‡‡%‡$˙%‡%‡%˙ž %‡‡%‡$˙%‡%‡%˙ž % ‡‡!ý &PÜý &yqý &y&‡%˙&‡&‡&˙ž &‡‡& ‡% ˙ & ‡& ‡& ˙ ž & ‡‡ &‡%˙&‡&‡&˙ž &‡‡&‡%˙&‡&‡&˙ž &‡‡&‡%˙&‡&‡&˙ž &‡‡&‡%˙&‡&‡&˙ž & ‡‡!ž ']y'…&˙'…'…'˙ž '……' …& ˙ ' …' …' ˙ ž ' …… '…&˙'…'…'˙ž '……'…&˙'…'…'˙ž '……'…&˙'…'…'˙ž '……'…&˙'…'…'˙ž ' ……!ý (€łý (~´(('˙"(T˙ D*ŔDKŔ((˙"(T˙ D*ŔDKŔ"(T˙ D*ŔDKŔ( ' ˙ "( T ˙ D* ŔDK Ŕ( ( ˙ "( T ˙ D* ŔDK Ŕ"( T ˙ D* ŔDK Ŕ('˙"(T˙ D*ŔDKŔ((˙"(T˙ D*ŔDKŔ"(T˙ D*ŔDKŔ('˙"(T˙ D*ŔDKŔ((˙"(T˙ D*ŔDKŔ"(T˙ D*ŔDKŔ('˙"(T˙ D*ŔDKŔ((˙"(T˙ D*ŔDKŔ"(T˙ D*ŔDKŔ('˙"(T˙ D*ŔDKŔ((˙"( T ˙ D* ŔDK Ŕ"(!T!˙ D*!ŔDK!Ŕž ))^_)‰(˙)‰)‰)˙ž )‰‰) ‰( ˙ ) ‰) ‰) ˙ ž ) ‰‰ )‰(˙)‰)‰)˙ž )‰‰)‰(˙)‰)‰)˙ž )‰‰)‰(˙)‰)‰)˙ž )‰‰)‰(˙)‰)‰)˙ž ) ‰‰!ý *‚ľý *śý *‘$*’)˙"*’O˙ D,ŔD@Ŕ*’*˙"*’O˙ D,ŔD@Ŕ"*’O˙ D,ŔD@Ŕ* ’) ˙ "* ’O ˙ D, ŔD@ Ŕ* ’* ˙ "* ’O ˙ D, ŔD@ Ŕ"* ’O ˙ D, ŔD@ Ŕ*’)˙"*’O˙ D,ŔD@Ŕ*’*˙"*’O˙ D,ŔD@Ŕ"*’O˙ D,ŔD@Ŕ*’)˙"*’O˙ D,ŔD@Ŕ*’*˙"*’O˙ D,ŔD@Ŕ"*’O˙ D,ŔD@Ŕ*’)˙"*’O˙ D,ŔD@Ŕ*’*˙"*’O˙ D,ŔD@Ŕ"*’O˙ D,ŔD@Ŕ*’)˙"*’O˙ D,ŔD@Ŕ*’*˙"* ’O ˙ D, ŔD@ Ŕ"*!’O!˙ D,!ŔD@!Ŕž +Ng“+‰*˙+‰+‰+˙ž +‰‰+ ‰* ˙ + ‰+ ‰+ ˙ ž + ‰‰ +‰*˙+‰+‰+˙ž +‰‰+‰*˙+‰+‰+˙ž +‰‰+‰*˙+‰+‰+˙ž +‰‰+‰*˙+‰+‰+˙ž + ‰‰!ý ,Ný ,ge,“,‰+˙4,‰0˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ,‰,˙4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ, ‰+ ˙ 4, ‰@ ˙D- ŔD0 ŔD8 ŔD< ŔD= Ŕ, ‰, ˙ 4, ‰@ ˙D- ŔD0 ŔD8 ŔD< ŔD= Ŕ4, ‰@ ˙D- ŔD0 ŔD8 ŔD< ŔD= Ŕ,‰+˙4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ,‰,˙4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ,‰+˙4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ,‰,˙4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ,‰+˙4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ,‰,˙4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ,‰+˙4,‰@˙D-ŔD0ŔD8ŔD<ŔD=Ŕ,‰,˙4, ‰@ ˙D- ŔD0 ŔD8 ŔD< ŔD= Ŕ4,!‰@!˙D-!ŔD0!ŔD8!ŔD<!ŔD=!Ŕý -¨ý -aˇý -Ž -‰,˙#-‰1˙ %./ŔŔƒł-‰-˙#-‰1˙ %./ŔŔƒł#-‰1˙ %./ŔŔƒł- ‰, ˙ #- ‰1 ˙ %./ Ŕ Ŕƒł- ‰- ˙ #- ‰1 ˙ %./ Ŕ Ŕƒł#- ‰1 ˙ %./ Ŕ Ŕƒł-‰,˙#-‰1˙ %./ŔŔƒł-‰-˙#-‰1˙ %./ŔŔƒł#-‰1˙ %./ŔŔƒł-‰,˙#-‰1˙ %./ŔŔƒł-‰-˙#-‰1˙ %./ŔŔƒł#-‰1˙ %./ŔŔƒł-‰,˙#-‰1˙ %./ŔŔƒł-‰-˙#-‰1˙ %./ŔŔƒł#-‰1˙ %./ŔŔƒł-‰,˙#-‰1˙ %./ŔŔƒł-‰-˙#- ‰1 ˙ %./ Ŕ Ŕƒł#-!‰1!˙ %./!Ŕ!Ŕƒł.`ý .hR.Ž.‰-˙.‰.‰.˙ž .‰‰. ‰- ˙ . ‰. ‰. ˙ ž . ‰‰ .‰-˙.‰.‰.˙ž .‰‰.‰-˙.‰.‰.˙ž .‰‰.‰-˙.‰.‰.˙ž .‰‰.‰-˙.‰.‰.˙ž . ‰‰!/`ý /hSý /Ž%/‰.˙/‰/‰/˙ž /‰‰/ ‰. ˙ / ‰/ ‰/ ˙ ž / ‰‰ /‰.˙/‰/‰/˙ž /‰‰/‰.˙/‰/‰/˙ž /‰‰/‰.˙/‰/‰/˙ž /‰‰/‰.˙/‰/‰/˙ž / ‰‰!ý 0Šý 0aĐ0_0‰/˙#0‰0 ˙ %27ŔŔƒł0‰0˙#0‰0˙ %27ŔŔƒł#0‰˙ %27ŔŔƒł0 ‰/ ˙ #0 ‰0˙ %27 Ŕ Ŕƒł0 ‰0 ˙ #0 ‰0˙ %27 Ŕ Ŕƒł#0 ‰0 ˙ %27 Ŕ Ŕƒł0‰/˙#0‰0˙ %27ŔŔƒł0‰0˙#0‰0 ˙ %27ŔŔƒł#0‰0˙ %27ŔŔƒł0‰/˙#0‰0˙ %27ŔŔƒł0‰0˙#0‰0˙ %27ŔŔƒł#0‰0˙ %27ŔŔƒł0‰/˙#0‰0˙ %27ŔŔƒł0‰0˙#0‰0˙ %27ŔŔƒł#0‰0˙ %27ŔŔƒł0‰/˙#0‰0!˙ %27ŔŔƒł0‰0˙#0 ‰0˙ %27 Ŕ Ŕƒł#0!‰0 ˙ %27!Ŕ!Ŕƒłý 1¸ý 1dšý 1_Z1‰0˙#1‰8˙ %23ŔŔƒł1‰1˙#1‰8˙ %23ŔŔƒł#1‰8˙ %23ŔŔƒł1 ‰0 ˙ #1 ‰8 ˙ %23 Ŕ Ŕƒł1 ‰1 ˙ #1 ‰8 ˙ %23 Ŕ Ŕƒł#1 ‰8 ˙ %23 Ŕ Ŕƒł1‰0˙#1‰8˙ %23ŔŔƒł1‰1˙#1‰8˙ %23ŔŔƒł#1‰8˙ %23ŔŔƒł1‰0˙#1‰8˙ %23ŔŔƒł1‰1˙#1‰8˙ %23ŔŔƒł#1‰8˙ %23ŔŔƒł1‰0˙#1‰8˙ %23ŔŔƒł1‰1˙#1‰8˙ %23ŔŔƒł#1‰8˙ %23ŔŔƒł1‰0˙#1‰8˙ %23ŔŔƒł1‰1˙#1 ‰8 ˙ %23 Ŕ Ŕƒł#1!‰8!˙ %23!Ŕ!Ŕƒł2`ý 2ať2_2‰1˙2‰2‰2˙ž 2‰‰2 ‰1 ˙ 2 ‰2 ‰2 ˙ ž 2 ‰‰ 2‰1˙2‰2‰2˙ž 2‰‰2‰1˙2‰2‰2˙ž 2‰‰2‰1˙2‰2‰2˙ž 2‰‰2‰1˙2‰2‰2˙ž 2 ‰‰!3`ý 3aź3_3‰2˙3‰3‰3˙ž 3‰‰3 ‰2 ˙ 3 ‰3 ‰3 ˙ ž 3 ‰‰ 3‰2˙3‰3‰3˙ž 3‰‰3‰2˙3‰3‰3˙ž 3‰‰3‰2˙3‰3‰3˙ž 3‰‰3‰2˙3‰3‰3˙ž 3 ‰‰!ý 4˝ý 4dşý 4_[4‰3˙4‰4‰4˙ž 4‰‰4 ‰3 ˙ 4 ‰4 ‰4 ˙ ž 4 ‰‰ 4‰3˙4‰4‰4˙ž 4‰‰4‰3˙4‰4‰4˙ž 4‰‰4‰3˙4‰4‰4˙ž 4‰‰4‰3˙4‰4‰4˙ž 4 ‰‰!ý 5žý 5dÁý 5_\5‰4˙5‰5‰5˙ž 5‰‰5 ‰4 ˙ 5 ‰5 ‰5 ˙ ž 5 ‰‰ 5‰4˙5‰5‰5˙ž 5‰‰5‰4˙5‰5‰5˙ž 5‰‰5‰4˙5‰5‰5˙ž 5‰‰5‰4˙5‰5‰5˙ž 5 ‰‰!ý 6żý 6dÂý 6_]6‰5˙6‰6‰6˙ž 6‰‰6 ‰5 ˙ 6 ‰6 ‰6 ˙ ž 6 ‰‰ 6‰5˙6‰6‰6˙ž 6‰‰6‰5˙6‰6‰6˙ž 6‰‰6‰5˙6‰6‰6˙ž 6‰‰6‰5˙6‰6‰6˙ž 6 ‰‰!ý 7Ŕý 7dÇý 7_ 7‰6˙7‰7‰7˙ž 7‰‰7 ‰6 ˙ 7 ‰7 ‰7 ˙ ž 7 ‰‰ 7‰6˙7‰7‰7˙ž 7‰‰7‰6˙7‰7‰7˙ž 7‰‰7‰6˙7‰7‰7˙ž 7‰‰7‰6˙7‰7‰7˙ž 7 ‰‰!ý 8Ăý 8aČ8Ž8‰7˙#8‰=˙ %9;ŔŔ8‰8˙#8‰=˙ %9;ŔŔ#8‰=˙ %9;ŔŔ8 ‰7 ˙ #8 ‰= ˙ %9; Ŕ Ŕ8 ‰8 ˙ #8 ‰= ˙ %9; Ŕ Ŕ#8 ‰= ˙ %9; Ŕ Ŕ8‰7˙#8‰=˙ %9;ŔŔ8‰8˙#8‰=˙ %9;ŔŔ#8‰=˙ %9;ŔŔ8‰7˙#8‰=˙ %9;ŔŔ8‰8˙#8‰=˙ %9;ŔŔ#8‰=˙ %9;ŔŔ8‰7˙#8‰=˙ %9;ŔŔ8‰8˙#8‰=˙ %9;ŔŔ#8‰=˙ %9;ŔŔ8‰7˙#8‰=˙ %9;ŔŔ8‰8˙#8 ‰= ˙ %9; Ŕ Ŕ#8!‰=!˙ %9;!Ŕ!Ŕý 9Äý 9dÉý 9Ž 9‰8˙9‰9‰9˙ž 9‰‰9 ‰8 ˙ 9 ‰9 ‰9 ˙ ž 9 ‰‰ 9‰8˙9‰9‰9˙ž 9‰‰9‰8˙9‰9‰9˙ž 9‰‰9‰8˙9‰9‰9˙ž 9‰‰9‰8˙9‰9‰9˙ž 9 ‰‰!ý :Ĺý :dËý :b#:‰9˙:‰:‰:˙ž :‰‰: ‰9 ˙ : ‰: ‰: ˙ ž : ‰‰ :‰9˙:‰:‰:˙ž :‰‰:‰9˙:‰:‰:˙ž :‰‰:‰9˙:‰:‰:˙ž :‰‰:‰9˙:‰:‰:˙ž : ‰‰!ý ;Ćý ;dĘý ;Ž ;‰:˙;‰;‰;˙ž ;‰‰; ‰: ˙ ; ‰; ‰; ˙ ž ; ‰‰ ;‰:˙;‰;‰;˙ž ;‰‰;‰:˙;‰;‰;˙ž ;‰‰;‰:˙;‰;‰;˙ž ;‰‰;‰:˙;‰;‰;˙ž ; ‰‰!ý <Ěý <§(ý <c<‰;˙<‰<‰<˙ž <‰‰< ‰; ˙ < ‰< ‰< ˙ ž < ‰‰ <‰;˙<‰<‰<˙ž <‰‰<‰;˙<‰<‰<˙ž <‰‰<‰;˙<‰<‰<˙ž <‰‰<‰;˙<‰<‰<˙ž < ‰‰!ý =Íý =arý =c*=‰<˙#=‰@˙ %>?ŔŔ=‰=˙#=‰,˙ %>?ŔŔ#=‰,˙ %>?ŔŔ= ‰< ˙ #= ‰, ˙ %>? Ŕ Ŕ= ‰= ˙ #= ‰, ˙ %>? Ŕ Ŕ#= ‰, ˙ %>? Ŕ Ŕ=‰<˙#=‰,˙ %>?ŔŔ=‰=˙#=‰,˙ %>?ŔŔ#=‰,˙ %>?ŔŔ=‰<˙#=‰,˙ %>?ŔŔ=‰=˙#=‰,˙ %>?ŔŔ#=‰,˙ %>?ŔŔ=‰<˙#=‰,˙ %>?ŔŔ=‰=˙#=‰,˙ %>?ŔŔ#=‰,˙ %>?ŔŔ=‰<˙#=‰,˙ %>?ŔŔ=‰=˙#= ‰, ˙ %>? Ŕ Ŕ#=!‰,!˙ %>?!Ŕ!Ŕý >Îý >e)ý >c*>‰=˙>‰>‰>˙ž >‰‰> ‰= ˙ > ‰> ‰> ˙ ž > ‰‰ >‰=˙>‰>‰>˙ž >‰‰>‰=˙>‰>‰>˙ž >‰‰>‰=˙>‰>‰>˙ž >‰‰>‰=˙>‰>‰>˙ž > ‰‰!ý ?Ďý ?f+ý ?b"?‰>˙?‰?‰?˙ž ?‰‰? ‰> ˙ ? ‰? ‰? ˙ ž ? ‰‰ ?‰>˙?‰?‰?˙ž ?‰‰?‰>˙?‰?‰?˙ž ?‰‰?‰>˙?‰?‰?˙ž ?‰‰?‰>˙?‰?‰?˙ž ? ‰‰!×D¸`lF\..\..FJŠ\&*X\&&....X....\.@";A";B";C";D";E";F";G";H";I";J";K";L"´@M"vN";O";P";Q";R";S";T";U";€ŚV";W"Ň@X";€ƒY";Z";[";\";]";^",@_"J@ý @N'ý @gŢ@b@?˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙@@˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙@ ? ˙ #@ * ˙ %AE Ŕ Ŕ˙˙@ @ ˙ #@ * ˙ %AE Ŕ Ŕ˙˙#@ * ˙ %AE Ŕ Ŕ˙˙@?˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙@@˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙@?˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙@@˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙@?˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙@@˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙@?˙#@*˙ %AEŔŔ˙˙@@˙#@ * ˙ %AE Ŕ Ŕ˙˙#@!*!˙ %AE!Ŕ!Ŕ˙˙ý A`Şý AhTý AcBA‰@˙A‰A‰A˙ž A‰‰A ‰@ ˙ A ‰A ‰A ˙ ž A ‰‰ A‰@˙A‰A‰A˙ž A‰‰A‰@˙A‰A‰A˙ž A‰‰A‰@˙A‰A‰A˙ž A‰‰A‰@˙A‰A‰A˙ž A ‰‰!ý B`Ťý BhUý BcCB‰A˙B‰B‰B˙ž B‰‰B ‰A ˙ B ‰B ‰B ˙ ž B ‰‰ B‰A˙B‰B‰B˙ž B‰‰B‰A˙B‰B‰B˙ž B‰‰B‰A˙B‰B‰B˙ž B‰‰B‰A˙B‰B‰B˙ž B ‰‰!ý C`Źý ChVý CcDC‰B˙C‰C‰C˙ž C‰‰C ‰B ˙ C ‰C ‰C ˙ ž C ‰‰ C‰B˙C‰C‰C˙ž C‰‰C‰B˙C‰C‰C˙ž C‰‰C‰B˙C‰C‰C˙ž C‰‰C‰B˙C‰C‰C˙ž C ‰‰!ý D`­ý DhWý DcED‰C˙D‰D‰D˙ž D‰‰D ‰C ˙ D ‰D ‰D ˙ ž D ‰‰ D‰C˙D‰D‰D˙ž D‰‰D‰C˙D‰D‰D˙ž D‰‰D‰C˙D‰D‰D˙ž D‰‰D‰C˙D‰D‰D˙ž D ‰‰!ý E`Žý EhXý Ec&E‰D˙E‰E‰E˙ž E‰‰E ‰D ˙ E ‰E ‰E ˙ ž E ‰‰ E‰D˙E‰E‰E˙ž E‰‰E‰D˙E‰E‰E˙ž E‰‰E‰D˙E‰E‰E˙ž E‰‰E‰D˙E‰E‰E˙ž E ‰‰!ž FPLiF‰E˙F‰F‰F˙ž F‰‰F ‰E ˙ F ‰F ‰F ˙ ž F ‰‰ F‰E˙F‰F‰F˙ž F‰‰F‰E˙F‰F‰F˙ž F‰‰F‰E˙F‰F‰F˙ž F‰‰F‰E˙F‰F‰F˙ž F ‰‰!GPý Gj,GiG‰F˙G‰G‰G˙ž G‰‰G ‰F ˙ G ‰G ‰G ˙ ž G ‰‰ G‰F˙G‰G‰G˙ž G‰‰G‰F˙G‰G‰G˙ž G‰‰G‰F˙G‰G‰G˙ž G‰‰G‰F˙G‰G‰G˙ž G ‰‰!HPý HLFHcH‰G˙H‰H‰H˙ž H‰‰H ‰G ˙ H ‰H ‰H ˙ ž H ‰‰ H‰G˙H‰H‰H˙ž H‰‰H‰G˙H‰H‰H˙ž H‰‰H‰G˙H‰H‰H˙ž H‰‰H‰G˙H‰H‰H˙ž H ‰‰!IPý ILGIcI‰H˙I‰I‰I˙ž I‰‰I ‰H ˙ I ‰I ‰I ˙ ž I ‰‰ I‰H˙I‰I‰I˙ž I‰‰I‰H˙I‰I‰I˙ž I‰‰I‰H˙I‰I‰I˙ž I‰‰I‰H˙I‰I‰I˙ž I ‰‰!ž JKkXJ‰I˙J‰J‰J˙ž J‰‰J ‰I ˙ J ‰J ‰J ˙ ž J ‰‰ J‰I˙J‰J‰J˙ž J‰‰J‰I˙J‰J‰J˙ž J‰‰J‰I˙J‰J‰J˙ž J‰‰J‰I˙J‰J‰J˙ž J ‰‰!KHý KI-ý K”.KŸJ˙KŸ(˙DMŔKŸK˙KŸ(˙DMŔKŸ(˙DMŔK ŸJ ˙ K Ÿ( ˙DM ŔK ŸK ˙ K Ÿ( ˙DM ŔK Ÿ( ˙DM ŔKŸJ˙KŸ(˙DMŔKŸK˙KŸ(˙DMŔKŸ(˙DMŔKŸJ˙KŸ(˙DMŔKŸK˙KŸ(˙DMŔKŸ(˙DMŔKŸJ˙KŸ(˙DMŔKŸK˙KŸ(˙DMŔKŸ(˙DMŔKŸJ˙KŸ(˙DMŔKŸK˙K Ÿ( ˙DM ŔK!Ÿ(!˙DM!Ŕž LKlXLŠK˙LŠLŠL˙ž LŠŠL ŠK ˙ L ŠL ŠL ˙ ž L ŠŠ LŠK˙LŠLŠL˙ž LŠŠLŠK˙LŠLŠL˙ž LŠŠLŠK˙LŠLŠL˙ž LŠŠLŠK˙LŠLŠL˙ž L ŠŠ!MHý MI/M”MŸL˙MŸK˙DOŔMŸM˙MŸK˙DOŔMŸK˙DOŔM ŸL ˙ M ŸK ˙DO ŔM ŸM ˙ M ŸK ˙DO ŔM ŸK ˙DO ŔMŸL˙MŸK˙DOŔMŸM˙MŸK˙DOŔMŸK˙DOŔMŸL˙MŸK˙DOŔMŸM˙MŸK˙DOŔMŸK˙DOŔMŸL˙MŸK˙DOŔMŸM˙MŸK˙DOŔMŸK˙DOŔMŸL˙MŸK˙DOŔMŸM˙M ŸK ˙DO ŔM!ŸK!˙DO!Ŕž NKlXNŠM˙NźNm@ -ŔŔ¸NŠNŠN˙Nž NŠŠN ŠM ˙N źNm -ŔŔ¸N ŠN ŠN ˙N źNm -ŔŔ¸ž N ŠŠ NŠM˙NźNm -ŔŔ¸NŠNŠN˙NźNm -ŔŔ¸ž NŠŠNŠM˙NźNm -ŔŔ¸NŠNŠN˙NźNm -ŔŔ¸ž NŠŠNŠM˙NźNm -ŔŔ¸NŠNŠN˙NźNm -ŔŔ¸ž NŠŠNŠM˙NźNm -ŔŔ¸NŠNŠN˙NźNm -ŔŔ¸ž N ŠŠ!OKý OL0ý OX1OŠN˙N#OŠM˙ %PQŔŔƒłOŠO˙N#OŠM˙ %PQŔŔƒł#OŠM˙ %PQŔŔƒłO ŠN ˙N #O ŠM ˙ %PQ Ŕ ŔƒłO ŠO ˙N #O ŠM ˙ %PQ Ŕ Ŕƒł#O ŠM ˙ %PQ Ŕ ŔƒłOŠN˙N#OŠM˙ %PQŔŔƒłOŠO˙N#OŠM˙ %PQŔŔƒł#OŠM˙ %PQŔŔƒłOŠN˙N#OŠM˙ %PQŔŔƒłOŠO˙N#OŠM˙ %PQŔŔƒł#OŠM˙ %PQŔŔƒłOŠN˙N#OŠM˙ %PQŔŔƒłOŠO˙N#OŠM˙ %PQŔŔƒł#OŠM˙ %PQŔŔƒłOŠN˙N#OŠM˙ %PQŔŔƒłOŠO˙N#O ŠM ˙ %PQ Ŕ Ŕƒł#O!ŠM!˙ %PQ!Ŕ!ŔƒłPKý PL2ý PX3P•O˙NP•P•P˙Nž P••P •O ˙N P •P •P ˙N ž P •• P•O˙NP•P•P˙Nž P••P•O˙NP•P•P˙Nž P••P•O˙NP•P•P˙Nž P••P•O˙NP•P•P˙Nž P ••!QKý QL4ý QX5Q•P˙NQ•Q•Q˙Nž Q••Q •P ˙N Q •Q •Q ˙N ž Q •• Q•P˙NQ•Q•Q˙Nž Q••Q•P˙NQ•Q•Q˙Nž Q••Q•P˙NQ•Q•Q˙Nž Q••Q•P˙NQ•Q•Q˙Nž Q ••!ž RKLMR‰Q˙NR‰R‰R˙Nž R‰‰R ‰Q ˙N R ‰R ‰R ˙N ž R ‰‰ R‰Q˙NR‰R‰R˙Nž R‰‰R‰Q˙NR‰R‰R˙Nž R‰‰R‰Q˙NR‰R‰R˙Nž R‰‰R‰Q˙NR‰R‰R˙Nž R ‰‰!ž SKlXS‰R˙NS‰S‰S˙Nž S‰‰S ‰R ˙N S ‰S ‰S ˙N ž S ‰‰ S‰R˙NS‰S‰S˙Nž S‰‰S‰R˙NS‰S‰S˙Nž S‰‰S‰R˙NS‰S‰S˙Nž S‰‰S‰R˙NS‰S‰S˙Nž S ‰‰!THý TI†ý TJ6T’S˙N"T’U˙ D ŔD(ŔT’T˙N"T’U˙ D ŔD(Ŕ"T’U˙ D ŔD(ŔT ’S ˙N "T ’ U ˙ D ŔD( ŔT ’(T ˙N "T ’ U ˙ D ŔD( Ŕ"T ’ U ˙ D ŔD( ŔT’(S˙N"T’ U˙ D ŔD(ŔT’(T˙N"T’ U˙ D ŔD(Ŕ"T’ U˙ D ŔD(ŔT’(S˙N"T’ U˙ D ŔD(ŔT’(T˙N"T’ U˙ D ŔD(Ŕ"T’ U˙ D ŔD(ŔT’(S˙N"T’ U˙ D ŔD(ŔT’(T˙N"T’ U˙ D ŔD(Ŕ"T’ U˙ D ŔD(ŔT’(S˙N"T’ U˙ D ŔD(ŔT’(T˙N"T ’ U ˙ D ŔD( Ŕ"T!’ U!˙ D !ŔD(!Ŕž UŁ¤ĽU‹T˙N"U‹U˙ DTŔDXŔU‹U˙N"U‹m˙ DTŔDXŔ"U‹k˙ DTŔDXŔU ‹T ˙N "U ‹ U ˙ DT ŔDX ŔU ‹( ˙N "U ‹ U ˙ DT ŔDX Ŕ"U ‹ ˙ DT ŔDX ŔU‹(T˙N"U‹ U˙ DTŔDXŔU‹(˙N"U‹ U˙ DTŔDXŔ"U‹ ˙ DTŔDXŔU‹(T˙N"U‹ U˙ DTŔDXŔU‹(˙N"U‹ U˙ DTŔDXŔ"U‹ ˙ DTŔDXŔU‹(T˙N"U‹ U˙ DTŔDXŔU‹(˙N"U‹ U˙ DTŔDXŔ"U‹ ˙ DTŔDXŔU‹(T˙N"U‹ U˙ DTŔDXŔU‹(˙N"U ‹ U˙ DT ŔDX Ŕ"U!‹ ˙ DT!ŔDX!ŔVHý VI7ý VJ8V–˙NV–V–V˙Nž V––V – ˙N V –V –V ˙N ž V –– V–˙NV–V–V˙Nž V––V–˙NV–V–V˙Nž V––V–˙NV–V–V˙Nž V––V–!˙NV–V–V˙Nž V ––!ž WKlXW‰V˙NW‰W‰W˙Nž W‰‰W ‰V ˙N W ‰W ‰W ˙N ž W ‰‰ W‰V˙NW‰W‰W˙Nž W‰‰W‰V˙NW‰W‰W˙Nž W‰‰W‰V˙NW‰W‰W˙Nž W‰‰W‰V˙NW‰W‰W˙Nž W ‰‰!ý Xmý XfXœXW˙N.X,˙DYŔD\ŔDhŔDkŔXX˙N.X˙DYŔD\ŔDhŔDkŔ.X˙DYŔD\ŔDhŔDkŔX W ˙N .X X ˙DY ŔD\ ŔDh ŔDk ŔX X ˙N .X X ˙DY ŔD\ ŔDh ŔDk Ŕ.X X ˙DY ŔD\ ŔDh ŔDk ŔXW˙N.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔXX˙N.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔ.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔXW˙N.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔXX˙N.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔ.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔXW˙N.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔXX˙N.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔ.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔXW˙N.XX˙DYŔD\ŔDhŔDkŔXX˙N.X X˙DY ŔD\ ŔDh ŔDk Ŕ.X!X ˙DY!ŔD\!ŔDh!ŔDk!Ŕý Ynbý Y Ýý YMPY•X˙N#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`Y•Y˙N#Y•X˙ %Z[ŔŔ`#Y•X˙ %Z[ŔŔ`Y •X ˙N #Y •Y ˙ %Z[ Ŕ Ŕ`Y •Y ˙N #Y •Y ˙ %Z[ Ŕ Ŕ`#Y •Y ˙ %Z[ Ŕ Ŕ`Y•X˙N#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`Y•Y˙N#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`Y•X˙N#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`Y•Y˙N#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`Y•X˙N#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`Y•Y˙N#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`Y•X!˙N#Y•Y˙ %Z[ŔŔ`Y•Y˙N#Y •Y˙ %Z[ Ŕ Ŕ`#Y!•Y ˙ %Z[!Ŕ!Ŕ`Zný Zgý ZMzZ•Y˙NZ•Z•Z˙Nž Z••Z •Y ˙N Z •Z •Z ˙N ž Z •• Z•Y˙NZ•Z•Z˙Nž Z••Z•Y˙NZ•Z•Z˙Nž Z••Z•Y˙NZ•Z•Z˙Nž Z••Z•Y!˙NZ•Z•Z˙Nž Z ••![ný [hý [M{[•Z˙N[•[•[˙Nž [••[ •Z ˙N [ •[ •[ ˙N ž [ •• [•Z˙N[•[•[˙Nž [••[•Z˙N[•[•[˙Nž [••[•Z˙N[•[•[˙Nž [••[•Z˙N[•[•[˙Nž [ ••!ý \ncý \sý \M9\•[˙N(\•X˙D]ŔDfŔDgŔ\•\˙N(\•Y˙D]ŔDfŔDgŔ(\•Y˙D]ŔDfŔDgŔ\ •[ ˙N (\ •\ ˙D] ŔDf ŔDg Ŕ\ •\ ˙N (\ •\ ˙D] ŔDf ŔDg Ŕ(\ •\ ˙D] ŔDf ŔDg Ŕ\•[˙N(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ\•\˙N(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ\•[˙N(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ\•\˙N(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ\•[˙N(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ\•\˙N(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ\•[˙N(\•\˙D]ŔDfŔDgŔ\•\˙N(\ •\˙D] ŔDf ŔDg Ŕ(\!•\ ˙D]!ŔDf!ŔDg!Ŕý ]n|ý ]p‡]M]‰\˙N"]‰\ţ D^ŔDbŔ]‰]˙N"]‰\˙ D^ŔDbŔ"]‰\˙ D^ŔDbŔ] ‰\ ˙N "] ‰] ˙ D^ ŔDb Ŕ] ‰] ˙N "] ‰] ˙ D^ ŔDb Ŕ"] ‰] ˙ D^ ŔDb Ŕ]‰\˙N"]‰]˙ D^ŔDbŔ]‰]˙N"]‰]˙ D^ŔDbŔ"]‰]˙ D^ŔDbŔ]‰\˙N"]‰]˙ D^ŔDbŔ]‰]˙N"]‰]˙ D^ŔDbŔ"]‰]˙ D^ŔDbŔ]‰\˙N"]‰]˙ D^ŔDbŔ]‰]˙N"]‰]˙ D^ŔDbŔ"]‰]˙ D^ŔDbŔ]‰\!˙N"]‰]˙ D^ŔDbŔ]‰]˙N"] ‰]˙ D^ ŔDb Ŕ"]!‰] ˙ D^!ŔDb!Ŕý ^nˆý ^‰^M^•]˙N#^•^˙ %_aŔŔ^•^˙N#^•]˙ %_aŔŔ#^•]˙ %_aŔŔ^ •] ˙N #^ •^ ˙ %_a Ŕ Ŕ^ •^ ˙N #^ •^ ˙ %_a Ŕ Ŕ#^ •^ ˙ %_a Ŕ Ŕ^•]˙N#^•^˙ %_aŔŔ^•^˙N#^•^˙ %_aŔŔ#^•^˙ %_aŔŔ^•]˙N#^•^˙ %_aŔŔ^•^˙N#^•^˙ %_aŔŔ#^•^˙ %_aŔŔ^•]˙N#^•^˙ %_aŔŔ^•^˙N#^•^˙ %_aŔŔ#^•^˙ %_aŔŔ^•]!˙N#^•^˙ %_aŔŔ^•^˙N#^ •^˙ %_a Ŕ Ŕ#^!•^ ˙ %_a!Ŕ!Ŕ_ný _qŠý _M˜_•^˙N_•_•_˙Nž _••_ •^ ˙N _ •_ •_ ˙N ž _ •• _•^˙N_•_•_˙Nž _••_•^˙N_•_•_˙Nž _••_•^˙N_•_•_˙Nž _••_•^!˙N_•_•_˙Nž _ ••!×D-`lX.....&&&ÚÖ=X**F0*\**śFX`"I@a";b"h@c";@d"”@e";f"vg";h";i";j";k";l";m";n"´Ŕwo";p";q";r";s";t";u";v";w";x";y";z";{";|";}";~";";`ný `q‹ý `r™`•_˙N`•`•`˙Nž `••` •_ ˙N ` •` •` ˙N ž ` •• `•_˙N`•`•`˙Nž `••`•_˙N`•`•`˙Nž `••`•_˙N`•`•`˙Nž `••`•_˙N`•`•`˙Nž ` ••!aný aqŒý aiša‰`˙Na‰a‰a˙Nž a‰‰a ‰` ˙N a ‰a ‰a ˙N ž a ‰‰ a‰`˙Na‰a‰a˙Nž a‰‰a‰`˙Na‰a‰a˙Nž a‰‰a‰`˙Na‰a‰a˙Nž a‰‰a‰`˙Na‰a‰a˙Nž a ‰‰!ý bný b•bib•a˙N#b•b˙ %ceŔŔb•b˙N#b•^˙ %ceŔŔ#b•^˙ %ceŔŔb •a ˙N #b •b ˙ %ce Ŕ Ŕb •b ˙N #b •b ˙ %ce Ŕ Ŕ#b •b ˙ %ce Ŕ Ŕb•a˙N#b•b˙ %ceŔŔb•b˙N#b•b˙ %ceŔŔ#b•b˙ %ceŔŔb•a˙N#b•b˙ %ceŔŔb•b˙N#b•b˙ %ceŔŔ#b•b˙ %ceŔŔb•a˙N#b•b˙ %ceŔŔb•b˙N#b•b˙ %ceŔŔ#b•b˙ %ceŔŔb•a˙N#b•b˙ %ceŔŔb•b˙N#b •b˙ %ce Ŕ Ŕ#b!•b ˙ %ce!Ŕ!Ŕcný cŽý ci›c‰b˙Nc‰c‰c˙Nž c‰‰c ‰b ˙N c ‰c ‰c ˙N ž c ‰‰ c‰b˙Nc‰c‰c˙Nž c‰‰c‰b˙Nc‰c‰c˙Nž c‰‰c‰b˙Nc‰c‰c˙Nž c‰‰c‰b!˙Nc‰c‰c˙Nž c ‰‰!dný dý diœd‰c˙Nd‰d‰d˙Nž d‰‰d ‰c ˙N d ‰d ‰d ˙N ž d ‰‰ d‰c˙Nd‰d‰d˙Nž d‰‰d‰c˙Nd‰d‰d˙Nž d‰‰d‰c˙Nd‰d‰d˙Nž d‰‰d‰c˙Nd‰d‰d˙Nž d ‰‰!ený eý eie‰d˙Ne‰e‰e˙Nž e‰‰e ‰d ˙N e ‰e ‰e ˙N ž e ‰‰ e‰d˙Ne‰e‰e˙Nž e‰‰e‰d˙Ne‰e‰e˙Nž e‰‰e‰d˙Ne‰e‰e˙Nž e‰‰e‰d˙Ne‰e‰e˙Nž e ‰‰!ý fn}ý fstý fif‰e˙Nf‰f‰f˙Nž f‰‰f ‰e ˙N f ‰f ‰f ˙N ž f ‰‰ f‰e˙Nf‰f‰f˙Nž f‰‰f‰e˙Nf‰f‰f˙Nž f‰‰f‰e˙Nf‰f‰f˙Nž f‰‰f‰e˙Nf‰f‰f˙Nž f ‰‰!ý gn~ý gouý gi‚g‰f˙Ng‰g‰g˙Nž g‰‰g ‰f ˙N g ‰g ‰g ˙N ž g ‰‰ g‰f˙Ng‰g‰g˙Nž g‰‰g‰f˙Ng‰g‰g˙Nž g‰‰g‰f˙Ng‰g‰g˙Nž g‰‰g‰f˙Ng‰g‰g˙Nž g ‰‰!ý hnký h—–ý h˜:h•g˙N#h•h˙ %ijŔŔh•h˙N#h•b˙ %ijŔŔ#h•b˙ %ijŔŔh •g ˙N #h •h ˙ %ij Ŕ Ŕh •h ˙N #h •h ˙ %ij Ŕ Ŕ#h •h ˙ %ij Ŕ Ŕh•g˙N#h•h˙ %ijŔŔh•h˙N#h•h˙ %ijŔŔ#h•h˙ %ijŔŔh•g˙N#h•h˙ %ijŔŔh•h˙N#h•h˙ %ijŔŔ#h•h˙ %ijŔŔh•g˙N#h•h˙ %ijŔŔh•h˙N#h•h˙ %ijŔŔ#h•h˙ %ijŔŔh•g˙N#h•h˙ %ijŔŔh•h˙N#h •h˙ %ij Ŕ Ŕ#h!•h ˙ %ij!Ŕ!Ŕý in‘ý iĄHý i™Ii•h˙Ni•i•i˙Nž i••i •h ˙N i •i •i ˙N ž i •• i•h˙Ni•i•i˙Nž i••i•h˙Ni•i•i˙Nž i••i•h˙Ni•i•i˙Nž i••i•h!˙Ni•i•i˙Nž i ••!ý jn’ý jĄJý j™Kj•i˙Nj•j•j˙Nž j••j •i ˙N j •j •j ˙N ž j •• j•i˙Nj•j•j˙Nž j••j•i˙Nj•j•j˙Nž j••j•i˙Nj•j•j˙Nž j••j•i˙Nj•j•j˙Nž j ••!ý knlý k——ý k˜;k•j˙N#k•k˙ %lmŔŔk•k˙N#k•h˙ %lmŔŔ#k•h˙ %lmŔŔk •j ˙N #k •k ˙ %lm Ŕ Ŕk •k ˙N #k •k ˙ %lm Ŕ Ŕ#k •k ˙ %lm Ŕ Ŕk•j˙N#k•k˙ %lmŔŔk•k˙N#k•k˙ %lmŔŔ#k•k˙ %lmŔŔk•j˙N#k•k˙ %lmŔŔk•k˙N#k•k˙ %lmŔŔ#k•k˙ %lmŔŔk•j˙N#k•k˙ %lmŔŔk•k˙N#k•k˙ %lmŔŔ#k•k˙ %lmŔŔk•j˙N#k•k˙ %lmŔŔk•k˙N#k •k˙ %lm Ŕ Ŕ#k!•k ˙ %lm!Ŕ!Ŕý ln“ý l˘Lý l™Ml•k˙Nl•l•l˙Nž l••l •k ˙N l •l •l ˙N ž l •• l•k˙Nl•l•l˙Nž l••l•k˙Nl•l•l˙Nž l••l•k˙Nl•l•l˙Nž l••l•k!˙Nl•l•l˙Nž l ••!ý mn”ý mdNý m™Om•l˙Nm•m•m˙Nž m••m •l ˙N m •m •m ˙N ž m •• m•l˙Nm•m•m˙Nž m••m•l˙Nm•m•m˙Nž m••m•l˙Nm•m•m˙Nž m••m•l˙Nm•m•m˙Nž m ••!žHntuv––––––––––––––––––––––––––––––!žBoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBpxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBqxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žByxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB}xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!×Dh,l**X***..\..\..LFFFFFFFFFFFFFFFF€";";‚";ƒ";„";…";†";‡";ˆ";‰";Š";‹";Œ";";Ž";";";‘";’";“";”";•";–";—";˜";™";š";›";œ";";ž";Ÿ";žB€xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB‚xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBƒxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB…xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB†xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB‡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBˆxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB‰xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŠxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB‹xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŒxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŽxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB‘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB”xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB–xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB—xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB˜xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB™xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBšxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB›xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBœxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBžxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŸxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!×D@ lFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ";Ą";˘";Ł";¤";Ľ";Ś";§";¨";Š";Ş";Ť";Ź";­";Ž";Ż";°";ą";˛";ł";´";ľ";ś";ˇ";¸";š";ş";ť";ź";˝";ž";ż";žB xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBĄxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB˘xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŁxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB¤xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBĽxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŚxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB§xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB¨xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŠxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŞxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŤxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŹxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŽxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŻxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB°xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBąxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB˛xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBłxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB´xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBľxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBśxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBˇxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB¸xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBšxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBşxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBťxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBźxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žB˝xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBžxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBżxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!×D@ lFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFŔ";Á";Â";Ă";Ä";Ĺ";Ć";Ç";Č";É";Ę";Ë";Ě";Í";Î";Ď";Đ";Ń";žBŔxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBÁxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBÂxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBĂxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBÄxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBĹxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBĆxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBÇxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBČxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBÉxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBĘxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBËxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBĚxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBÍxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBÎxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBĎxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBĐxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!žBŃxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!×(TTFFFFFFFFFFFFFFFFF>ž@ A  ĺ’  ! !ď7gg˙˙˙˙D éÍÉŔ Ř˝ düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„Ą"˙˙ŕ?ŕ? U>ś@ď7 éÍÉŔ ßž düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„Ą"˙ŕ?ŕ? U>ś@ď7 éÍÉŔ ćż düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„Ą"˙ŕ?ŕ? U>ś@ď7 éÍÉŔ íŔ düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„Ą"˙ŕ?ŕ? U>ś@000ď7 éÍÉŔ ôÁ düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„Ą"˙ŕ?ŕ? U>ś@ď7 éÍÉŔ ű  düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„Ą"˙ŕ?ŕ? U>ś@ď7 éÍÉŔ Ä düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„Ą"˙ŕ?ŕ? U>ś@ď7 ţ˙ŕ…ŸňůOhŤ‘+'łŮ0źHPdx  œ ¨´ă MStojnova MStojnovaMicrosoft Excel@SÇVŇżČ@U@ŞăźČ@€9 ÓżČţ˙ŐÍ՜.“—+,ůŽ0x PX€ ˆ˜  ¨ 6ă Ministry of Finance - Bulgaria' Sheet1Sheet2Sheet3Sheet4Sheet5Sheet6Sheet7Sheet8Sheet1!Print_AreaSheet1!Print_Titles Worksheets Named Ranges !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ Ą˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹ­ŽŻ°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢßŕáâţ˙˙˙äĺćçčéęţ˙˙˙ěíîďđńňţ˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙ ŔFŕđ‰ŔČţ˙˙˙Workbook˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙QÄSummaryInformation(˙˙˙˙ăDocumentSummaryInformation8˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ë