"Актуализирана есенна макроикономическа прогноза, ноември 2016 г. (при изготвяне на прогнозата са използвани статистически данни, публикувани до 28 октомври 2016 г.)","","","","","","" "","","","","","","" "ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ","2014*","2015*","2016**","2017**","2018**","2019**" "","","","","","","" "Световна икономика (реален растеж, %)","3.411","3.09","3.134053866846969","3.447473818823397","3.641141379351936","3.747720200590976" "Европейска икономика - ЕС 28 (%)","1.4","2","1.8","1.625867205898501","1.815679785385214","1.79348492005478" "Валутен курс щ.д./евро ","1.3285","1.109512890624999","1.110147199999998","1.093689999999996","1.093689999999996","1.093689999999996" "Цена на петрол ""Брент"" (щ.д./барел)","98.9375","52.37","44.29335145600638","52.21663748676239","54.73979597760356","56.13069967251671" "Цена на неенергийни суровини (в щ.д., %)","-4.627065104297571","-14.99940711435002","-2.267915007191348","1.675234014971693","2.415359858009822","2.322015261446353" "БВП (млн. лв.)","83634.32399999999","88571.323","91665.21496122394","95347.59636440199","99579.86979948157","104086.7060056411" "БВП (реален растеж %)","1.32884994234071","3.617443001033877","3.2","2.9","3","3" "Потребление","2.185547355460301","3.827024039790004","1.6","3","2.6","2.7" "Брутообразуване на основен капитал","3.421206390040425","2.660729776796188","0.1","1.1","3.2","4.2" "Износ на стоки и услуги","3.124970527998784","5.73681782546447","4.1","3.2","3.7","3.7" "Внос на стоки и услуги","5.160610840919361","5.443063322605909","2.5","2.7","3.3","3.7" "Заетост (СНС) (%)","0.3679005324153053","0.3500050230550897","1.1","0.7","0.6","0.5" "Коефициент на безработица (НРС, %)","11.42339344603226","9.142942762960745","8.1","7.2","6.7","6.4" "Компенсации на един нает (%)","5.59729033284782","5.64384311417831","3.8","4.6","5.3","5.6" "Дефлатор на БВП (%)","0.4520565249077606","2.205839555406968","0.3","1.1","1.4","1.5" "Средногодишна инфлация (ХИПЦ, %)","-1.600121440346512","-1.060371282431049","-1.2","1.1","1.5","1.7" "Текуща сметка (% от БВП)","0.08211306128047964","0.3806188860836471","2","1.4","1.2","1.2" "Търговски баланс (% от БВП)","-6.493125910893481","-5.79077514980427","-4.8","-4.9","-4.6","-4.6" "Преки чуждестранни инвестиции (% от БВП)","3.598929416440086","3.666573289487271","3.7","3.8","3.8","3.8" "М3 (%)","1.144220334027346","8.757672502164237","8.300000000000001","8.800000000000001","9","9.300000000000001" "Вземания от фирми (%)","-10.7547052279545","-1.804060943164799","0.7","2.8","4.9","6.2" "Вземания от домакинства (%)","-1.62329624879608","-1.314531266633452","1.2","3.7","4.1","4.5" "","","","","","","" "","","","","","","" "* отчетни данни / ","","","","","","" "** прогноза","","","","","",""