Календар

 • 2018
 • ДЕК
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТНОСНО: ОТПРАВЕНИ ПИСМЕНИ ВЪПРОСИ ПО ПОВОД ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЛОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ В ГРАД ЯМБОЛ

05.07.2017 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ Г-Н НИКОЛАЙ ПЕНЕВ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"

Относно: Отправени писмени въпроси по повод отворено писмо от група общински съветници от Общински съвет Ямбол във връзка със салон за обслужване на клиенти на Национална агенция за приходите в град Ямбол

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЕВ,

В отговор на поставените въпроси, Ви информирам за следното:

Във връзка с Ваше писмо с вх. №754-06-299/28.06.2017 г. на Народното събрание на Република България, до министъра на финансите, с въпроси, касаещи недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ партерен етаж с 2 стаи, 1 зала и санитарен възел от масивна триетажна сграда, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Кабиле" №1, разположен в поземлен имот с идентификатор 87374.537.152.4, понастоящем използван от офис за обслужване Ямбол към ТД на НАП Бургас като салон за обслужване на клиенти, Ви уведомявам за следното:

От страна на Национална агенция за приходите неколкократно са отправяни предложения до кмета на община Ямбол за безвъзмездно предоставяне на имота в управление на НАП. С писма изх. №06-00-7#7/13.06.2014 г. и изх. №06-00-7#12/28.04.2017 г. от изпълнителния директор на НАП, кметът на община Ямбол е уведомен за необходимостта от продължаване ползването на имота за нуждите от обслужване на клиентите на приходната администрация, като са излагани подробни мотиви в тази връзка.

С писмо изх. №16-12-212/20.06.2017 г. до кмета на община Ямбол, министърът на финансите е изразил подкрепата си за отправеното от изпълнителния директор на НАП предложение за предоставяне безвъзмездно на имота в управление на НАП, като на свой ред е изложил подробни мотиви относно целесъобразността на подобно решение.

 Отделно, на 12.04.2017 г. е проведена среща между директора на ТД на НАП Бургас и началника на отдел „Логистика" в ТД на НАП Бургас, от една страна, и областния управител на област Ямбол и кмета на община Ямбол, от друга страна. От страна на кмета на община Ямбол е уточнено, че общината не разполага със свободни имоти, които да бъдат предоставени в управление на Национална агенция за приходите за нуждите на офис за обслужване Ямбол към ТД на НАП Бургас. Областният управител е предложил две сгради за удовлетворяване на нуждите, но за всяка от тях е необходимо осъществяването на основен ремонт и влагането на значителни средства за извършването му, както и за привеждане на помещенията в състояние, годно да обслужва дейността на НАП по предназначение. Преценено е, че придобиването на тези държавни имоти в управление от НАП към момента е нецелесъобразно както от финансова страна, така и от гледна точка на произтичащото от това затрудняване за продължителен период от време на дейността по обслужването на клиентите на приходната агенция на територията на област Ямбол.

До кмета на община Ямбол не е отправяно предложение по чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за общинската собственост за евентуална замяна на имота с друг, държавен, тъй като НАП не разполага с имот, който би могъл да бъде предложен за замяна, поради крайната недостатъчност на помещенията на територията на община Ямбол, в които се осъществява дейността на агенцията. Показателно за острата необходимост от административни помещения за дейността на НАП е предоставянето безвъзмездно за ползване на НАП от страна на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), на още 5 помещения (две от които сервизни)  в административна сграда, находяща се в гр. Ямбол, ул. „Джон Атанасов" №6, в допълнение към ползваните до момента по силата на споразумителен протокол №1(52/28.03.2012 г. по описа на НАП) между двете институции. Нито едно от тези помещения, обаче, не се намира на партерен или първи етаж, което не позволява да бъдат използвани за предоставяне на услуги на клиентите на приходната агенция при спазване на изискванията за осигуряване на достъпна среда за гражданите, съгласно Закона за устройство на територията.

В заключение бих искал да отбележа, че бъдещи обсъждания на въпроса и възможни решения, следва да отчитат възможностите и интересите на всички страни, в съответствие със закона, но най-вече интересите на гражданите и представителите на бизнеса на територията на област Ямбол.

М И Н И С Т Ъ Р: ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация