Календар

 • 2018
 • ОКТ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТНОСНО: ПРЕДСТОЯЩО ОДОБРЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г.

29.06.2017 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ СВЕТЛА БЪЧВАРОВА И ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Относно: Предстоящо одобрение на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ,

В отговор на поставените въпроси, Ви информирам за следното:

Със Закона за държавния бюджет (ЗДБРБ) за 2017 г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2017 г. под формата на субсидии по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, целева субсидия за капиталови разходи. Размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община се изчислява като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени на база на натурални показатели и стандарти, приети с решение на Министерския съвет. Критериите и начина на определяне на изравнителната субсидия, размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община и на целевата субсидия за капиталови разходи са определени по механизъм, приет със ЗДБРБ.

В хода на бюджетната година, въз основа на анализ на изпълнението на Консолидираната фискална програма, с акт на Министерския съвет и при условия и ред определени в Закона за публичните финанси,  могат да се одобряват допълнителни трансфери за общини, въз основа на ясни и прозрачни критерии, приложими са всички общини и обвързани с натурални, стойностни и регионални показатели, отразяващи спецификата на съответната община. С постановления  на Министерския съвет през 2017 г. са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общини, за покриване на част от транспортните разходи по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти  в планински и малки селища; за финансиране на  новоразкрити социални услуги за деца и възрастни; за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни; за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници; за изплащане на действително извършени разходи от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования; за предотвратяване, за овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и за превантивни действия в тази посока. Информация за размера и разпределението на тези средства може да се намери на сайта на Министерството на финансите.

С акт на Министерския съвет се предоставят допълнителни средства на общините и по национални програми на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата.

Отбелязваме, че предоставянето на допълнителни средства на общини е обвързано единствено с постигането на заложените цели в  национални програми и стратегически задачи на Правителството за развитие на приоритетни секторни политики в областта на образованието, социалната, културната, духовната и регионалните сфери. Финансирането на общините е обвързано с изисквания за спазване на фискалните правила и дисциплина, определени в Закона за публичните финанси и годишния закон за държавния бюджет за 2017 г. и приложими към местните власти по отношение на дълга, просрочените задължения, бюджетното салдо, поетите ангажименти за разходи и задълженията за разходи на общините. Допълнително, финансите на общините се наблюдават текущо и се инициират конкретни проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция за проверка на законосъобразността и целесъобразността на изразходваните средства.

М И Н И С Т Ъ Р: ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация