Календар

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТНОСНО:СЪБИРАЕМОСТ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

26.10.2017 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ ДИМИТЪР БОЙЧЕВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ НА ГЕРБ

Относно: Събираемост на местни данъци и такси на територията на Община Несебър 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОЙЧЕВ,

В отговор на Ваше запитване с № 754-06-682 от 19.10.2017 г. относно събираемостта на местните данъци и такси на територията на Община Несебър, Ви уведомявам следното:

Въз основа на данните, предоставени от общините в съответствие с разпоредбата на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), налични към 23.10.2017 г., Ви представям следната информация за събираемостта на данъка върху недвижимите имоти, туристическия данък и таксата за битови отпадъци за община Несебър:

  1. Събираемост на данъка върху недвижимите имоти, туристическия данък и таксата за битови отпадъци към 31.12.2016 г. (за текущата година):

Община

ЕБК код на вид задължение

Име на вид задължение

Събираемост (%)

НЕСЕБЪР

1301

данък върху недвижими имот

70,72%

НЕСЕБЪР

1308

туристически данък

90,70%

НЕСЕБЪР

2707

такса за битови отпадъци

67,31%

 

  1. Събираемост на данъка върху недвижимите имоти, туристическия данък и таксата за битови отпадъци към 30.09.2017 г. (за текущата година):

Община

ЕБК код на вид задължение

Име на вид задължение

Събираемост (%)

НЕСЕБЪР

1301

данък върху недвижими имоти

60,95%

НЕСЕБЪР

1308

туристически данък

84,87%

НЕСЕБЪР

2707

такса за битови отпадъци

56,43%

 

Останалите такси се заплащат в съответните заведения или при издаване на разрешително и за тях не се определят задължения предварително, респективно няма информация за събираемост. В тази връзка, не се предоставя и не е налична информация по чл. 5а от ЗМДТ за събираемост на таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна, за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени със същия закон.

В чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от ЗМДТ е регламентирано, че общинският съвет определя размера на местните такси и приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на съответната община. Информацията за тези размери е официална, общественодостъпна и публична, тъй като същите размери се определят в нормативни актове на общинските съвети (наредби), които по силата на чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се разгласяват чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в съответния правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В този смисъл данните биха могли да бъдат изискани от община Несебър.

Информацията, която се предоставя по електронен път на Министерството на финансите, въз основа на чл. 5а от ЗМДТ, не включва определените от общинските съвети размери (ставки) на местните данъци и такси. Липсват законови разпоредби, които да задължават Министерството на финансите да събира информация за приети от общинските съвети размери на местните данъци и такси.

Независимо от посоченото по-горе, Ви предоставям наличната в Министерството на финансите информация за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти по чл. 22 от ЗМДТ, определен за жилищни имоти на физически лица, събирана чрез справка от общините за целите на извършвани анализи.

 

Община

Размер (ставка) на данъка върху недвижимите имоти, определен от Общинския съвет за 2016 г. по чл. 22 от ЗМДТ - за жилищни имоти на физически лица

Размер (ставка) на данъка върху недвижимите имоти, определен от Общинския съвет за 2017 г. по чл. 22 от ЗМДТ - за жилищни имоти на физически лица

HECEБЪP

1,2 на хиляда върху данъчната оценка

1,8 на хиляда върху данъчната оценка

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация