Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията на бюджета

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА В СЕБРА И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДНИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В КАЛЕНДАРА ВЛЯВО

 

Информацията за съответния ден съдържа данни за следните плащания:

 

1. Плащания в СЕБРА

 • Плащания от левови бюджетни сметки в Българска народна банка на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, бюджетните организации по чл.13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, включени в единната сметка;
 • Плащания от левови сметки за средствата от Европейския съюз в Българска народна банка - Национален фонд, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, сметка към министъра на финансите за средствата от продажбата на предписани емисионни единици по чл. 142в от Закона за опазване на околната среда;
 • Предоставени трансфери/субсидии/временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините:

- обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
- трансфери за местни дейности;
- целева субсидия за капиталови разходи;
- други целеви трансфери;
- временни безлихвени заеми.

 

2. Други плащания

 • Субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел;
 • Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници);
 • Вноска в общия бюджет на ЕС;
 • Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания и др.

 

 

В информацията не се включват:

 

- плащания от валутни сметки на бюджетните организации и сметки, открити за обслужване на средства по международни програми и споразумения, при наличие на изрично изискване за отделна банкова сметка в съответните договори и регламенти на ЕС;

- плащания по схемата за централизирано разплащане на осигурителни вноски по реда на чл. 159 от Закона за публичните финанси;

- операции, които подлежат на включване в отчетите за изпълнение на съответния бюджет или сметките за средства от Европейския съюз, които се приравняват на касов поток в съответствие с изискванията за отчетността на бюджетните организации на касова основа съгласно т. 7.4 от ДДС 20/2004 г. (финансов лизинг и др.).

Посочените операции представляват незначителен по обем ресурс.

 

 

Система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)

 

Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за наблюдение на инициираните плащания от включените в нея бюджетни организации и управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Внедряването и усъвършенстването на СЕБРА е основен компонент на бюджетната реформа и в частност на реформата в платежната система за бюджетния сектор, чрез която се постигат следните основни цели:

 • усъвършенстване на бюджетните плащания и рационализиране на платежния процес чрез централизиране на паричния ресурс в лева в Българска народна банка и децентрализирано управление и контрол на плащанията на отделните системи, чрез съответния първостепенен разпоредител с бюджет;
 • осъществяване на агрегиран контрол и управление на плащанията чрез залагане на общ лимит за плащания на съответните разпоредители с бюджет, с оглед осигуряване на ритмичност при финансирането на държавните разходи.

Постигнати резултати:

 • модернизация, опростяване и рационализиране на касовото управление и изпълнението на бюджета;
 • подобряване ефективността при управлението на бюджетните ресурси;
 • ограничаване на разплащанията в брой в максимална степен;
 • повишаване на фискалната прозрачност;
 • подобряване на фискалната дисциплина.

 

Код за вид плащане в СЕБРА

 

Информацията за извършените плащания в СЕБРА се обработва и класифицира по кодове за вид плащане. Номенклатурата на кодовете за вид плащане е разработена и структурирана по икономически тип в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции за целите на агрегирания контрол и управление на касовите потоци в следните основни направления:

 • плащания за персонал;
 • плащания за текуща издръжка;
 • плащания за капиталови разходи;
 • трансфери за други бюджети;
 • плащания в частта на финансирането;
 • служебни банкови операции.

 

                          Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА

 

Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане

Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала

Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала

Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)

Код 10 - Издръжка

Код 18 - Други разходи

Код 20 - Разходи за лихви

Код 30 - Текущи субсидии за предприятия

Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства

Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери

Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки

Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ

Код 80 - Погашения по банкови заеми

Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане

Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.

Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи

Код 91 - Теглене на левове в брой

Код 92 - Закупуване на валута в брой

Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод

Код 94 - Откриване на акредитив

Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ

Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи

Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити

От Код 98 до Код 99 - Служебни операции в БНБ

 

 

Първостепенна система в СЕБРА

 

Първостепенната система е първото ниво в йерархичната структура на СЕБРА.

Всеки първостепенен разпоредител с бюджет, заедно с неговите подчинени структури от второ и трето ниво (ако има такива) образува система на първостепенен разпоредител или т.нар. „първостепенна система".

За целите на наблюдението и управлението на плащанията в СЕБРА има случаи, в които понятието „първостепенна система" не съвпада изцяло с понятието „първостепенен разпоредител с бюджет", тъй като със статут на първостепенна система в СЕБРА са дефинирани отделни структури и/или конкретни плащания. Така например обособени първостепенни системи са: Българската академия на науките, държавните висши училища, както и плащанията на Национален фонд, плащанията по сметката за средства от продажбата на предписани емисионни единици по чл. 142в от Закона за опазване на околната среда и др. За целите на наблюдението и управлението на плащанията в СЕБРА на конкретна първостепенна система, аналогично понятието "второстепенна система" би могло да не съвпада изцяло с "второстепенен разпоредител с бюджет".

Плащанията в СЕБРА се извършват от бюджетните организации чрез йерархически структурирани десетразрядни кодове, определяни от Министерство на финансите. Първостепенната система се идентифицира с първите три разряда от съответния десетразряден код. Например, Министерство на образованието и науката, като първостепенна система в СЕБРА, се идентифицира по следния начин: 017 *** *** * . Второстепенната система в СЕБРА се обозначава от първия до шестия разряд на кода, а конкретният бюджетен разпоредител еднозначно се идентифицира с пълния десетразряден код .

Подробна информация относно технологията на извършване на плащанията в СЕБРА се съдържа в Указание на Българска народна банка и Министерство на финансите 03-13009 от 2009 г. „Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания".