Данни по консолидираната фискална програма (тримесечни)